Храм мого серця

1.

```

My aspiration-temple,

My aspiration,

The bloom and the blossom

Of my God-realisation.

```

```

Храм мого устремління,

Моє устремління –

Розквіт та цвітіння

Мого Богоусвідомлення. ```

2.

```

In the outer life

You make great sacrifices

To build a temple.

Similarly, in the inner life,

You can offer daily

Your inspiration, aspiration

And dedication

To make your body

A perfect temple

Of the Supreme.

```

```

Щоб спорудити храм,

У зовнішньому житті

Ти жертвуєш дуже багато.

Так само

І у внутрішньому житті

Ти можеш щодня пропонувати

Своє натхнення, устремління та відданість,

Щоб зробити своє тіло

Досконалим храмом

Всевишнього. ```

3.

```

Each temple

Is a special world of God’s.

Every day

In the morning,

At noon and in the evening,

It broadcasts all the news,

But only about God.

```

```

Кожен храм –

Це особливий світ Бога.

Щодня вранці,

Опівдні

Та ввечері

Він передає багато новин,

Але тільки про Бога. ```

4.

```

You may forget

Anything you want to,

But never forget

The sunlit path

That leads to

Your heart-temple.

```

```

Можеш забути

Усе, що хочеш,

Та ніколи не забувай

Залитий сонцем шлях,

Що веде до храму

Твого серця. ```

5.

```

God is waiting

In His timeless Temple

To welcome you

And your heart-flames.

```

```

Бог чекає

У Своєму вічному Храмі,

Щоб привітати тебе

І твоє серце-полум’я. ```

6.

```

I can have abundant peace

If I can ring

My heart's temple bell

Every day

Without fail.

```

```

Безмежний спокій буде мій,

Якщо я дзвонитиму

У дзвін мого серця-храму

Щодня,

Не пропускаючи. ```

7.

```

I can have abundant peace

If I can sit

At my heart's temple shrine

And pray and meditate

Every day.

```

```

Безмежний спокій буде мій,

Якщо я щодня

Молитимусь і медитуватиму

Перед вівтарем

Мого храму-серця. ```

8.

```

If there is obedience,

Then we are bound to hear

The bell ringing

In our temple heart.

```

```

Якщо є слухняність,

То ми неодмінно почуємо

Дзвін, який звучить

У храмі наших сердець. ```

9.

```

May my heart ring

Sleeplessly and breathlessly,

Like the most sacred

Temple bell.

```

```

Мов найсвященніший дзвін храму,

Моє серце

Нехай звучить

Безсонно й безупинно. ```

10.

```

My Lord,

True I devotedly enjoy

Your Presence

Everywhere,

But I love Your Presence

In my heart-temple most.

```

```

Мій Господи,

Воістину, де б Ти не був —

Незмінно я насолоджуюся Твоєю Присутністю.

Проте найбільше я люблю

Твою Присутність

У моєму храмі-серці. ```

11.

```

If you are on the spiritual path,

Then at every moment

Try to live inside

God’s Heart-Temple,

Which is

Your only home.

```

```

Якщо ти на духовному шляху,

То старайся щомиті

Жити

У Храмі-Серці Бога,

Який є

Твоїм єдиним домом. ```

12.

```

May my heart-temple-bell

Ring every day

As loudly as possible

To awaken

My dormant inner life.

```

```

Нехай щодня лунає

Дзвін храму мого серця

Як найгучніше,

Щоб пробудити

Моє сонне внутрішнє життя. ```

13.

```

Mine is a hallowed

Heart-temple.

Here I sing,

Here I pray,

Here I meditate

And here in silence

I converse

With my Lord

Beloved Supreme.

```

```

Мій священний

Храм-серце.

Тут я співаю,

Тут я молюся,

Тут я медитую.

Тут у безмовності

Я розмовляю

Зі своїм Любим

Всевишнім Господом. ```

14.

```

Smaller than the smallest

May be the outer temple

Where every day I go

To worship my Lord.

But larger than the largest

Is my inner temple

Where every day I go

To pray and meditate

With my aspiration-cry

And dedication-smile

To become another God.

```

```

Менший від найменшого

Може бути зовнішній храм,

Куди я приходжу щодня,

Щоб вшанувати мого Господа.

Але більший від найбільшого —

Мій внутрішній храм,

Куди я приходжу щодня,

Щоб молитися і медитувати

З плачем-устремлінням,

З усмішкою-відданістю,

Щоб стати ще одним Богом. ```

15.

```

Will you believe,

Can you believe,

That my Beloved Supreme

Loves the blue-gold flames

Of my heart-temple

Infinitely more

Than He loves anything else

In His entire creation?

```

```

Чи повіриш,

Чи зможеш повірити,

Що мій Любий Всевишній

Любить золото-блакитне полум’я

Мого серця-храму

Понад усе

У всьому своєму творінні?

```

16.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

Please, please accept

My heart's gratitude-tears.

Today You have given me the key

To open my heart-temple door

Every morning

And every evening

To pray and meditate.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Будь ласка, будь ласка, прийми

Сльози вдячності мого серця.

Сьогодні ти дав мені ключ,

Щоб щоранку

Та щовечора

Відкривати двері мого храму-серця

Для молитви і медитації.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній! ```

17.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

Where is your temple?

Is it not in your daily life?

Where is your shrine?

Is it not in your daily life?

Where is your duty?

Is it not in your daily life?

Where is your God?

Is He not in your daily life?

Who is God?

Не who sings the song

Of self-transcendence

At each hush-gap.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Де твій храм?

Чи не у твоєму повсякденному житті?

Де твій вівтар?

Чи не у твоєму повсякденному житті?

Де твій обов’язок?

Чи не у твоєму повсякденному житті?

Де твій Бог?

Чи не у твоєму повсякденному житті?

Хто такий Бог?

Той, хто співає

Пісню Самоперевершення

Кожної миті тиші.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній! ```

18.

```

I dance in all my being,

Inside the blessingfully

Hallowed temple

Of the cosmic gods.

```

```

Усе моє єство

Танцює

У благословенно освяченому храмі

Космічних богів.

19.

:PROPERTIES:

:GENRE: poem

:cite-key: MHT:19-uk

:END:

20.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

May my life be

My heart-temple-beauty

And

My soul-shrine-fragrance.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Нехай моє життя

Буде красою храму мого серця

Та ароматом вівтаря моєї душі.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

```

21.

```

Do not interfere with God.

Let Him become

A regular Visitor

To your heart-temple.

```

```

Не втручайся.

Дозволь Богові стати

Постійним Відвідувачем

Храму твого серця. ```

22.

```

It seems

Humanity's

Perfection-satisfaction-temple

Will always remain

Under construction.

```

```

Здається,

Що храм досконалості-задоволення

Людства

Завжди перебуватиме

У стадії будівництва. ```

23.

```

Who can build his life's

Dedication-temple

Without his heart's

Aspiration-foundation?

```

```

Хто зможе побудувати

Храм присвяти свого життя

Без фундаменту-устремління

Свого серця? ```

24.

```

Develop your inner

Confidence-power.

You will be able to become

A perfect builder

Of God's manifestation-temple

On earth.

```

```

Розвивай свою внутрішню

Силу впевненості.

Ти зможеш стати

Досконалим будівником

Храму проявлення Бога

На землі. ```

25.

```

I love

Divinity's heart-temple.

It is there

That I never fear

The thunder of the doubt-war.

```

```

Я люблю

Серце-храм божественності.

Саме там

Я ніколи не боюся

Гуркоту грому війни-сумнівів. ```

26.

```

Heavenly Father,

Awaken my heart,

Ignite my age-long darkness,

Fill my temple of light

With Your Fragrance-Beauty.

```

```

Небесний Отче,

Пробуди моє серце,

Запали мою одвічну темряву,

Наповни мій храм світла

Пахощами Твоєї Краси. ```

27.

```

I showed God

My heart's temple.

God immediately blessed me

With His Compassion-Eye

And Satisfaction-Heart

And asked me to install them

In my heart-temple.

```

```

Я показав Богові

Храм мого серця.

Бог негайно благословив мене

Своїм Оком Співчуття

Та Серцем Задоволення

І попросив, щоб я установив їх

У моєму храмі-серці.

```

28.

:PROPERTIES:

:GENRE: poem

:cite-key: MHT:28-uk

:END:

```

Only a purity heart

Is permitted to pray

In the soul's silence-temple.

```

```

Тільки серце чистоти

Має дозвіл молитися

У храмі безмовності душі. ```

29.

```

When I wish to pray,

I enter into the temple

Of Eternity.

When I wish to meditate,

I enter into the sky

Of Infinity.

When I wish to realise,

I enter into the sun

Of Immortality.

```

```

Коли я хочу молитися,

Я вступаю у храм

Вічності.

Коли я хочу медитувати,

Я поринаю у небо

Безмежності.

Коли я хочу усвідомлювати,

Я проникаю у сонце

Безсмертя. ```

30.

```

О lovers of goodness,

You are the students

Of God's secret and sacred

Temple-school.

```

```

О люблячі доброту,

Ви — учні

Таємничої і священної

Школи-храму Бога. ```

31.

```

Unless you have

Secured your place

In the sacred temple

Of timeless time.

How will you appreciate

The Silence-Vision

And sound-creation

Of God?

```

```

Якщо не мати

Надійного місця

У священному храмі

Вічного часу,

Як можна достойно оцінити

Безмовність-Бачення

Та звук-творіння

Бога? ```

32.

```

The temple of silence

Can tell me

How earth-perfection

Can come into existence.

```

```

Храм безмовності

Може розповісти мені,

Як досконалості землі

Стати дійсністю. ```

33.

```

The sovereignity of love

Nobody disputes.

The sovereignty of love

Is perfection-manifestation.

The sovereignity of love

Is the God-shrine

In His vision-temple,

In His earth-bound, sweet

Immortal Height.

```

```

Верховенство любові

Незаперечне.

Верховенство любові –

Це вияв досконалості.

Верховенство любові –

Це вівтар Бога

У храмі Його бачення,

У зв’язаній землею

Його Солодкій Безсмертній Висоті. ```

34.

```

If I do not see You

In my body-temple,

Why do I live inside my body,

O Lord?

If You truly abide

In Your entire creation,

Then is there any place

Where You can remain

Unseen and invisible?

Alas, I have not kept

My heart-eye

Open to see You.

Therefore, I see You not

Anywhere.

```

```

Якщо я не бачу Тебе

У своєму храмі-тілі,

То навіщо живу я у тілі,

О Господи?

Якщо Ти справді перебуваєш

У всьому Своєму творінні,

То чи є таке місце,

Де Ти можеш залишатися

Невидимим і непомітним?

Ой, леле, я не тримаю

Око свого серця відчиненим,

Щоб бачити Тебе.

Ось чому я не бачу Тебе

Ніде. ```

35.

```

My Lord's

Compassion-Eye

And Forgiveness-Feet:

There are the only things

I keep

Inside my heart's

Gratitude-temple.

```

```

Око Співчуття

І Стопи Прощення

Мого Господа –

Лише їх

Я бережу

У храмі вдячності

Мого серця. ```

36.

```

God is a Sweetness-Whisper

And not a loudness-trumpet

Inside our heart-temple.

```

```

Бог – не гучномовець,

А Насолода-Шепіт

У храмі наших сердець. ```

37.

```

May my heart rise

Like incense-prayer

To the highest God-Temple.

```

```

Нехай моє серце лине,

Наче молитовний фіміам,

До найвищого Храму-Бога. ```

38.

```

May each breath of my heart

Help me turn my life

Into a God-temple.

```

```

Нехай кожен подих мого серця

Допомагає мені повертати життя

До храму-Бога. ```

39.

```

Needed: a sincerity-mind-bud

То enter into

The outer temple.

Needed: a purity-heart-blossom

То enter into

The inner temple.

```

```

Щоб увійти до зовнішнього храму,

Вкрай необхідний бутон

Щирості розуму.

Щоб увійти до внутрішнього храму,

Вкрай необхідна квітка

Чистоти серця. ```

40.

```

Everybody must walk

Through the heart-temple

To arrive at God's Palace.

```

```

Щоб прибути до Палацу Бога,

Кожному слід пройти

Через храм серця. ```

41.

```

When you enter into

God's Heart-Temple,

What does God do?

He does only one thing:

He begs you and begs you

Only smile.

```

```

Що робить Бог,

Коли ти входиш

У Серце-Храм Бога?

Він зайнятий тільки одним:

Просить тебе

Лише посміхатися. ```

42.

```

God comes not

To brick-stone-temples.

He frequents only

Heart-devotion-breath-temples.

```

```

Бог не приходить

До храмів-кам’яниць.

Лише у храмі серця, де дихає відданість,

Він частий гість. ```

43.

```

May time be

My God-worshipping

Heart-temple-builder.

```

```

Нехай час буде зодчим

Мого серця-храму

Поклоніння Богу. ```

44.

```

Every day

In my heart-temple

I drink the Foot wash

Of my Beloved

Supreme.

```

```

Щодня

У моєму храмі-серці

Я п’ю воду,

Що омиває Стопи

Мого Любого Всевишнього. ```

45.

```

I do hurt God's Eye

When I do not worship

And treasure

God's Feet

Inside my heart-temple.

```

```

Я дійсно раню Око Бога,

Коли не шаную

Стопи Бога

Та не ціную їх

У своєму серці-храмі. ```

46.

```

I see God's Eye

Every day

Inside the temple-purity

Of my heart.

```

```

Щодня

Я бачу Око Бога

Всередині храму-чистоти

Свого серця. ```

47.

```

We must all obey God

In the heart-temple

Of self-offering.

```

```

Усім нам слід

Слухатися Бога

У серці-храмі самовідданості. ```

48.

```

Simplify your life-temple.

Purify your heart-shrine.

Lo, your Lord

Beloved Supreme

Is singing and dancing

With enormous joy and pride.

```

```

Спрости своє життя-храм.

Очисти своє серце-вівтар.

Поглянь, твій Любий

Всевишній Господь

Співає й танцює

З неймовірною радістю та гордістю. ```

49.

```

Divinity’s infinite joy

Is found only

In the temple of silence.

```

```

Нескінченну Радість Божественності

Можна знайти

Тільки у храмі безмовності. ```

50.

```

Our life readiness

Bring us to

The God-Temple.

```

```

Готовність нашого життя

Приводить нас

До Храму Бога. ```

51.

```

My soul always wants

My heart, mind, vital and body

To be in the temple

Of selfless activities.

```

```

Моя душа завжди бажає,

Щоб моє серце, розум, вітал і тіло

Знаходилися у храмі

Безкорисливої діяльності. ```

52.

```

My Lord Supreme

Builds a peace-temple

Inside each purity-thought

Of my mind

And each aspiration-cry

Of my heart.

```

```

Мій Господь Всевишній

Зводить храм спокою

Всередині кожної думки чистоти

Мого розуму

Та

Всередині кожного поклику-устремління

Мого серця.

```

53.

```

It is only

When I leave my mind

Outside my heart-temple

That I am allowed to come in

To pray, meditate

Аnd serve.

```

```

Лише тоді,

Коли я залишаю свій розум

Поза межами храму свого серця,

Мені дозволено увійти до храму,

Щоб молитися, медитувати

І служити. ```

54.

```

I am praying

To my Lord Supreme

Not to allow

Even an iota of thought

To enter into my heart-temple.

```

```

Я молю

Свого Господа Всевишнього

Не дозволяти

Навіть найдрібнішій думці

Проникати до мого серця-храму. ```

55.

```

God's Hope, God's Love

And God's Promise

Blossom only

When I live peacefully

Inside my heart-temple.

```

```

Надія Бога, Любов Бога

Та Обіцянка Бога

Розквітають тільки тоді,

Коли я мирно живу

У своєму храмі-серці. ```

56.

```

То enjoy

The beauty and fragrance

Of peace,

We must sing always

Our heart-temple-songs.

```

```

Щоб насолоджуватися

Красою й ароматом

Спокою,

Ми повинні співати завжди

Пісні свого серця-храму. ```

57.

```

О my temple-heart,

Where are your

Heaven-climbing tears?

O my temple-heart,

Where are your

World-covering smiles?

```

```

О моє серце-храм,

Де твої сльози,

Що течуть аж до Небес?

О моє серце-храм,

Де твої усмішки,

Що осягають увесь світ? ```

58.

```

О my temple-purity-heart,

May my tears and smiles

Play hide-and-seek

Inside you.

```

```

О моє серце-храм чистоти,

Нехай всередині тебе

Граються у хованки

Мої сльози й усмішки. ```

59.

```

We must create

Our inner temples

With our heart's

Rich cries and smiles.

```

```

Ми повинні звести

Свої внутрішні храми

Із рясних сліз та щедрих усмішок

Наших сердець. ```

60.

```

God wants me to live

In the temple

Of aspiration, love,

Devotion and surrender,

And not in the house

Of world-challenging

Competitions.

```

```

Бог хоче,

Щоб я жив у храмі

Устремління, любові,

Відданості та зречення,

А не у домі змагань,

Що кидають виклик

Усьому світові. ```

61.

```

You can hear

God's Voice

Only in

Your silence-heart-temple.

```

```

Ти можеш чути

Голос Бога

Лише у тиші

Храму свого серця. ```

62.

```

When I enter into

My heart's silence-temple,

Even before I call,

God replies.

```

```

Коли я вступаю

До храму безмовності свого серця,

Бог відповідає перш,

Ніж я покличу Його. ```

63.

```

If I have anything

To be proud of in my life,

Then it is the purity

Of my heart-temple.

```

```

Якщо і є мені чим пишатися

У моєму житті,

То це — чистота

Мого храму-серця. ```

64.

```

I am so happy and proud to know

That my heart-temple

Is blessed

By God's Peace

And

God's Delight.

```

```

Я такий щасливий

Та гордий дізнатися,

Що мій храм-серце

Освячений

Миром Бога

Та Його Торжеством. ```

65.

```

God wants me to strike

His largest Victory-Gong

Inside my

Aspiration-heart-temple.

```

```

Бог хоче, щоб я бив

У найбільший Гонг Його Перемоги

У своєму

Серці-храмі устремління. ```

66.

```

From time immemorial

Man has been building temples

To worship God.

But God made only one temple,

And that temple

Will forever and forever stand.

What is that temple?

Man's aspiration-heart.

```

```

Споконвіку

Людство будує храми,

Щоб поклонятися Богові.

А Бог збудував

Єдиний храм.

Цей храм стоятиме вічно.

Що це за храм?

Людське серце устремління. ```

67.

```

О seeker,

You must never violate

The rules

Of your aspiration-heart-temple.

```

```

О шукачу,

Тобі ніколи не слід

Порушувати

Правил храму твого серця устремління. ```

68.

```

Never miss

Your morning prayer

And meditation

If you want to adorn

Your aspiration-temple-heart.

```

```

Якщо хочеш прикрасити

Свій храм-серце устремління,

Ніколи не пропускай

Ранкову молитву

І медитацію. ```

69.

```

Your life shall blossom

Like roses

In your heart-garden,

If you kindle the flames

In your

Aspiration-heart-temple.

```

```

Твоє життя цвістиме

У саду серця,

Мов троянди,

Якщо у храмі серця

Ти запалиш вогні

Свого устремління. ```

70.

```

If you can keep

Illumining

The temple within,

God will blessingfully

And proudly

Broadcast your name.

```

```

Якщо ти зможеш підтримувати

Сяйво

Свого внутрішнього храму,

Бог благословенно

І гордо

Оголосить твоє ім’я. ```

71.

```

Do not carry

Your mind-bundle with you

When you enter into

Your heart-temple

To meditate and illumine

Yourself.

```

```

Не бери із собою

Клунок свого розуму,

Коли заходиш

До храму-серця,

Щоб медитувати

І просвітлити себе. ```

72.

```

You will be allowed to enter

Into the heart-temple

Only when you have

Radically changed your mind.

```

```

Тобі дозволять увійти

До храму-серця

Лише тоді,

Коли ти докорінно зміниш свій розум. ```

73.

```

Keep the body-temple

In a soulful frame

Of consciousness

To lead a goodness

And fulness-life.

```

```

Підтримуй дух натхнення

У своєму храмі-тілі,

Щоб жити

Доброчинно та наповнено.

```

74.

```

Where is the shrine

Of fulfilment?

Inside the temple

Of self-effacement.

```

```

Де вівтар

Здійснення?

Всередині

Храму самозабуття. ```

75.

```

May my

Aspiration-heart-bell

Ring every morning

And every evening

Like a temple bell.

```

```

Немов дзвін храму,

Хай лунає щоранку

Та щовечора

Дзвін мого серця-устремління.

```

76.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

I am fulfilling

Three supreme Commands

Of Yours:

I am loving my prayer-life.

I am loving my temple-heart.

I am loving my shrine-breath.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Я виконую

Три Твої всевишні

Накази:

Я люблю своє життя-молитву.

Я люблю своє серце-храм.

Я люблю своє дихання-вівтар.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній! ```

77.

```

God has an easy access

To every place,

Specially to our heart-temple.

```

```

Бог має вільний доступ

До будь-якого місця,

Особливо до храму наших сердець. ```

78.

```

All those who enter into

The heart-temple

Receive

Аspiration-blessings

From the Lord Supreme.

```

```

Усі ті, що заходять

До храму-серця,

Отримують

Устремління-благословення

Господа Всевишнього. ```

79.

```

If you have

Implicit faith in God,

Then only He will invite you

To come to His Heart-Temple.

Тільки коли ти матимеш

Непохитну віру в Бога,

Він запросить тебе

До Храму Свого Серця.

```

80.

```

In no time,

God Himself comes

To bless our souls

When they knock at God's

Temple Gate.

```

```

Сам Бог

Негайно приходить,

Щоб благословити наші душі,

Коли вони стукають

У Ворота Храму Бога. ```

81.

```

Your Lord

Beloved Supreme

Is eagerly waiting for you.

Just step inside

Your heart-temple.

```

```

Твій Любий

Всевишній Господь

Із нетерпінням чекає на тебе.

Просто ступи всередину

Cвого серця-храму. ```

82.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

I must always remain

Inside my temple-heart

То become

A supremely choice

Instrument

Of Yours.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Я повинен завжди залишатися

Всередині храму свого серця,

Щоб стати

Твоїм

Всевишньо обраним

Інструментом.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній! ```

83.

```

What is my heart doing?

My heart is devotedly building

My soul's

Love-compassion-wisdom-temple.

```

```

Що робить моє серце?

Моє серце віддано будує

Храм мудрості-любові-співчуття

Моєї душі. ```

84.

```

I shall keep my heart-temple

Always free from

The pretense of my mind.

```

```

Я завжди триматиму храм свого серця

Вільним

Від зазіхань розуму. ```

85.

```

God wants me to have

A purity-temple

Inside my mind

And not inside my heart.

Why?

Because I already have

A purity-temple

Inside my heart.

```

```

Бог хоче, щоб я мав

Храм чистоти

У розумі,

А не у серці.

Чому?

Бо у серці

Я вже маю

Храм чистоти. ```

86.

```

My Lord

Lives in the purity-temple

Of my heart.

```

87.

```

With my prayer-mind

And meditation-heart

I am going

To transform my life

Into a temple of God-songs.

```

```

Своїм розумом-молитвою

Та серцем-медитацією

Я збираюся

Перетворити своє життя

На храм пісень Бога.

```

88.

:PROPERTIES:

:GENRE: poem

:cite-key: MHT:88-uk

:END:

```

God asks my

Gratitude-heart

To be a collector

Of temple-heart-surrender-songs.

```

```

Бог просить

Моє серце-вдячність

Бути колекціонером

Пісень храму серця-зречення. ```

89.

```

I am progressing

Fast, faster, fastest,

Only because

I pray and sing

Inside the God-obedience-temple.

```

```

Я прогресую

Швидко, швидше, найшвидше

Лише тому,

Що молюся та співаю

У слухняності-храмі Бога.

```

90.

:PROPERTIES:

:GENRE: poem

:cite-key: MHT:90-uk

:END:

```

Where do I actually live?

I actually live

Inside the faith-blossoms

Of my heart-temple.

```

```

Де я живу насправді?

Насправді я живу

У цвітінні віри

Мого храму-серця. ```

91.

```

If you want to live

Inside your heart-temple,

Then sweep away the dust

Of the past.

```

```

Якщо хочеш жити

У своєму храмі-серці,

Вимети геть

Прах минулого. ```

92.

```

Discard your mind's negativity

If you want to visit

Your heart-temple.

```

```

Якщо хочеш завітати

До храму свого серця,

Відкинь негативність свого розуму. ```

93.

```

95.

```

То have a soulful thought

Is infinitely more significant

Than to visit

A God-worship-temple.

```

```

Безмежно важливіше

Мати одухотворені думки,

Ніж відвідувати

Храми поклоніння Богу. ```

96.

```

My heart-temple welcomes

Only the seekers

Of earth's newness

And the lovers

Of Heaven's fulness.

```

```

Мій храм-серце ласкаво просить

Лише тих, хто шукає

Новизну землі

І любить

Повноту Небес. ```

97.

```

My religion

Wants me always to remain

In my heart's

Devotion-bliss-temple.

```

```

Моя релігія хоче,

Щоб я завжди перебував

У храмі блаженства

Мого відданого серця. ```

98.

```

My religion

Is

My God-whisper-dedication

To the heart-temple

Of humanity.

```

```

Моя релігія –

Це шепіт-присвята

Мого Бога

Серцю-храму

Людства.

```

99.

:PROPERTIES:

:GENRE: poem

:cite-key: MHT:99-uk

:END:

```

My evening descends

And immediately inspires me

And energises me

To seek the way

To my heart's sacred

Hope-temple.

```

```

Мій вечір настає

І негайно дає мені наснагу

Та бадьорість,

Щоб шукати шлях

До священного храму

Надії мого серця. ```

100.

```

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

May I worship

You sleeplessly

And breathlessly

In my love-devotion-

Surrender-delight-temple-heart.

My Supreme,

My Supreme,

My Supreme!

```

```

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній!

Дозволь мені

Поклонятися Тобі безсонно

І неустанно

У моєму серці-храмі

Торжества любові, відданості і відречення.

Мій Всевишній,

Мій Всевишній,

Мій Всевишній! ```

From:Шрі Чинмой,Храм мого серця, Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2015
Sourced from https://ua.srichinmoylibrary.com/mht