Таємниці мого Господа розкрито

Return to the table of contents

1.

Man's eternal question is:
    "Who is God?"
God's immediate answer is:
    "My child, who else is God,
    If not you?"

Вічне запитання людини:
    “Хто такий Бог?”
Негайна відповідь Бога:
    “Моє дитя, якщо не ти Бог,
    То хто?”

2.

I am never alone.
When I am absolutely helpless,
    God is for me.
When I am absolutely powerful,
    Humanity is for me.

Я ніколи не самотній.
Коли я цілком безпорадний,
    Для мене існує Бог.
Коли я надзвичайно могутній,
    Для мене існує людство.

3.

I knew God in Heaven.
God knows me on earth.

I knew Him there by seeing Him repeatedly.
He knows me here by giving me constantly.

Я знав Бога на Небесах.
Бог знає мене на землі.

Я знав Бога там, бачивши Його неодноразово.
Він знає мене тут, даючи мені постійно.

4.

I think of God
Because I want Him and need Him.
God thinks of me
Because He loves me and cherishes me.

Я думаю про Бога,
Тому що мені не вистачає Його, я потребую Його.
Бог думає про мене,
Тому що Він любить мене і леліє.

5.

“O God, where are You?”

“My child, I am in between your desire and aspiration.”

“My God, do You have anything special to do with my desire and my aspiration?”

“Yes, My son, with your desire I bind My outer Body, and with your aspiration I free My inner Breath.”

“О Боже, Де Ти?”

“Моє дитя, Я перебуваю між твоїм бажанням та стремлінням”.

“Мій Боже, чи мають якийсь особливий стосунок до Тебе моє бажання та моє стремління?”

“Так, Мій сину, твоїм бажанням Я зв'язую Своє зовнішнє Тіло, а твоїм стремлінням Я звільнюю Своє внутрішнє Дихання”.

6.

The God of a child
Is his pure imagination.

The God of an adolescent
Is his sure creation.

The God of a youth
Is his fatal frustration.

The God of an old man
Is his dying and crying aspiration.

Бог дитини —
Її чиста уява.

Бог підлітка —
Його незаперечне творіння.

Бог юнака —
Його фатальне розчарування.

Бог літньої людини —
Її вмираюче заплакане стремління.

7.

“My Lord, what is the difference between human love and divine love?”

“My child, the difference between human love and divine love is very simple:
Human love desperately needs.
Divine love abundantly feeds.”

“Мій Господи, в чому відмінність між людською й божественною любов'ю?”

“Моє дитя, відмінність між людською й божественною любов'ю дуже проста:
Людська любов відчайдушно потребує;
Божественна любов щедро годує”.

8.

“My sweet Lord, I have only one desire, one prayer, one aspiration:
Please show me only once the face
Of unconditional surrender on earth.”

“Мій солодкий Господи, у мене — лише одне бажання, одна молитва, одне стремління:
Будь ласка, покажи мені лише єдиний раз обличчя
Безумовного зречення на землі”.

9.

In Heaven I used to get endless Delight
From God for the asking.
On earth I get endless Compassion
From God for the asking.

На Небесах на своє прохання
Я отримував від Бога безкінечний Захват.
На землі на своє прохання
Я отримую від Бога безкінечне Співчуття.

10.

God is anxiously and eagerly waiting
To be claimed by you.
What you need is the right way
And what you will need
Is the right moment
To claim Him as your very own.

Бог із нетерпінням та завзяттям чекає,
Що ти визнаєш Його своїм.
Те, що тобі вже потрібно, — правильний шлях,
А те, що тобі буде потрібно, —
Правильна мить,
Щоб визнати Його цілком своїм.

11.

I am God’s slave.
Who can be prouder than I?

I am God’s friend.
Who can be happier than I?

I am God’s son.
Who can be as real as I?
``


Я — раб Бога. Хто може більше гордитися, ніж я?

Я — друг Бога. Хто може бути щасливішим, ніж я?

Я — син Бога. Хто може бути таким реальним, як я?
```

12.

“My sweet Lord, please tell me the difference
between You and me.”
“My child, the difference is very small.
You are possessed by your little possessions
And I am released by My Infinite Possessions.”

“Мій солодкий Господи, будь ласка, скажи, в чому відмінність між мною й Тобою?”
“Моє дитя, відмінність дуже незначна:
Тебе полонили твої невеликі володіння.
А Мене звільнили Мої безмежні Володіння”.

13.

My question is:
“How can I leave the world better than I found it?”

God’s answer is:
“Give the world a moment of your concern,
And give Me your endless night of ignorance.
Lo, you have achieved your noble goal.”

Моє запитання:
“Як покинути світ у кращому стані, ніж я застав його?”

Відповідь Бога:
“Дай світові мить твого піклування,
А Мені дай нескінченну ніч твого невігластва.
Поглянь, ти досягнув своєї благородної мети”.

14.

“In this incarnation, my Lord,
I have only three desires:
My first desire is to make my life
One long gratitude.
My second desire is to make my life
One long aspiration.
My third desire is to make my life
One long surrender.”

“Мій Господи,
Я маю лише три бажання:
Моє перше бажання — зробити своє життя
Єдиною тривалою вдячністю.
Моє друге бажання — зробити своє життя
Єдиним тривалим стремлінням.
Моє третє бажання — зробити своє життя
Єдиним тривалим зреченням”.

15.

God entrusts us with
The Transcendental Blessing of Freedom.
We entrust Him with countless obligations
Of our unworthiness.

Бог вручає нам
Трансцендентальне Благословення Свободи.
Ми вручаємо Йому незліченні зобов'язання
Нашої негідності.

16.

My Lord tells me that I need
Both science and spirituality.
In my life of desire, I need science
In order to relay my thoughts outwardly
To the furthest end of the globe.
In my life of aspiration I need spirituality
To bring me the message of the Unknown,
The Ultimate Beyond.

Мій Господь каже мені,
Що мені потрібні як наука, так і духовність.
У житті бажання, щоб донести свої думки
До найвіддаленіших куточків землі,
Мені потрібна наука.
У житті стремління, щоб отримати послання Невідомого,
Найдальшого Заобрійного,
Мені потрібна духовність.

17.

This morning I accused God
Of making Heaven superior to earth.
He denied my accusation.
He said: “I offer My Blessings equally
To both Heaven and earth.
Heaven is with Me and in Me.
That is why Heaven is eternally divine.
Earth is of Me and for Me.
That is why earth is eternally evolving
Towards My Transcendental Perfection.”

Сьогодні вранці я звинуватив Бога в тому,
Що Він зробив Небеса вищими за землю.
Він відхилив моє звинувачення.
Він сказав: “Я даю Свої Благословення порівну
Як Небесам, так і землі.
Небеса — зі Мною і в Мені.
Ось чому Небеса вічно божественні.
Земля — від Мене і для Мене.
Ось чому земля вічно розвивається
До Моєї трансцендентальної Досконалості”.

18.

Consolation and Compassion.
“My Lord, do I need both
Consolation and Compassion,
Or is one of the two enough?”
God's answer is:
“My son, you need both Consolation and Compassion.
You need Consolation from Me because
You are defeated in the battlefield of life.
You need Compassion to act as a divine hero
In the battlefield of life.
Also you need Compassion to act as a victor
Over the forces of failure.”

Розрада і Співчуття.
“Мій Господи, чи мені потрібні
І Розрада, і Співчуття,
А чи одного з двох достатньо?”
Відповідь Бога:
“Мій сину, тобі потрібні і Розрада, і Співчуття.
Тобі потрібна Моя Розрада,
Бо ти зазнав поразки на життєвому полі битви.
Щоб діяти як божественний герой
На життєвому полі битви, тобі потрібне Співчуття.
Щоб діяти як переможець над силами невдачі,
Також тобі потрібне Співчуття”.

19.

Yesterday the name of my Lord was Doubt.
Today the name of my Lord is Fear.
Tomorrow the name of my Lord will be Joy.

Учора мій Господь називався Сумнівом.
Сьогодні мій Господь називається Страхом.
Завтра мій Господь називатиметься Радістю.

20.

Yesterday I got my first lesson
From God on Divinity.
Today I am getting my second lesson
From God on Eternity and Infinity.
Tomorrow I shall get my third lesson
From God on Immortality.
The day after tomorrow I shall get
My fourth and last lesson
From God on Reality.

Учора я отримав перший урок від Бога —
Урок Божественності.
Сьогодні я отримую другий урок від Бога —
Урок Вічності й Нескінченності.
Завтра я отримаю третій урок від Бога —
Урок Безсмертя.
Післязавтра я отримаю четвертий,
Останній урок від Бога —
Урок Реальності.

21.

“My Lord, I have millions of desires.
Do You have any?”

“Yes, My child, I have.”

“You have?
Please tell me what they are!”

“My only desire is to see you eternally happy.
Can you fulfil My desire?”

“I shall try, my Lord.”

“Try, My child, try.”

“Мій Господи, у мене — мільйони бажань.
А чи є в Тебе якісь?”

“Так, Моє дитя, є”.

“Є?
Будь ласка, скажи мені, що це за бажання?”

“Моє єдине бажання — бачити тебе вічно щасливим.
Можеш виконати Моє бажання?”

“Я старатимуся, мій Господи”.

“Старайся, Моє дитя, старайся”.

22.

When I am without God, I cry.
I cry because there is no other way
To realise God than to cry
Silently and incessantly.
When I am with God, I shed tears.
I shed tears because there is no other way
To express my eternal gratitude to God
Than to shed tears soulfully and unreservedly.

Коли я без Бога, я кличу.
Я кличу, бо немає іншого способу
Усвідомити Бога як кликати
В безмовності безперервно.
Коли я з Богом, я проливаю сльози.
Я проливаю сльози, бо немає іншого способу
Виразити мою вічну вдячність Богові
Як проливати сльози одухотворено й беззастережно.

23.

“My Lord, Your knowledge-Sun
Is unimaginably expensive.”

“My son, your ignorance-night
Is unbelievably explosive.”

“Мій Господи, Твоє Сонце-Знання —
Це неймовірна дорожнеча”.

“Мій сину, твоя ніч-невігластво
Неймовірно вибухонебезпечна”.

24.

“Please tell me, my real Lord,
How I can live without trouble
And without pleasure.”

“My son, to live without trouble,
What you need is your soul’s light.
To live without pleasure
What you need is your soul’s joy.”

“Будь ласка, скажи мені, мій справжній Господи,
Як жити без клопотів
І без задоволень?”

“Мій сину, щоб жити без клопотів,
Тобі потрібне світло душі.
Щоб жити без задоволень,
Тобі потрібна радість душі”.

25.

“At times I achieve according to what I believe.
At times I believe according to what I achieve.
Am I doing the right thing, my Lord?”

“My son, the right thing will be for you
To achieve only what I want you to achieve
And to believe only what I want you to believe.
What I want you to achieve
Is perfect perfection.
What I want you to believe
Is the immortality of your aspiration.”

“Інколи я досягаю відповідно до того, в що я вірю.
Інколи я вірю відповідно до того, що я досягаю.
Чи правильно я чиню, мій Господи?”

“Мій сину, для тебе правильним ділом
Буде досягати лише того, що Я хочу, щоб ти досягнув,
Та вірити лиш у те, що Я хочу, щоб ти вірив.
Те, що Я хочу, щоб ти досягнув, —
Це бездоганна досконалість.
Те, що Я хочу, щоб ти вірив, —
Це безсмертя твого стремління”.

26.

When I speak loudly,
God hears me coldly.
When I speak coldly,
God hears me compassionately.
When I speak silently,
God hears me devotedly.
When I speak devotedly,
God hears me unreservedly
And unconditionally.

Коли я говорю голосно,
Бог слухає мене холодно.
Коли я говорю холодно,
Бог слухає мене співчутливо.
Коли я говорю в безмовності,
Бог слухає мене з відданістю.
Коли я говорю з відданістю,
Бог слухає мене беззастережно
Й безумовно.

27.

Work by itself proves nothing.
Work for mankind proves something
    Always appreciable.
Work for God is something always adorable,
    Also profitable.

Праця сама по собі не свідчить ні про що.
Праця заради людства завжди
    Заслуговує поваги.
Праця заради Бога завжди гідна захоплення
    І плодотворна.

28.

Love I always must.
When I love mankind I am the constant subject
Of admiration in the outer world.
When I love God, I am the subject
Of constant admiration in the inner world.

Я повинен завжди любити.
Коли я люблю людство, я — об'єкт
Незмінного захоплення у зовнішньому світі.
Коли я люблю Бога, я — об'єкт
Незмінного захоплення у внутрішньому світі.

29.

God and I admire each other.
God admires my humility.
I admire God’s Sovereignty.
God admires my surrender.
I admire God’s Compassion.

Бог та я захоплюємося один одним.
Бог захоплюється моїм смиренням.
Я захоплююся Божою Верховною Владою.
Бог захоплюється моїм зреченням.
Я захоплююся Божим Співчуттям.

30.

Earth has only one advice for me: “TRY”
Heaven has only one advice for me: “CRY”
God has only one advice for me: “SMILE”
I have only one advice for me: “ACCEPTANCE”

Земля має для мене єдину пораду: “НАМАГАЙСЯ”.
Небеса мають для мене єдину пораду: “КЛИЧ”.
Бог має єдину пораду для мене: “УСМІХАЙСЯ”.
Я маю єдину пораду для самого себе: “ПРИЙМАЙ”.

31.

“I am telling You a secret, my Lord.
When I think of You, my life is hopeful.
When You think of me, my life is meaningful.”

“My son, I tell you a secret.
When you make Me think of you,
My entire Life becomes cheerful.
And when we think of us together,
Our lives become supremely fruitful.”

“Я розкажу Тобі секрет, мій Господи.
Коли я думаю про Тебе, моє життя сповнене надії.
Коли Ти думаєш про мене, моє життя сповнене сенсу”.

“Мій сину, Я розкажу тобі секрет.
Коли ти змушуєш Мене думати про тебе,
Все Моє Життя стає веселістю.
А коли ми разом думаємо один про одного,
Наші життя стають максимально плідними”.

32.

I tell God that there is nothing
As useless as my incapacity.
God tells me that there is nothing
More useless and more futile
Than my advice.

Я кажу Богові, що немає нічого
Нікчемнішого, ніж моя нездатність.
Бог каже мені, що немає нічого
Нікчемнішого й даремнішого,
Ніж моя порада.

33.

From passion to liberation
Is man’s role.
From Vision to Compassion
Is God’s Role.

Від пристрасті до звільнення —
Це роль людини.
Від Бачення до Співчуття —
Це Роль Бога.

34.

Man openly demands God’s Reality.
God secretly hopes
For man’s Receptivity.

Людина відкрито вимагає Реальності Бога.
Бог потайки сподівається
На сприйнятливість людини.

35.

Man commands:
“God, come to me immediately.”

God commands:
“Son, see Me consciously,
See Me happily, see Me bravely,
See Me totally and see Me everlastingly.”

Людина командує:
“Боже, прийди до мене негайно”.

Бог командує:
“Сину, бач Мене постійно,
Бач Мене щасливо, бач Мене відважно,
Бач Мене цілісно, бач Мене вічно”.

36.

“Lord, tell me frankly one thing.
Is it because I am a fool
That I always listen to You,
Or is it because I am clever and wise
That I always listen to You?”

“My son, you always listen to Me
Because there is no difference between
My advice and your acceptance.
A devoted son and a devoted Father
Are forever destined to go together.”

“Господи, скажи мені відверто одну річ.
Я завжди слухаюсь Тебе тому,
Що я телепень,
Чи я завжди слухаюсь Тебе тому,
Що я розумний і мудрий?”

“Мій сину, ти завжди слухаєшся Мене тому,
Що немає відмінності між
Моєю порадою і твоїм сприйняттям.
Відданому синові й відданому Батькові
Судилося завжди йти разом”.

37.

“My Lord, a friend of mine
Says that he has the right aim in life,
But he does not have the right courage
How can I help him?”
“Tell him, My son, he needs the strength
Of sincere and total surrender to God’s Will
If he has this, his will be the life of right,
Constant and boundless courage,
Inner and outer.”

“Мій Господи, Мій друг каже,
Що має правильну ціль у житті,
Але не має належної відваги.
Як допомогти йому?”
“Скажи йому, Мій сину, що він потребує сили
Щирого й цілковитого зречення перед Волею Бога.
Якщо він матиме це, його життя буде
Несхибною, незмінною й безмежною відвагою
Всередині й зовні”.

38.

“My Lord, I would like to drink Your Nectar
So that I can be immortal like You.”

“My sweet child, certainly I shall give you
My Nectar to drink, but there is another way
For you to be immortal.
If you offer Me your pure love, your true devotion
And your total surrender, you become immediately immortal.
Now tell Me what you want.
Do you want to drink My Nectar?
Or do you want to offer Me your love, devotion and surrender?”

“My Lord, I want to do both, I want to drink Your Nectar and also I want to offer You all my love, devotion and surrender.
While drinking Your Nectar I shall sit down at Your Feet with my life of gratitude.
While offering You my love, devotion and surrender I shall try to enter into Your Heart of Infinite Compassion with my unreserved aspiration.”

My Lord smiles.

“Мій Господи, я б хотів напитися Твого Нектару,
Щоб бути безсмертним, як Ти”.

“Моє любе дитя, авжеж, Я дам тобі напитися
Мого Нектару, проте ти маєш і інший спосіб
Стати безсмертним.
Якщо ти подаруєш Мені чисту любов, істинну відданість
І цілковите зречення, то станеш безсмертним негайно.
Тож скажи Мені, чого ти хочеш.
Чи ти хочеш пити Мій Нектар,
Чи хочеш дарувати Мені любов, відданість і зречення?”

“Мій Господи, я хочу і те, і те. Я хочу пити Твій Нектар, а також хочу дарувати Тобі усю мою любов, відданість і зречення.
Коли я питиму Твій Нектар, я і моє життя вдячності сидітимемо біля Твоїх Стіп.
Коли я даруватиму Тобі свою любов, відданість і зречення, я та моє беззастережне стремління старатимемось увійти у Твоє Серце безмежного Співчуття”.

Мій Господь усміхається.

39.

“My Lord, I am singing.”
“Fine, that is what pleases Me.”
“My Lord, I am dancing.”
“Wonderful, that is what enchants Me.”
“My Lord, I am suffering.”
“No, My child, you are not suffering.
That is not true.
What you are having
Is a series of experiences.
Furthermore,
Try to realise that it is I who am having
All the experiences in and through you.”

“Мій Господи, я співаю”.
“Гаразд, це те, що радує Мене”.
“Мій Господи, я танцюю”.
“Прекрасно. Це те, що чарує Мене”.
“Мій Господи, я страждаю”.
“Ні, Моє дитя, ти не страждаєш.
Неправда.
Те, що з тобою відбувається, —
Це низка переживань.
Ба більше: постарайся усвідомити,
Що саме Я отримую всі ці переживання
В тобі й крізь тебе”.

40.

“My Lord, I am dying.”

“You fool!
Have you played your part?
Don’t think of dying right now.
You have to manifest
My Dream on earth.
You have to make
The world conscious
That I am still alive.
Don’t disappoint Me, My son.
Don’t desert Me, My son.”

“If I disappoint You, what will You do?”

“If you disappoint Me, I shall take
A new instrument.”

“If I desert You, what will happen?”

“If you desert Me, you will be known as a
Lifelong failure and I shall be known as
Unconditional Forgiveness.”

“Мій Господи, я помираю”.

“Безумець!
Хіба ти зіграв свою роль?
Наразі й не думай помирати.
Ти повинен проявити
Мою Мрію на землі.
Ти повинен змусити
Світ усвідомити,
Що Я досі живий.
Не розчаровуй Мене, Мій сину.
Не полишай Мене, Мій сину.”

“Якщо я розчарую Тебе, що Ти чинитимеш?”

“Якщо ти розчаруєш Мене,
Я візьму інший інструмент”.

“Якщо я полишу Тебе, що буде?”

“Якщо ти полишиш Мене, тебе знатимуть
Як невдаху в житті, а Мене знатимуть
Як безумовне Прощення”.

41.

“My Lord, what happens when aspiration fails?”

“When aspiration fails, exasperation reigns.
To be sure, your aspiration will never fail you.
What fails you is your wild temptation.”

“Мій Господи, що стається, коли підводить стремління?”

“Коли підводить стремління, запановує роздратування.
Будь певен, твоє стремління ніколи не підведе тебе.
Те, що підводить тебе, — це твоя несамовита спокуса”.

42.

“My Lord, are You as busy as I am?”

“No, I am not.
As a matter of fact, I am never busy.
You are busy digging the graves
Of the fruitless past and I am just looking
Within, upward and forward.
Within I look to see My Face of Aspiration.
Upward I look to see My Face of Realisation.
Forward I look to see My Face of Manifestation.”

“Мій Господи, Ти зайнятий так само, як я?”

“Ні.
Насправді
Я ніколи не зайнятий.
Ти зайнятий розкопуванням могили
Безплідного минулого, а Я просто дивлюся
Всередину, вгору і вперед.
Я дивлюся всередину, Щоб бачити Моє Обличчя Стремління.
Я дивлюся вгору, Щоб бачити Моє Обличчя Усвідомлення.
Я дивлюся вперед, Щоб бачити Моє Обличчя Проявляння”.

43.

“I really can’t understand how You, my Lord,
Made everything out of nothing,
Whereas I can’t make a thing out of everything.”

“My child, you have to know what you want.
Then only will you know how to do it.
What you want is perfection in life
And the only way you can achieve this perfection
Is through your constant self-sacrifice
And constant inner cry.”

“Я таки не можу збагнути, як Ти, мій Господи,
Створив усе з нічого,
Тимчасом я, маючи все, не можу створити нічого?”

“Моє дитя, тобі слід знати, чого ти хочеш.
Лише тоді ти знатимеш, як це зробити.
Те, що ти хочеш, — це досконалість у житті,
І єдиний для тебе спосіб досягти цієї досконалості
Полягає у твоїй постійній самопожертві
Й постійному внутрішньому поклику”.

44.

“Lord, be sincere.
When I criticise You,
Do You get angry with me or
Do You punish me inwardly?”

“My son, when you criticise Me,
Neither do I get angry with you
Nor do I punish you.
I simply try
To lift your standard of human understanding
To My highest standard of divine dispensation.
There I show you My Love, Joy and Pride,
As here I show you My Patience,
Concern and Compassion.”

“Господи, будь щирим.
Коли я критикую Тебе,
Ти сердишся на мене,
Чи караєш мене внутрішньо?”

“Мій сину, коли ти критикуєш Мене,
Я ні не серджуся,
Ні не караю тебе.
Я лише намагаюся підняти твій стандарт людського розуміння
До Мого превисокого стандарту божественного провидіння.
Як Я виявляю тобі Свою Любов, Радість і Гордість,
Так Я виявляю тобі і Своє Терпіння,
Піклування й Співчуття”.

45.

“Lord, You have not given me the mind to think.”
“But I have given you the heart to feel.”

“Lord, You have not given me the vital to strive.”
“But I have given you the soul to conquer.”

“Господи, Ти не дав мені розуму, щоб думати”.
“Але Я дав тобі серце, щоб відчувати”.

“Господи, Ти не дав мені віталу, щоб боротися”.
“Але Я дав тобі душу, щоб перемагати”.

46.

This afternoon God and I made our decisions.
My decision is to hate temptation.
God’s decision is to love my frustration.

Сьогодні пополудні Бог та я прийняли рішення.
Моє рішення — ненавидіти спокусу.
Боже Рішення — любити моє розчарування.

47.

When I defend my sincere opinion,
God nourishes and cherishes
My pure aspiration.

Коли я обстоюю свою щиру точку зору,
Бог живить і леліє
Моє чисте стремління.

48.

“My Lord, who is the fool, You or I or both?
You have created me.
My ignorance is frustrating You.
I want to fulfil You.
My incapacity is frustrating me.”

“My child, neither you nor I am a fool.
What I need is more Compassion-Height
And what you need is more patience-light!”

“Мій Господи, хто з нас бовдур: Ти, я, чи ми обидва?
Ти створив мене.
Тебе розчаровує моє невігластво.
Я хочу здійснити Тебе.
Мене розчаровує моя нездатність”.

“Моє дитя, ні ти, ні Я не бовдури.
Більше Висоти-Співчуття — ось те, що потрібно Мені.
Більше світла-терпіння — ось те, що потрібно тобі”.

49.

“I am a weak human being.
That is why
I am at times compelled to change my plans.
But You are the Lord of the universe.
You don’t have to change Your plans.”

“My child, just because I am the Lord of the universe,
I don’t have to be bound by My plans.
While changing My cosmic plans, I play
With new possibilities, I sing with new opportunities
And I dance with new necessities.”

“Я слабка людина.
Тож я деколи змушений
Змінювати свої плани.
А Ти — Господь Всесвіту.
Тобі не доводиться змінювати Твої плани”.

“Моє дитя, власне, тому, що Я Господь Всесвіту,
Я не мушу бути прив'язаним до Своїх планів.
Змінюючи Свої космічні плани, Я граюся
З новими ймовірностями, співаю з новими можливостями
Й танцюю з новими потребами”.

50.

“My Lord, are You ever sick
Of my complaints?”
“No, I am not.
But I am sick
Of your constant feeling
Of unworthiness.”

“Мій Господи, чи Тобі інколи не зле
Від моїх скарг?”
“Ні, не зле.
А від твого незмінного почуття
Нікчемності
Мені — зле”.

51.

“My Lord Supreme, this time You have to be really frank with me.
You know I have hundreds of enemies.
Do You have any enemy?”

“My son, I have only one enemy.”

“Only one enemy?
I can kill him immediately.
Just tell me the name of Your enemy.”

“My son, My only enemy is your fear,
your fear of Me.”

“Father of eternal Love, is it so?
Lo, I have killed Your enemy
I have no fear of You.
I am all love for You.
I am all gratitude to You.”

“My son, I am truly proud of you.
In My case, I shall not kill your enemies,
I shall illumine them.
I shall illumine
you too.
What you want is joy.
This joy you will get only when you and your
enemies are illumined all at once.”

“Мій Всевишній Господи, цього разу Ти маєш бути
По-справжньому відвертим зі мною.
Ти знаєш, я маю сотні ворогів. А чи є вороги в Тебе?”

“Мій сину, Я маю лише одного ворога”.

“Лише одного ворога?
Я вб'ю його негайно!
Тільки скажи як звати Твого ворога”.

“Мій сину, Мій єдиний ворог — це страх,
Твій страх переді Мною”.

“Отче вічної Любові, невже?
Поглянь: я вбив Твого ворога.
Немає в мене страху перед Тобою.
Я — сама любов до Тебе.
Я — сама вдячність Тобі”.

“Мій сину, Я по-справжньому пишаюся тобою.
Щодо Мене, то Я не вбиватиму твоїх ворогів —
Я просвітлю їх.
Також Я просвітлю тебе.
Те, що ти хочеш, — це радість.
Ти отримаєш цю радість лише тоді,
Коли і ти, і твої вороги
Отримають просвітління”.

52.

"My Lord,
Every human being thinks that he is not loved enough
And that he is not understood properly and fully.
Can I be of any help to them?"

"No, My son.
If they feel that they are not loved and understood,
Then tell them to give Me a chance.
    Let them try Me."

“Мій Господи,
Кожна людина вважає, що її люблять недостатньо
Й розуміють неправильно і не цілком.
Чи можу я якось допомогти цим людям?”

“Ні, Мій сину.
Якщо вони відчувають, що їх не люблять і не розуміють,
То скажи їм, нехай дадуть шанс Мені.
    Нехай випробують Мене”.

53.

“My Lord, I have read much about
Heaven and Hell.
I have also heard more about Heaven and Hell
Than I can possibly digest.
What do they mean when they say that someone
Is living in Heaven and someone is living in Hell?”

“My son, I do not know what they mean
When they speak of Heaven and Hell.
But I shall tell you what I mean.
To live with Me is to live in Heaven.
To live without Me is to live in Hell.”

“Мій Господи, я чимало читав про Небеса й Пекло.
Я також чув про Небеса та Пекло більше,
Ніж мав можливість сприйняти.
Що вони мають на увазі, коли кажуть,
Що хтось живе на Небесах,
А хтось живе в Пеклі?”

“Мій сину, Я не знаю, що мають на увазі вони,
Коли розповідають про Небеса і Пекло.
Але Я скажу тобі, що маю на увазі Я.
Жити зі Мною — означає жити на Небесах.
Жити без Мене — означає жити в Пеклі”.

54.

"My Lord, forgive me for asking You
An embarrassing question.
Birth control
Is the question of the day.
Please let me know
Your advice on this matter."

"My son, My advice on this matter is
That the individual couple must decide
What is best for them.
Let them do what they feel
Right from within.
There should be no outer compulsion."

“Мій Господи, пробач мені, Що задаю Тобі бентежне запитання. Контроль народжуваності — Нагальна проблема. Будь ласка, дай мені пораду в цій справі”.

“Мій сину, Моя порада в цій справі така: Кожна сімейна пара має вирішувати, Що для них найкраще. Нехай вони чинять так, Як їм велить внутрішнє відчуття. Зовнішнього примушення не повинно бути”.
```

55.

“My Lord, I am curious to know where
Hitler and Stalin are.”

“My son, this time I am willing to feed you curiosity.
I am afraid that in the future I shall not be able to feed your idle curiosities.
Now let me tell you where Hitler and Stalin are.
They are here on earth in the hearts of those who do not love the world and want to destroy the world.”

“Мій Господи, я маю цікавість дізнатися,
Де зараз перебувають Гітлер та Сталін”.

“Мій сину, цього разу Я залюбки нагодую твою цікавість.
Боюся, що в майбутньому Я не зможу задовольняти твою пустопорожню допитливість.
Що ж, Я скажу тобі, де є Гітлер та Сталін.
Вони — тут, на землі, в серцях тих, що не люблять світ і хочуть світ знищити”.

56.

“My Lord, You are the King of kings.
What is the name of Your kingdom?
What is the name of Your capital?”

“My son, the name of My kingdom is Justice.
The name of My capital is Forgiveness.”

“Мій Господи, Ти — Король над королями.
Як називається Твоє королівство?
Як називається Твоя столиця?”

“Мій сину, Моє королівство називається Справедливість.
Моя столиця називається Прощення”.

57.

“I give you according to my means.
How do You give me, my Lord?”

“My son, I want to give you
According to your wishful necessity.
But alas, I am compelled to give you
According to your receptivity.
If I give you beyond your receptivity,
Your vessel will give way.
In that case, both of us will be the real losers.”

“Я даю Тобі відповідно до моїх можливостей.
Як Ти даєш мені, мій Господи?”

“Мій сину, Я хочу давати тобі
Відповідно до бажаної потреби.
Та, на жаль, Я змушений давати тобі
Відповідно до твоєї сприйнятливості.
Якщо Я дам тобі понад твою сприйнятливість,
Твоя ємність не витримає.
Відтак ми обидва будемо справжнісінькими невдахами”.

58.

“My sweet Lord, I need Your constant Love.
I am sorry that I don’t deserve it.”

“My child, don’t worry.
Try just to preserve My Love.
If you can do that,
It is more than enough.”

“Мій солодкий Господи, мені потрібна Твоя постійна Любов.
Шкода, що я не заслуговую її”.

“Моє дитя, не хвилюйся.
Лиш намагайся берегти Мою Любов.
Якщо так чинитимеш,
Цього буде більше, ніж досить”.

59.

"My Lord,
I have to make a confession.
I talk too much.
I am ashamed of it.
When can I stop talking?"

"You can stop talking, My son,
When your writings begin to speak for you."

“Мій Господи,
Я повинен зізнатися.
Я надто багато говорю.
Мені соромно за це.
Коли я припиню говорити?”

“Ти припиниш говорити, Мій сину, тоді,
Коли написане тобою почне говорити замість тебе”.

60.

In man's world,
    Fear is the Lord.
In God's world,
    Love is the Lord.
In man's world,
    Ignorance is the slave.
In God's world,
    Compassion is the slave.

У людському світі
    Господь — Страх.
У Божому світі
    Господь — Любов.
У людському світі
    Раб — невігластво.
У Божому світі
    Раб — Співчуття.

61.

“My Lord, do You want me to write my diary?”

“No, you need not.
I have been doing it for you!”

“You have been writing my diary?
Since when?”

“My son, from the day you offered Me your surrendering life and surrendered breath.”

“Мій Господи, ти хочеш, щоб я вів щоденник?”

“Ні, не потрібно.
Я роблю це замість тебе!”

“Ти ведеш мій щоденник?
Відколи?”

“Мій сину, від того дня, коли ти подарував Мені твоє життя, що зрікається, і твоє дихання, що зреклося”.

62.

“What is strength?
What is weakness?
What is doubt?
What is certainty?”

“My son, obedience is strength.
Disobedience is weakness.
Doubt is futility.
Certainty is reality.”

“Що таке сила?
Що таке слабкість?
Що таке сумнів?
Що таке певність?”

“Мій сину, слухняність — це сила.
Неслухняність — це слабкість.
Сумнів — це марність.
Певність — це реальність”.

63.

“My Lord, I am consumed with the desire
To be as great as You are.”

“My child, that is very easy.
Just widen your vision,
Deepen your consciousness
And sharpen your life.
Lo, you have equalled Me.”

“Мій Господи, мене поїдає бажання
Бути таким великим, як Ти”.

“Моє дитя, це дуже легко.
Просто розшир своє бачення,
Поглиб свою свідомість
І відшліфуй своє життя.
Дивись: ти зрівнявся зі Мною”.

64.

"My Lord,
Is there any way for a seeker
To become spiritually rich overnight?"

"Yes, there is a way.
Just tell the seeker to give up devotedly
What he has and to wake up immediately
With what he is."

“Мій Господи,
Чи існує якийсь спосіб для шукача
Стати духовно багатим негайно?”

“Так, спосіб існує.
Просто скажи шукачеві, щоб він віддано відмовився
Від того, що він має, і негайно пробудив те,
Чим він є”.

65.

“My Lord, what is death?
What is immortality?”
“My son, death is hunger.”
“What else?”
“Death is hunger for night.”
“Anything else?”
“Death is the desiring mind.”
“Now, my Lord, what is immortality?”
“My child, immortality is hunger.”
“What else?”
“Hunger for light.”
“Anything else?”
“Yes.
Immortality is the surrendering heart.”

“Мій Господи, що таке смерть?
Що таке безсмертя?”
“Мій сину, смерть — це голод”.
“Далі?”
“Смерть — це голод ночі”.
“Ще щось?”
“Смерть — це розум, що бажає”.
“Гаразд, мій Господи, що таке безсмертя?”
“Моє дитя, безсмертя — це голод”.
“Далі?”
“Голод світла”.
“Ще щось?”
“Так.
Безсмертя — це серце, що зрікається”.

66.

“My Lord, why is it that You
Always do the right thing?”
And I always do the wrong thing?”

“My sweet child, you always do the wrong thing
Because you have no faith in yourself
Whereas I have all faith in Myself.”

“Мій Господи,
В чому річ, що Ти завжди чиниш правильно,
А я завжди помиляюся?”

“Моє любе дитя, ти завжди помиляєшся,
Бо не маєш віри в себе,
А Я маю велику віру в Себе”.

67.

"My Lord, please tell me,
Once and for all, who I am."

"My child, you are My eternal partner
And co-creator."

"Am I a creator?
What have I created, my Lord?"

"My son, you have created constant necessity
Within and without you."

"Now, my Lord,
What have You created?"

"I have created fulfilling Divinity
And fulfilled Reality."

“Мій Господи, будь ласка, скажи мені
Раз і назавжди, хто я?”

“Моє дитя, ти — мій вічний партнер
Та співтворець”.

“Я творець?
Що я створив, мій Господи?”

“Мій сину, ти створив постійну потребу
Всередині себе й зовні”.

“Гаразд, мій Господи,
Що створив Ти?”

“Я створив Божественність, що здійснює,
І здійснену Реальність”.

68.

“My Lord, is there anything which,
Once attained, is never lost?”

“Yes, My child, there is something.
There is something, and you already have it.”

“I have it, yet I do not know what it is.
My Lord, for God’s sake, do not torture
My curiosity.
Please let me know what it is
That I have that will never be lost.”

“My supremely stupid child, you will and can
Never lose your self-knowledge, self-realisation.”

“Мій Господи, чи існує щось,
Що, одного разу надбавши, ніколи не втрачаєш?”

“Так, Моє дитя, є дещо таке.
Є дещо таке, і ти вже це маєш”.

“Я маю це, однак не знаю, що це!
Мій Господи, заради Бога,
Не завдавай тортур моїй цікавості.
Будь ласка, дозволь мені дізнатися, що це таке,
Що я маю й ніколи не втрачу”.

“Моє страшенно нерозумне дитя, ти ніколи не можеш
Втратити й ніколи не втратиш свого самопізнання, свого самоусвідомлення”.

69.

“My sweet Lord, do You ever miss me?”

“I miss you, I miss you always, My child.”

“You miss me?
Unbelievable.
You miss me always?
Impossible.”

“I miss you, My child, when you make Me feel that you are an inch below Me.
I miss you always when I enter into the heart of My creation’s ingratitude!”

“Мій солодкий Господи, чи сумуєш Ти коли-небудь за мною?”

“Сумую, я завжди сумую за тобою, Моє дитя”.

“Ти сумуєш за мною?
Неймовірно!
Ти завжди сумуєш за мною?
Неможливо!”

“Я сумую за тобою, Моє дитя, коли ти змушуєш Мене відчувати, що ти на дюйм нижчий від Мене.
Я завжди сумую за тобою, коли входжу в серце невдячності Мого творіння!”

70.

“My Lord, this time I shall ask You a question, although I definitely and unmistakably know the answer.”

“That’s fine, My child, but I am anxious to know your question and your answer.”

“My question is, do You ever fall sick like me?
My immediate answer is, You never fall sick.”

“My supremely foolish child, you are totally mistaken.
I do fall sick from time to time.”

“You fall sick!
Don’t tell me a dark lie.
For God’s sake — tell me, why do You fall sick?”

“My child, I fall sick when you threaten Me that you will no longer work for Me on earth.
I fall sick when you untimely want to drop out of My cosmic game.
I fall sick when you don’t tell the world that you and I both badly need each other.
I fall sick the moment your foul and impossible mouth tells Me that you don’t deserve Me.”

“Мій Господи, цього разу я задам Тобі запитання, хоч я беззаперечно й точно знаю відповідь”.

“Гаразд, Моє дитя, однак Я страшенно хочу знати твоє запитання і твою відповідь”.

“Моє запитання: чи Ти коли-небудь хворієш, як я?
Моя негайна відповідь: Ти ніколи не хворієш”.

“Моє найнерозумніше дитя, ти цілком помиляєшся.
Я таки хворію інколи”.

“Ти хворієш!
Не кажи мені суцільної неправди.
Заради Бога, скажи, чому Ти хворієш?”

“Моє дитя, Я хворію, коли ти погрожуєш Мені, що припиниш трудитися для Мене на землі.
Я хворію, коли ти хочеш передчасно вибути з Моєї космічної гри.
Я хворію, коли ти не розповідаєш світові, що ми обидва вкрай необхідні один одному.
Я хворію тої миті, коли твій паскудний, нестерпний рот каже Мені, що ти Мене не заслуговуєш”.

71.

"My Lord, I am sure You feel sad when I am angry with You.
I am sure that when I speak ill of You, You get angry with me."

"My child, you are My eternal pride.
When you are angry with Me, instead of feeling sad I allow My astonishment to capture Me, My Heart and Soul.
For then I see in you an unusual, unimaginable aspect of yours.

"Now, when you speak ill of Me, I don't get angry with you in the least.
On the contrary, I smile and dance.
For I know that since you and I are one, eternally one, inseparable, you have to share half of your kind offering with Me.

"Also I am glad, My fondest child, when you speak ill of Me, because at that time I get the opportunity to sharpen My weapon of self-defence.
You know well that on very rare occasions you give Me the chance to use My indomitable weapon, self-defence.

"Dearest child of My Heart, you fight with Me because your heart needs Me.
I fight with you because My Soul loves you.
When you fight, you give Me what you always want to give: strength.
When I fight, I give you what I always am: Concern, eternal Concern."

“Мій Господи, я впевнений, що Тобі сумно, коли я серджуся на Тебе.
Я впевнений, що Ти сердишся на Мене, коли я говорю про Тебе зле”.

“Моє дитя, ти — Моя вічна гордість.
Коли ти сердишся на Мене, Я, замість того щоб сумувати, дозволяю Своєму здивуванню полонити Мене, Моє Серце й Душу.
Бо тоді Я бачу в тобі твій незвичний, небачений аспект.

А коли ти говориш про Мене зле, Я не серджуся на тебе нітрохи.
Навпаки, Я усміхаюся й танцюю.
Бо знаю, що оскільки ти і Я — одне, вічно одне, неподільне, то тобі доведеться розділити зі Мною навпіл те, що ти так люб'язно Мені даруєш.

А ще Я тішуся, Моє наймиліше дитя, коли ти говориш про Мене зле, бо в той час Я отримую нагоду нагострити Свою зброю самозахисту.
Тобі чудово відомо, що вкрай рідко ти даєш Мені шанс застосувати Мою незламну зброю самозахисту.

Найдорожче дитя Мого Серця, ти борешся зі Мною, тому що твоє серце потребує Мене.
Я борюся з тобою, тому що Моя Душа любить тебе.
Коли ти борешся, ти даєш Мені те, що завжди хочеш дати, — силу.
Коли Я борюся, Я даю тобі те, чим завжди Я є, — Піклування, вічне Піклування ”.

72.

"My most perfect Lord, I am most certain that You appreciate my sincerity."

"Not only do I appreciate your sincerity, My child, but I admire your sincerity.
What is bothering you now, My child, sincerity incarnate?"

"For the last twenty-five years, my Lord, I have been using and explaining and interpreting three most complicated words: Infinity, Eternity and Immortality.
But to my sincere sorrow, I myself do not know what they actually mean.
At long last I have decided that I shall no longer fool humanity nor shall I fool myself.
That means I shall not use the words Infinity, Eternity and Immortality any more."

"My sweetest child, you don't have to deceive yourself and humanity.
I am teaching you the meaning of Infinity, Eternity and Immortality.
Infinity means the realising, the realised and the eternally realising God.
Eternity means the revealing, the revealed and the eternally revealing God.
Immortality means the fulfilling, the fulfilled and the eternally fulfilling God."

“Мій предосконалий Господи, я дуже впевнений, що Ти цінуєш мою щирість”.

“Я не лише ціную твою щирість, Моє дитя, а й захоплююся нею.
Що тебе турбує, Моє дитя, втілення щирості?”

“Впродовж останніх двадцяти п'яти років, мій Господи, я вживаю, пояснюю й тлумачу три найскладніші слова: Нескінченність, Вічність, Безсмертя.
Однак, на мій щирий жаль, я сам не знаю, що вони, насправді, означають.
Кінець кінцем, я вирішив, що більше не дуритиму ні людство, ні себе.
Це означає, що я більше не вживатиму слів Нескінченність, Вічність і Безсмертя.

“Моє прелюбе дитя, ти не повинен обманювати себе й людство.
Я навчу тебе, що означають Нескінченність, Вічність і Безсмертя.
Нескінченність означає усвідомлення: Бог, що усвідомив і усвідомлює вічно.
Вічність означає розкриття: Бог, що розкрився й розкривається вічно.
Безсмертя означає здійснення: Бог, що відбувся і відбувається вічно”.

73.

"My Lord, I have been wondering if You could possibly tell me what Your Substance is, and what Your Essence is, and what Your Aspiration means, and what Your Realisation means."

"My child, My Essence is Nectar-Delight.
My Substance is Will-Power.
My Aspiration means that I am the Transcendental Tree.
My Realisation means that I am the Eternal Climber."

“Мій Господи, мені цікаво, може Ти скажеш, що становить Твою Субстанцію та що становить Твою Суть, що означає Твоє Стремління, і що означає Твоє Усвідомлення?”

“Моє дитя, Моя Суть — це Блаженство-Нектар.
Моя Субстанція — це Сила Волі.
Моє Стремління означає, що Я — Трансцендентальне Дерево.
Моє Усвідомлення означає, що Я — Вічний Альпініст”.

74.

"My Lord, You know that I am a victim to constant doubt.
Please tell me if You ever have any occasion to doubt Yourself."

"My sweetest child, only once did I have the occasion to doubt Myself in the course of My endless Life."

"My Lord, only once!
When?"

"My child, it was the time when I created My creation and saw it becoming totally attached to Me.
I am the Creator, eternal, free and detached.
How could My own creation be attached, totally attached and bound?
Believe Me, My child, I could not account for it.
I had to doubt My own capacity."

"My Lord, forgive me.
I can't agree with You.
You have created me.
I am Your creation.
How can I live without being attached to You?"

"My child, I don't want you to be attached to Me, but I want you to be devoted to Me."

"My Lord, what is the difference?"

"My child, the difference is this.
Attachment is frustration, and frustration is destruction.
Devotion is wisdom-light, and wisdom-light is realisation-height."

“Мій Господи, Ти знаєш, що я жертва постійного сумніву.
Будь ласка, скажи мені, чи траплялося, що Ти коли-небудь сумнівався в Собі?”

“Моє премиле дитя, протягом Мого безкінечного Життя лише одного разу трапилося, що Я таки сумнівався в Собі”.

“Лише одного разу!
Мій Господи, коли?”

“Моє дитя, це було тоді, коли Я творив Моє творіння і побачив, що воно стає цілком прив'язаним до Мене.
Я, Творець, — вічний, вільний, не знаю прив'язаності.
Як може Моє творіння бути прив'язаним, цілком прив'язаним і залежним?
Повір Мені, Моє дитя, Я не міг цього передбачити.
Мені довелося засумніватися у Своїх можливостях”.

“Мій Господи, прости мене.
Я не можу погодитися з Тобою.
Ти створив Мене.
Я — Твоє творіння.
Як можу я жити й не бути прив'язаним до Тебе?”

“Моє дитя, Я не хочу, щоб ти був прив'язаним до Мене, але Я хочу, щоб Ти був відданим Мені”.

“Мій Господи, в чому відмінність?”

“Моє дитя, відмінність ось у чому:
Прив'язаність — це розчарування, а розчарування — це крах;
Відданість — це світло-мудрість, а світло-мудрість — це висота-усвідомлення”.

75.

“My Lord, is there anything sweeter than forgiveness?”

“Yes, My child, gratitude is by far sweeter than forgiveness.”

“My Lord, is there anything more fulfilling than the feeling of oneness?”

“Yes, My child, when you feel that you are the eternal lover
and I am your Eternal Beloved, and when you feel that I am the eternal lover and you are My Eternal Beloved, the feeling of oneness is supremely transcended and immortally fulfilled.”

“Мій Господи, чи є що миліше, ніж прощення?”

“Так, Моє дитя, вдячність далеко миліша, ніж прощення”.

“Мій Господи, чи є щось більш здійсненне, ніж відчуття єдності?”

“Так, Моє дитя, коли ти відчуваєш, що ти — вічний люблячий, а Я — твій Вічний Любий, і коли відчуваєш, що Я — Вічний Люблячий, а ти — Мій Вічний Любий, тоді відчуття єдності максимально перевершено і виповнено навік”.

76.

“My Lord, if ever I don’t listen to You, what will happen?”

“My child, don’t worry.
Millions of times you have listened to Me.
If you once don’t listen to Me, no harm, I shall listen to you at that particular time.
If you don’t want to listen to Me for the second time, don’t be sad, depressed and surprised since I Myself am making the infallible promise that I shall listen to Me on your behalf.”

“Мій Господи, якщо колись я не послухаюся Тебе, що трапиться?”

“Моє дитя, не хвилюйся.
Ти слухався Мене мільйони разів.
Не біда, якщо одного разу ти не послухаєшся Мене. У той час Я слухатимуся тебе.
Якщо ти вдруге не захочеш слухатись Мене, не будь сумним, пригніченим і враженим, що Я Сам даю непорушну обіцянку слухатися Себе Самого від твого імені”.

77.

“My Lord, I am afraid this time You will not be able to answer my question.”

“Tell Me, let Me try at least, My child.”

“My Lord, my Lord of eternal forgiveness, who asked You, who compelled You, who inspired You to be the Creator of the world?”

“My child, My Concern asked Me to be the Creator of the world.
My Realisation compelled Me to be the Creator.
My Compassion inspired Me to be the Creator.”

“My Lord of endless forgiveness, You have answered my question.
I accept my humble defeat.”

“Мій Господи, боюся, що цього разу ти не зможеш відповісти на моє запитання”.

“Запитуй, Моє дитя. Дозволь Мені хоч спробувати”.

“Мій Господи, мій Господи вічного прощення, хто просив Тебе, хто змусив Тебе, хто надихнув Тебе бути Творцем світу?”

“Моє дитя, Моє Піклування попросило Мене бути Творцем світу.
Моє Усвідомлення змусило Мене бути Творцем світу.
Моє Співчуття надихнуло Мене бути Творцем світу”.

“Мій Господи безкінечного прощення, Ти відповів на моє запитання.
Я покірно приймаю поразку”.

78.

“My Lord, I know that You don’t have to read any book.
Nevertheless, have You read a few books, or should I say any book?”

“My child, I have read only three books in all My endless Life.
The first book I read was called Life, written by your mother, Infinity.
The second book is called Realisation, written by My son, Eternity.
The third book is called Manifestation, written by My daughter, Immortality.”

“Мій Господи, я знаю, що Тобі не потрібно читати жодних книжок.
А втім, чи прочитав Ти декілька книжок, чи, скажімо, які-небудь книжки?”

“Моє дитя, За все Моє безкінечне Життя я прочитав усього три книжки.
Перша книжка, яку Я прочитав, називається “Життя”, її написала твоя мати Нескінченність.
Друга книжка називається “Усвідомлення”, її написав Мій син Вічність.
Третя книжка називається “Проявляння”, її написала Моя дочка Безсмертя”.

79.

“My Lord, may I cut a silly joke with You?”

“By all means, My child.”

“My Lord, I have now consciously become one with You.
You and I are inseparably and eternally one.
Suppose today I leave You, tomorrow I surpass and go beyond You, what will happen?”

“O silliest child of My entire creation, you know that we two are inseparable.
You can’t leave without carrying Me.
How can you surpass and go beyond Me alone, without Me, when we are eternally inseparable?
My sweetest silly child, something more.
I tell you, today if you leave Me, tomorrow if you surpass and go beyond Me, the day after tomorrow you will cry for your new Goal.
To your utter surprise, you will see that Goal, too, is I, your Beloved, your eternal Father and Friend.
My child, I am the Ever-Transcending Beyond.”

“My Lord, You are something else.
You are also my ever-forgiving Father.”

“Мій Господи, дозволь по-глупому пожартувати з Тобою?”

“Авжеж, Моє дитя, будь ласка”.

“Мій Господи, тепер я свідомо став єдиним із Тобою. Ти і я — неподільно і вічно єдині. Припустимо, що сьогодні я полишу Тебе, а завтра випереджу й перевершу Тебе. Що трапиться?”

“О найглупіше дитя у всьому Моєму творінні, ти знаєш, що нас не розділити. Ти не зможеш піти, не взявши Мене із собою. Як ти можеш випередити й перевершити Мене сам, без Мене, якщо ми вічно неподільні? Моє премиле глупе дитя, є ще дещо. Кажу тобі, якщо сьогодні ти полишиш Мене, завтра випередиш і перевершиш Мене, то післязавтра ти благатимеш про нову Ціль. На превеликий подив, ти побачиш, що ця Ціль — також Я, твій Любий, твій вічний Батько і Друг. Моє дитя, Я — Заобрійне, що вічно перевершує Себе”.

“Мій Господи, Ти є ще дечим. Ти — мій Батько, що вічно прощає мене”.
```

80.

“My Lord, I have a friend.
He says that he will never need You.”

“No harm, My child.
Since you are his friend that means he needs you.
As long as he needs you I shall fulfil his present desires and future aspirations in and through you.”

“Мій Господи, я маю товариша.
Він каже, що ніколи не потребуватиме Тебе”.

“Не біда, Моє дитя.
Позаяк ти його товариш, це означає, що він потребує тебе.
Допоки він потребуватиме тебе, я виконуватиму його теперішні бажання й майбутні стремління в тобі і крізь тебе”.

81.

“My sweet Lord, You are the essence and substance and I am the flower.
Am I correct?”

“You are half-correct, My child.
You are the flower and the petals.
Petals signify multiplicity, the flower signifies unity.
I want you to be both unity and multiplicity in My creation.”

“Мій солодкий Господи, Ти — суть і основа, а я — квітка.
Чи маю я рацію?”

“Ти маєш пів рації, Моє дитя.
Ти — квітка і пелюстки.
Пелюстки означають численність; квітка означає однину.
Я хочу, щоб ти був як одниною, так і численністю в Моєму творінні”.

82.

“My Lord, I know now that You are Kindness and Compassion infinite, but where were You before?
Twenty-eight years ago You came to me with countless desires.
Where were your Kindness and Compassion then?”

“My child, this is your false accusation.
I did not go to you with endless desires.
It was you who wanted to play constantly with your darkening and darkened brothers and sisters: desires.
You did not care for your illumining and illumined brothers and sisters: aspirations.”

“Forgive me, my Lord Supreme, I withdraw my shameless charge.”

“Мій Господи, тепер мені відомо, що Ти є безмежною Добротою і Співчуттям, але де Ти був раніше? Двадцять вісім років тому Ти прийшов до мене з незліченними бажаннями. Де були Твої Доброта й Співчуття тоді?”

“Моє дитя, твоє звинувачення хибне. Я не приходив до тебе з нескінченними бажаннями. Саме тобі постійно хотілося гратися з твоїми темними братами й сестрами, що сіють пітьму — бажаннями. Тобі було байдуже до твоїх осяйних і просвітлених братів і сестер — стремлінь”.

“Прости мене, мій Всевишній Господи, я відкликаю назад свій безсоромний випад”.
```

83.

“My Lord, which religion is by far the best?”

“The religion that says, ‘Man above all, Truth above all.’”

“What religion is really the worst?”

“The religion that proclaims that it has the only road and it is the only door to humanity’s salvation.”

“My Lord, which yoga is by far the best?”

“The yoga that carries Me down on its widest shoulders and places Me in the heart of the seeker.”

“My Lord, these shoulders, do they have any name?”

“Yes, My child, they do have names.
The left shoulder is called the Loving Devotion, and the right shoulder is called the Devoted Surrender.”

“Now my Lord, which is the worst yoga?”

“The yoga that constantly speaks about the songs of man’s personal efforts and not about God’s constant dance of unconditional Grace.”

“Мій Господи, яка релігія краща за найкращу?”

“Релігія, яка говорить: “Людина понад усе. Істина понад усе”.

“Яка релігія гірша за найгіршу?”

“Релігія, яка заявляє, що її шлях єдиний, а вона — єдині двері до спасіння людства”.

“Мій Господи, яка йога краща за найкращу?”

“Йога, яка на своїх широченних плечах приносить Мене вниз і поселяє в серці шукача”.

“Мій Господи, ці плечі — чи мають вони імена?”

“Так, Моє дитя, вони мають імена.
Ліве плече називається любляча відданість, а праве плече називається віддане зречення.

“Гаразд, мій Господи, а яка йога найгірша?”

“Йога, яка постійно співає пісню особистого зусилля людини, а не пісню невпинного Танцю безумовної Милості Бога”.

84.

“My Lord, it seems to me that at last I have understood You.”

“My child, it seems to Me that at last I have found you once again, and this time forever.”

“Мій Господи, мені здається, що я, нарешті, зрозумів Тебе”.

“Моє дитя, Мені здається, що Я, нарешті, відшукав тебе знову, й цього разу — назавжди”.

85.

“My Lord, after all, I am a human being.
Once in a while I have to take the side of the human beings as well.”

“My child, take as many times as you want to take their side.
I enjoy both your wild ignorance and your wide wisdom.”

“My Lord, here is my question.
On behalf of my brothers and sisters I am asking You this question.
Why are You so inaccessible?
Why don’t You make it easy for my endless brothers and sisters to realise You?
You know well how hard it is for them to come to You.
Even to think of You is so difficult for them.”

“My child, O humanity’s advocate, since I don’t have any advocate of My own, I have to play the role of My advocate.
My child, I agree with you that it is difficult for your countless brothers and sisters to come up to Me, to My transcendental-Height.
It is difficult for them even to think of Me.
Now you have to agree with Me.
Just because it is difficult for them to come up to Me, I have not come to them?
Have I not entered into their abysmal ignorance?
Where am I now?
I am now in their climbing aspiration.
Where shall I be?
I shall be in their glowing realisation.
And finally where shall I be?
I shall be in their fulfilling manifestation.
And since it is difficult for them to think of Me, I think of them constantly.
O humanity’s advocate, do you agree with Me?”

“O humanity’s Salvation, now I know why I tell that Thou art Great and Thou art Good.”

“Мій Господи, хай там що, а я — людська істота.
Інколи я повинен ставати і на бік людей”.

“Моє дитя, ставай на їхній бік скільки тобі завгодно.
Я насолоджуюся як твоїм нестримним невіглаством, так і твоєю глибокою мудрістю”.

“Мій Господи, ось моє запитання.
Від імені своїх братів і сестер я задаю Тобі запитання:
Xому Ти такий недосяжний?
Чому б Тобі не полегшити численним моїм братам і сестрам їх усвідомлення Тебе?
Ти добре знаєш, як їм важко прийти до Тебе. Навіть думати про Тебе — це так складно для них”.

“Моє дитя, о адвокате людства, позаяк Я не маю адвоката, то Мені доведеться Самому виконувати його роль.
Моє дитя, Я згідний, що численним твоїм братам і сестрам складно прийти до Мене, вийти на Мою трансцендентальну Висоту.
Їм навіть складно думати про Мене.
А тепер тобі доведеться погодитися зі Мною.
Лише тому, що їм складно прийти до Мене, невже Я не спускався до них?
Невже Я не входив у їх бездонне невігластво?
Де Я зараз?
Зараз Я перебуваю в їхньому стремлінні, що зростає.
Де Я буду потім?
Потім Я буду в їхньому ясному усвідомленні.
А де Я буду врешті-решт?
Урешті-решт Я буду у здійсненні їхнього проявляння.
І оскільки їм складно думати про Мене, Я думаю про них постійно.
О адвокате людства, чи згідний ти зі Мною?”

“О Спасителю людства, тепер я знаю, чому кажу, що Ти — великий, Ти — добрий”.

86.

“My Lord, I don’t want to think anymore.”

“Fine.
Then give Me your mind back.”

“My Lord, I don’t want to see with my eyes anymore.”

“Fine, wonderful!
Then give Me your eyes back.”

“My Lord, I don’t want to feel with my heart anymore.”

“Fine, wonderful, marvellous!
Then give Me your heart back.”

“My Lord, if I give You my mind, eyes, and my heart, how are You going to replace them?”

“Don’t worry, My child, don’t worry.
I shall replace them with My endless and unconditional Concern.”

“My Lord, then take them.
From now on they are Yours.”

“Thank you, My child.”

“Мій Господи, я більше не хочу думати своїм розумом”.

“Гаразд,
Віддай свій розум Мені”.

“Мій Господи, я більше не хочу дивитися своїми очима”.

“Гаразд, чудово,
Віддай свої очі Мені”.

“Мій Господи, я більше не хочу відчувати своїм серцем”.

“Гаразд, чудово, дивовижно!
Віддай своє серце Мені”.

“Мій Господи, якщо я віддам свої розум, очі й серце Тобі, то чим Ти заміниш їх?”

“Не хвилюйся, Моє дитя, не хвилюйся.
Я заміню їх Своїм безкінечним безумовним Піклуванням”.

“В такому разі, мій Господи, забирай їх.
Відтепер вони — Твої”.

“Спасибі, Моє дитя”.

87.

“My Lord, twice I get joy.
Once when I see You, once when I think of You.
Which one is more important?”

“My child, you have forgotten that you get joy four times.
Two you have mentioned, the other two I am going to tell you about.
When you work for Me, and when you feel that you are of Me.
By devotedly seeing Me once a day if you get joy, then for that joy I shall give you seventy out of a hundred.
By constantly thinking of Me if you get joy, then for that joy I shall give you eighty out of a hundred.
By soulfully working for Me if you get joy, then for that joy I shall give you ninety out of a hundred.
But by devotedly, constantly, soulfully and inseparably feeling that you are of Me and of Me alone, you get one hundred out of a hundred.
Finally I want to tell you what I get, My child.
I get joy one hundred and one out of a hundred when I see that you have really understood My inner history and My higher mathematics.”

“Мій Господи, я отримую радість у двох випадках:
Коли бачу Тебе та коли думаю про Тебе.
Що з цього важливіше?”

“Моє дитя, ти забуло, що отримуєш радість у чотирьох випадках.
Про два з них ти сказало; Я скажу тобі ще про два:
Коли ти трудишся заради Мене й коли ти відчуваєш, що ти — від Мене.
Якщо, відданно споглядаючи Мене раз на день, ти отримуєш радість, Я поставлю тобі за цю радість сімдесят із ста.
Якщо, постійно думаючи про Мене, ти отримуєш радість, Я поставлю тобі за цю радість вісімдесят із ста.
Якщо, одухотворено трудячись для Мене, ти отримуєш радість, Я поставлю тобі за цю радість дев'яносто із ста.
А якщо ти віддано, постійно, одухотворено й цілісно відчуваєш, що ти — від Мене, від Мене єдиного, ти отримуєш сто із ста.
І, наостанок, хочу сказати тобі, що Я отримую, Моє дитя.
Я отримую радість на сто один із ста, коли бачу, що ти справді збагнув Мою внутрішню історію та Мою вищу математику”.

88.

"The difference between You and me, my Lord, is this: I come to You when I need You; You come to me even when You don't need me."

"My child, it seems that I shall have to correct your philosophy all My Life!
You come to Me outwardly when I inwardly need you.
I come to you even when you unconsciously need Me."

“Відмінність між Тобою і мною, мій Господи, така: я приходжу до Тебе тоді, коли потребую Тебе; Ти приходиш до мене навіть тоді, коли я Тобі не потрібен”.

“Моє дитя, здається, що впродовж усього Мого Життя Мені доведеться виправляти твою філософію!
Ти приходиш до Мене на зовнішньому плані тоді, коли Я потребую тебе на внутрішньому плані.
Я приходжу до тебе навіть тоді, коли ти неусвідомлено потребуєш Мене”.

89.

"My Lord, this morning a friend of mine told me that I am a fool.
That is why I need You.
He is a wise man.
That is why he does not need You."

"What was your answer, what was your reaction, My child?"

"My Lord, I simply kept quiet."

"My child, indeed you are a fool.
Easily you could have told him that I can live without him, too.
Further, you could have said to him, 'Look here, my wise friend, in case you ever need God, you will have to pull my God down alone, an impossible task.
In case God wants to lift you up, I, your friend, God's son, shall push you from below, and God will pull you from above, a task sooner done than said.'

"Now about yourself, My child, why don't you tell your friend and the world that you need Me just because I needed you first, you want to live with Me precisely because I wanted to live with you first."

“Мій Господи, сьогодні вранці мій друг сказав мені, що я телепень.
Ось чому Ти необхідний мені.
Він — мудрий чоловік.
Тож Ти йому не потрібен”.

“Що ти сказав йому, як ти відреагував на це, Моє дитя?”

“Мій Господи, я просто промовчав”.

“Моє дитя, ти справді нерозумне.
Ти запросто міг сказати йому, що Я так само можу жити без нього.
Ба більше: ти міг сказати йому: “Послухай, мій премудрий друже, якщо коли-небудь тобі буде потрібен Бог, то в тобі доведеться самотужки тягнути Бога вниз, що є нереальним завданням.
Якщо ж Бог захоче підняти тебе, то я, твій друг, син Бога, штовхатиму тебе знизу, а Бог тягнутиме тебе зверху — і діло зроблено швидше, ніж слово мовлене”.

“А тепер щодо тебе, Моє дитя. Чому ти не скажеш своєму другу і світові, що ти потребуєш Мене лише тому, що спершу Я потребував тебе; ти хочеш жити зі Мною, власне, тому, що спочатку Я захотів жити з тобою”.

90.

“My Lord, I have decided that from now on I shall call You only by one name: Compassion Supreme.”

“I have decided, My child, that from now on I shall call you by one name: My Pride Divine.”

“Мій Господи, я вирішив, що відтепер називатиму Тебе лише одним ім'ям — Всевишнім Співчуттям”.

“Я вирішив, Моє дитя, що відтепер називатиму тебе лише одним ім'ям — Моєю Божественною Гордістю”.

91.

“My Lord, when I choose, I choose You first.”

“And, My child, if I lose, I shall lose you first.
Since I don’t want, My child, to lose you, you also must not choose anybody else.”

“My Lord, I choose You and that choice is for eternity.”

“My child, I have you and this possession of Mine will last for eternity.”

“Мій Господи, коли я обираю, я обираю першим Тебе”.

“І Я, Моє дитя, якщо втрачатиму, то втрачатиму першим тебе.
Оскільки Я не хочу, Моє дитя, втрачати тебе, то і ти не повинен обирати ще когось”.

“Мій Господи, я вибрав Тебе, цей вибір — Навіки”.

“Моє дитя, Я маю тебе, і це Моє володіння буде Вічним”.

92.

“My Lord, I am a human being.
Hence, I know what human love is.
But You are a divine Being, I am sure You know what the divine Love is.
Is it something that a spiritual man gives or receives or is it both?
Or is it mutual, reciprocal?”

“A spiritual man receives divine Love from Me first and from Me he gives to others and mankind.

“Then they give and take, and take and give My divine Love.”

“Мій Господи, я людина.
Отже, мені відомо, що таке людська любов.
А Ти — божественна Істота. Я певен, Ти знаєш, що таке божественна Любов.
Це те, що духовна людина дає, чи це те, що вона отримує,
Чи і те, і те?”

“Спочатку духовна людина отримує божественну Любов від Мене, а від Мене передає її людям.

Відтак вони дають і беруть, беруть і дають Мою божественну Любов”.

93.

“My Lord, when each and every human being realises You, will You not stop creating more souls?”

“My child, what about My animal kingdom?
I have to transform My animal kingdom into My human kingdom, and then the human kingdom into the divine kingdom.
Further, I have to think of My plant and mineral kingdoms too.
They too have to be transformed.
So you can see, My child, that this poor Father of yours has an endless job to do.
But unlike you, I get joy from My work.”

“My Lord, everything will be paid for!
You are being compensated!”

My eternally forgiving Lord smiles.

“Мій Господи, коли кожна-прекожна людина усвідомить Тебе, Ти не припиниш створювати нові душі?”

“Моє дитя, а як же Моє тваринне царство?
Я повинен трансформувати Моє тваринне царство в людське царство, а потім людське царство — в божественне царство.
Окрім того, Я також маю подбати про Мої царства рослин і мінералів.
Вони теж мають бути трансформовані.
Так що, бачиш, Моє дитя, у того бідолахи, твого Батька, роботи — без кінця-краю.
Проте, на відміну від тебе, Я отримую радість від Своєї роботи”.

“Мій Господи, за все буде віддяка!
Ти отримуєш компенсацію!”

Мій Господь, що прощає мене вічно, усміхається.

94.

“My Lord, how far is humanity from perfection?”

“My child, the distance is very short.
As light and darkness go together, so also perfection and imperfection go together.
As light transforms night into light, so also perfection will transform imperfection into perfection.”

“You are right, my Lord, but in case night devours light before it has been illumined, and imperfection devours perfection before it has been perfected, what will happen?”

“Ah!
My child, you are right.
And just to prevent it from happening, I watch and live, and live and watch.”

“Мій Господи, як далеко людству до досконалості?”

“Моє дитя, відстань дуже коротка.
Як світло й темрява йдуть пліч-о-пліч, так і досконалість та недосконалість ідуть пліч-о-пліч.
Як світло перетворює ніч на світанок, так і досконалість перетворить недосконалість на досконалість”.

“Ти маєш рацію, мій Господи, однак, якщо ніч поглине світло швидше, ніж світло осяє її, а недосконалість поглине досконалість швидше, ніж стане досконалістю, що буде в такому разі?”

“Ох,
Моє дитя, ти маєш рацію!
Саме щоб не допустити цього, Я стою на варті і живу, живу і стою на варті”.

95.

“How can I love You, my Lord, the way You love me, constantly and unconditionally?”

“It is quite easy, My child, just feel that I am your Life-Seed, I am your Life-Plant, and I am your Life-Tree.”

“Як мені любити Тебе, мій Господи, так, як Ти любиш мене — незмінно й безумовно?”

“Це доволі легко, Моє дитя. Просто відчувай, що Зерном твого Життя є Я, паростком твого Життя є Я і Деревом твого Життя є Я”.

96.

“My Lord, my philosophy is Love, Devotion and Surrender.
What is Your Philosophy?”

“My Philosophy is, My child, unconditional Love, unconditional Devotion, and unconditional Surrender.”

“Мій Господи, моя філософія — це Любов, Відданість і Зречення.
Яка Твоя Філософія?”

“Моя Філософія, дитя Моє, — це безумовна Любов, безумовна Відданість і безумовне Зречення”.

97.

“My Lord, I have told hundreds of people in hundreds of ways the difference between truth and falsehood.
May I learn from Your divine lips the difference between the two?”

“My child, here is the difference, here is the definition.
Truth is a never-ending divine feast.
Falsehood is a never-ending animal hunger.”

“Мій Господи, сотням людей я розповідав сотнями способів про відмінність між істиною і фальшю.
Чи можна почути з Твоїх божественних Уст, яка між ними відмінність? ”

“Моє дитя, відмінність та її визначення таке:
Істина — це нескінченний божественний бенкет.
Фальш — це нескінченний тваринний голод”.

98.

“My Lord, I am in Your celestial Palace.
Do You have a name for Your Palace?
I am at Your Feet.
Do You have any special name for Your Feet?
Do you have any special name for Your Throne, my Lord?
My Lord, do You have any special name for Your Crown?”

“Yes, My child.
The name of My Palace is Justice.
The name of My Feet is Compassion.
The name of My Throne is Aspiration.
The name of My Crown is Realisation.
My dearest child, all these are yours.
I offer them to you.
You need them to work for Me on earth.
My sweetest child, there you are.”

“My Lord, my life of aspiration bathes in the sea of ceaseless gratitude.”

“Мій Господи, я — у Твоєму небесному Палаці.
Чи маєш Ти ім'я для Твого Палацу?
Я — біля Твоїх Стіп.
Чи маєш Ти особливе ім'я для Твоїх Стіп?
Чи маєш Ти особливе ім'я для Твого Трону, мій Господи?
Мій Господи, чи маєш Ти особливе ім'я для Твоєї Корони?”

“Так, Моє дитя.
Ім'я Мого Палацу — Справедливість.
Ім'я Моїх Стіп — Співчуття.
Ім'я Мого Трону — Стремління.
Ім'я Моєї Корони — Усвідомлення.
Моє найдорожче дитя, все це — твоє.
Я дарую все це тобі.
Воно необхідне тобі, щоб трудитися для Мене на землі.
Моє наймиліше дитя, ось, тримай”.

“Мій Господи, моє життя стремління купається в морі невичерпної вдячності”.

99.

“My Lord, You are my Lord, You are everybody’s Lord, You are the Lord of the Universe.
Forgive me, forgive me, forgive me, for this time I shall ask You a most unpardonable question.”

“I forgive you, I forgive you, I forgive you.
My child, tell Me.”

“My Lord, did You ever take anybody as Your Lord, just for a day, or even for a fleeting second?”

“Did I?
Just for a day?
Even for a fleeting second?
My Lord is constant, permanent, eternal.
The surrendered love of My dearest lovers is My constant, permanent, eternal Lord.
I have always been a perfect slave of My lovers’ surrendered love.
Verily, you are also one of My Lords, My child.”

“Мій Господи, Ти — мій Господь, Ти — Господь кожного, Ти — Господь Всесвіту.
Прости мене, прости мене, прости мене, бо цього разу я задам Тобі найбезцеремонніше запитання”.

“Я прощаю тебе, Я прощаю тебе, Я прощаю тебе.
Запитуй, моє дитя”.

“Мій Господи, чи приймав Ти коли-небудь когось за Свого Господа хоч на день чи бодай на мить?”

“Чи приймав Я?
Хоч на день?
Чи бодай на мить?
Мій Господь незмінний, постійний, вічний.
Любов-зречення Моїх найдорожчих, тих, що люблять Мене, — Мій незмінний, постійний і вічний Господь.
Я завжди був бездоганним Рабом любові-зречення тих, що люблять Мене.
Воістину, ти — теж один із Моїх Господів, Моє дитя”.

100.

“My Lord, I am sure You are now tired.
You are now tired of my ceaseless questions, You are now tired of our marathon talk, You are tired of my endless stupidity.”

“My child, I get joy only when you talk to Me.
My Joy is Rest, ever-nourishing and ever-fulfilling.”

“My Lord, I am a clever fellow.
I was just being modest and polite.
It is I who am actually tired.”

“I see, then, My child.
Sleep.
You sleep inside My Life’s Depth, inside My Soul’s Breath, inside My Vision’s Glow, inside My Reality’s Flow.
Sleep, My child, sleep.”

“Мій Господи, я певен, що Ти вже втомився.
Ти вже втомився Від моїх невичерпних запитань. Ти вже втомився Від марафону моїх розмов. Ти вже втомився Від моєї безкінечної безглуздості”.

“Моє дитя, Я отримую Радість лише тоді, коли ти розмовляєш зі Мною.
Моя Радість — це відпочинок, завше живильний, завше здійсненний”.

“Мій Господи, я — кмітливий хлопчина.
Я просто був скромним і ввічливим.
Насправді це я втомився”.

“Ага.
То спи, Моє дитя.
Спи у Глибині Мого Життя, в Диханні Моєї Душі, в Сяйві Мого Бачення, у Плині Моєї Реальності.
Спи, Моє дитя, спи”.

Від видавців

Ця книжка містить серію лаконічних, миттєвих одкровень Бога, Всевишнього Отця, безпосередньо пережитих духовним Учителем. Багато з них мають форму бесід між Шрі Чинмоєм як сином та його вселюблячим, всеосяйним Отцем. Син знає, що його Батько дасть відповіді на запитання про все — від найважливішого до найдріб'язковішого. Справді, Батько ніколи не буває надто зайнятим, щоб розмовляти зі Своїм дитям: Його єдине бажання — бачити дитя щасливим і таким, що відбулося.

Ці бесіди передають люблячу близькість між Богом і людиною. А також паралельно, на іншому рівні, відображають стосунки, які поєднують усвідомленого духовного Учителя з його дітьми-учнями. Таємниці, розкриті в цій книжці, є найвищими усвідомленнями просвітленої душі.