Медитації, їжа для душі

Return to the table of contents

Січень

1 січня

Three hundred and sixty-five opportunities to realise the Supreme, to reveal the Supreme and to fulfil the Supreme.

Триста шістдесят п'ять нагод усвідомити Всевишнього, розкрити Всевишнього та здійснити Всевишнього.

2 січня

What do I do? I let God think for me. What else do I do? I let God speak through me. What more can I do? I can let God make me as divine and perfect as He is.

Що я роблю? Я дозволяю Богові думати замість мене. Що ще я роблю? Я дозволяю Богові говорити крізь мене. Що ще я можу зробити? Я можу дозволити Богові зробити мене таким божественним і досконалим, як Він Сам.

3 січня

I do not compete with the world. I compete with my ignorance. I do not compare myself with the world. I compare myself with my soul's perfection. I do not cooperate with the world's stupidity. I cooperate with my heart's purest sincerity.

Я не змагаюся зі світом. Я змагаюся зі своїм невіглаством. Я не порівнюю себе зі світом. Я порівнюю себе з досконалістю своєї душі. Я не маю діла з безглуздістю світу. Я маю діло з пречистою щирістю свого серця.

4 січня

Life and death. These are the two Blessings that I have received from God. Life inspires me to realise the highest Truth. Death wants me to wake up and hurry up.

Життя і смерть. Це два Благословення, які я отримую від Бога. Життя надихає мене усвідомити вищу Істину. Смерть хоче, щоб я прокинувся й поквапився.

5 січня

God gave me the happiest news that He loves me even if I don't care to love Him. I gave God the greatest news that I think of Him although ignorance constantly thinks of me.

Бог поділився зі мною прерадісною новиною: він любить мене, незважаючи на те, що я навіть не намагаюся Його любити. Я поділився з Богом пречудесною новиною: я думаю про Нього, незважаючи на те, що про мене постійно думає невігластво.

6 січня

What I can do. Although I am feebler than an insect, I dare to criticise God the Omnipotent. What I can do. Although I am His child of love, I dare to forget and ignore Him.

What I cannot do. Although I am a man, I fail to live a true human life.
What I cannot do. Although I assert my own existence on earth, I do not know who I am and what I am here for.

Що я можу: я слабший від комахи, проте маю відвагу критикувати Бога-Всемогутність. Що я можу: я, Його улюблене дитя, проте дозволяю собі забувати Його й нехтувати.

Чого я не можу: я людина, однак мені не вдається жити справді по-людському. Чого я не можу: я обстоюю своє існування на землі, однак не знаю, хто я і для чого тут.

7 січня

When I desire, impossibility frowns at me. When I aspire, possibility beckons me. When I will, I smash the pride of impossibility and transform possibility into inevitability.

Коли я бажаю, неможливість грізно дивиться у мій бік. Коли я прагну, ймовірність манить мене. Коли я проявляю волю, я розбиваю вщент гординю неможливості і перетворюю ймовірність на неминучість.

8 січня

Where joy is wanting, love is wanting. Where love is wanting, everything is wanting. Where Truth is, Fulfilment is there. Where Fulfilment is, God is there, there alone.

Там, де бракує радості, бракує любові. Там, де бракує любові, бракує всього. Там, де Істина, там Здійснення. Там, де Здійснення, там Бог — і тільки там.

9 січня

NO speaks through my mind: "If there is a God, then how is it that I have never seen Him? No God." YES speaks through my heart: "Since there is only God, I am sure to see Him one day. Although I see Him not, I feel Him all-where." The mind sleeps while the heart aspires. The heart cries for God, while the mind doubts God and shouts at Him

НІ говорить крізь мій розум: “Якщо Бог існує, то чому я ніколи не бачив Його? Бога немає”. ТАК говорить крізь моє серце: “Оскільки існує тільки Бог, я неодмінно побачу Його колись. Попри те, що я не бачу Його, я Його відчуваю повсюдно”. Розум спить, а серце плекає устремління. Серце кличе Бога, а розум сумнівається в Богові й свариться на Нього.

10 січня

I look upward. I earn time. I look forward. I utilise time. I look inward. I save time. I look backward. I waste time.

Я дивлюся вгору. Я виграю час. Я дивлюся вперед. Я використовую час. Я дивлюся всередину. Я бережу час. Я дивлюся назад. Я марную час.

11 січня

To help humanity is to see Unity.

To serve humanity is to earn Divinity.

To possess humanity is to welcome Multiplicity.

Допомагати людству — бачити Єдність.

Служити людству — здобувати Божественність.

Володіти людством — вітати Різноманітність.

12 січня

I tell the truth. The world is hurt. I tell a lie. God is hurt. What am I to do? Silence. I must live in silence and become the smiling breath of silence. Lo, the world loves me, and God blesses me.

Я кажу правду. Світові боляче. Я кажу неправду. Богові боляче. Що ж я маю робити? Мовчати. Я маю жити в безмовності, ставши усмішкою-диханням безмовності. І ось: світ любить мене, а Бог мене благословляє.

13 січня

I have realised my error. I shall no longer stay with ignorance. Ignorance has understood its folly. It will no longer stay in me. I say to ignorance: "You have tortured me." Ignorance says to me: "You have fooled me."

Я усвідомив свою помилку. Я більше не житиму з невіглаством. Невігластво зрозуміло свій промах. Воно більше не лишиться в мені. Я кажу невігластву: “Ти мучило мене”. Невігластво каже мені: “Ти мене дурив”.

14 січня

Love the world. You will be suspected. Love God. You will be emancipated. Love the world with the feeling that the world is God. You will revive the truth. Love God with the feeling that God is the world. You will immortalise the truth.

Люби світ. Тебе підозрюватимуть. Люби Бога. Ти отримаєш свободу. Люби світ, відчуваючи, що світ — це Бог. Ти оживиш істину. Люби Бога, відчуваючи, що Бог — це світ. Ти зробиш істину безсмертною.

15 січня

I stayed with death. Death offered me its life: Ignorance. Death told me that I could never see the Face of God. I stayed with God. He gave me His Life: Immortality. God told me that I shall not only see Him, but eventually I shall have to become God.

Я навідався до смерті. Смерть пропонувала мені своє життя — невігластво. Смерть сказала, що мені ніколи не побачити Обличчя Бога. Я навідався до Бога. Він дав мені Своє Життя — Безсмертя. Бог сказав, що я не лише побачу Його, а мені доведеться, врешті-решт, стати Богом.

16 січня

When I obey the Command of God's all-illumining Light, God obeys the command of my snow-white devotion.

Коли я виконую Наказ всеосяйного Божого Світла, Бог виконує наказ моєї білосніжної відданості.

17 січня

Pray with fear. God sheds bitter tears. Pray with love. God smiles with the Beauty of the Golden Dawn. Pray with all that you have. God wings towards you to clasp you. Pray with all that you are. God becomes your Liberation.

Молися зі страхом. Бог гірко плакатиме. Молися з любов'ю. Бог усміхатиметься Красою Золотистого Світанку. Молися з усім, що в тебе є. Бог на крилах прилине до тебе й обійме тебе. Молися всім, чим ти є. Бог стане твоїм Визволенням.

18 січня

God has Patience. It is in His unconditional Love. Man has patience. It is in his surrender. God's Patience expresses Itself through His infinite Compassion; man's patience through his long-delayed wisdom.

Бог має Терплячість. Терплячість Бога — в Його безумовній Любові. Людина має терплячість. Терплячість людини — в її зреченні. Терплячість Бога виливається в Його безмежне Співчуття. Терпіння людини виливається в її довгоочікувану мудрість.

19 січня

Knowledge says that this is right and that is wrong. Wisdom does the right and shuns the wrong. Spirituality embodies the journey of knowledge and the goal of wisdom.

Knowledge manifested, wisdom grows. Wisdom manifested, spirituality soars.

Знання розповідає, що правильно, а що неправильно. Мудрість робить те, що правильно, й остерігається неправильного. Духовність утілює подорож знання та ціль мудрості.

Знання проявлено — зростає мудрість. Мудрість проявлено — вирує духовність.

20 січня

When the power of love replaces the love of power, man will have a new name: God.

Коли сила любові займе місце любові до сили, людина отримає нове ім'я — Бог.

21 січня

I am without fear. I am happy. I am without desire. I am happier. I am without ignorance. I am the happiest.

The Supreme is with me. I am happy. The Supreme is in me. I am happier. The Supreme is for me. I am the happiest.

I am happy because I love the Supreme. I am happier because the Supreme loves me. I am the happiest because we love each other.

У мене немає страху. Я — щасливий. У мене немає бажань. Я — ще більше щасливий. У мене немає невігластва. Я — найщасливіший.

Всевишній — зі мною. Я — щасливий. Всевишній — в мені. Я — ще більше щасливий. Всевишній — для мене. Я — найщасливіший.

Я щасливий, бо люблю Всевишнього. Я ще більше щасливий, бо Всевишній любить мене. Я найщасливіший, бо ми любимо один одного.

22 січня

I hated myself in order to become good. On becoming good I realised that I hated not me, but God in the making. I loved myself in order to become good. On becoming good I realised that it was not I who loved me, but God the Lover who loved God the Beloved.

Щоб стати хорошим, я себе ненавидів. Ставши хорошим, я усвідомив, що ненавидів я не себе, а Бога, що перебуває в процесі становлення. Щоб стати хорошим, я любив себе. Ставши хорошим, я усвідомив, що любив себе не я, а Бог-Люблячий любив Бога-Любого.

23 січня

The reward of losing. I lost my anger. Joy, everlasting joy, came into my immediate possession. I lost my desire. The entire world has devotedly become mine. I lost my ignorance. Lo, my sweet Lord is proud of me.

Компенсація втрат. Я втратив свій гнів. Радість, вічна радість стала моєю прямою власністю. Я втратив свої бажання. Весь світ віддано став моїм. Я втратив своє невігластво. О! Мій солодкий Господь пишається мною.

24 січня

Some seekers will do anything for their Self-realisation — except work for it.

Заради усвідомлення Бога декотрі шукачі робитимуть все що завгодно, тільки не трудитимуться.

25 січня

What is my inspiration? It is my discovery. What is my discovery? It is my wakefulness. My life's sleep has been transformed into my soul's wakefulness.

Що таке натхнення? Це моє відкриття. Що таке відкриття? Це моя бадьорість. Сплячку мого життя було перетворено на бадьорість моєї душі.

26 січня

Conviction can be enlarged and surmounted. Don't halt. There is no end to your discovery.

Переконання можна розширити та вийти за його рамки. Не зупиняйся. Немає кінця твоїм відкриттям.

27 січня

The body is a temple. The temple needs some windows. Its windows are books, elevating and soulful books. But the temple door, the main door, is aspiration.

Тіло — це храм. Храмові потрібні вікна. Вікна храму — це книжки про високе й натхненне. А двері храму, головні двері — це устремління.

28 січня

I begged. I got nothing.

I desired. I got something, next to nothing.

I aspired. I got everything, even more.

When I begged, God said: "I have nothing to do with a beggar."

When I desired, God said: "I have little to do with you. You don't want my Omnipresence, Omniscience and Omnipotence. You want to be satisfied only with an infinitesimal portion of my Reality."

When I aspired, God said: "You are my chosen child. You are my pride. You want me fully. You want my Existence, my Revelation and my Manifestation.

Я прохав. Я не отримав нічого.

Я бажав. Я отримав небагато, майже нічого.

Я плекав устремління. Я отримав усе — і навіть більше.

Коли я прохав, Бог сказав: “Я не маю нічого спільного з жебраками”.

Коли я бажав, Бог сказав: “У мене з тобою небагато спільного. Ти не бажаєш Моєї Всюдисущості, Мого Всевідання, Моєї Всемогутності. Ти хочеш задовольнитися лише малою частиною Моєї Реальності”.

Коли я плекав устремління, Бог сказав: “Ти — Моє вибране дитя. Ти — Моя гордість. Тобі потрібен Я цілком. Тобі потрібні Моє Буття, Моє Розкриття і Моє Проявлення”.

29 січня

Let me not speak ill of any man. If I speak ill of a man, I may not see him at all in this life for his forgiveness. But if I dare speak ill of God, God being everywhere, I shall be able to find Him for His forgiveness. In such a case, I may speak ill of God, but not of man. God will forgive me openly. Man will kill me secretly.

Нехай я ні про кого не кажу погано. Сказавши про когось погано, я, можливо, більше ніколи не побачу тієї людини в цьому житті, щоб попросити пробачення. Але, якщо я наважусь сказати погано про Бога, то я зможу відшукати Його, щоб Він простив мені, тому що Бог — скрізь. Отже, я можу говорити погано про Бога, але не про людину. Бог простить мені відкрито. Людина вб'є мене таємно.

30 січня

God loves man because man is helpless.

Man loves God because God is selfless.

God thinks of man because He knows how to think lovingly.

Man thinks of God because he does not know how to think properly.

Бог любить людину, бо людина безпорадна.

Людина любить Бога, тому що Бог самовідданий.

Бог думає про людину, бо Він знає, як думати з любов'ю.

Людина думає про Бога, тому що вона не знає, як думати правильно.

31 січня

I praised God. God blessed me.

I praised myself. God blessed me.

When I praised God, I felt that I must do nothing but that.

When I praised myself, I realised that I can do nothing but that. Alas!

Lo, my ever-compassionate God blesses me both in my wisdom and my ignorance.

Я вихваляв Бога. Бог благословив мене.

Я вихваляв себе. Бог благословив мене.

Вихваляючи Бога, я відчув, що саме це мені й слід робити.

Вихваляючи себе, я зрозумів, що тільки це я і вмію робити. На жаль.

Дивовижно! Мій вічно співчутливий Бог благословляє мене як у моїй мудрості, так і в моєму невігластві.

Лютий

1 лютого

I found the Truth. I told the world. The world ridiculed. I found the Truth. I told God. God smilingly said: "My child, you have found Me, too."

Я відкрив Істину І розповів світові. Світ висміяв. Я відкрив Істину І розповів Богові. Усміхаючись, Бог сказав: “Дитя Моє, ти відкрив також Мене”.

2 лютого

We feed stupidity with our idleness. We feed sincerity with our wakefulness. Our spirituality feeds Divinity with what it has: the tears of gratitude. God's Divinity feeds our spirituality with what it is: the Compassion-flood of Infinity.

Ледачістю ми живимо тупість. Бадьорістю ми живимо щирість. Наша духовність живить Божественність тим, що в неї є, — сльозами вдячності. Божественність Бога живить нашу духовність тим, чим вона є, — потоком Безмежного Співчуття.

3 лютого

God the Destroyer and God the Builder. When I look at God the Destroyer, I see Him smiling through the eye of science. When I look at God the Builder, I see Him smiling through the eye of spirituality. Science justifies its action by saying that the world is past correction. Spirituality justifies its action by saying that the world needs immediate redemption.

Бог-Руйнівник та Бог-Творець. Коли я дивлюся на Бога-Руйнівника, я бачу, як Він усміхається крізь око науки. Коли я дивлюся на Бога-Творця, я бачу, як Він усміхається крізь око духовності. Наука виправдовує свої дії, кажучи, що світ невиправний. Духовність виправдовує свої дії, кажучи, що світові потрібно негайно визволитись.

4 лютого

Choose a friend. He will help you. Alas, he deserts you. Choose an enemy. He will fight against you. Lo, he corrects and perfects you.

Choose what you want. Want what you need. Need what you deserve. Deserve what God gives. Give just to discover and realise that you were already given.

Знайди друга. Він допомагатиме тобі. На жаль, він покине тебе. Знайди ворога. Він боротиметься проти тебе. О диво! Він виправляє й удосконалює тебе.

Обирай те, чого ти бажаєш. Бажай того, що ти потребуєш. Потребуй того, що ти заслуговуєш. Заслуговуй того, що дає Бог. Давай тільки заради того, щоб відкрити й усвідомити, що тобі вже дано.

5 лютого

Ignorance is an enemy, even to its owner. Knowledge is a friend, even to its hater. Ignorance hates knowledge because it is too pure. Knowledge fears ignorance because it is too sure.

Невігластво — ворог навіть для свого володаря. Знання — друг навіть для того, що його ненавидить. Невігластво ненавидить знання, бо воно надто чисте. Знання боїться невігластва, бо воно надто впевнене.

6 лютого

I trust myself when the world needs me. I trust myself when God wants me. I help the world with my ego's pride. I serve God with my surrender's light.

Я покладаюся на себе, коли я потрібен світові. Я покладаюся на себе, коли я потрібен Богові. Я допомагаю світові з гординею свого его. Я служу Богові зі світлом свого зречення.

7 лютого

Human achievements are relative but not man's divine worth. His divine worth is the absolute Truth of his inner Self.

Людське досягнення відносне, та не відносна божественна цінність людини. Її божественна цінність — це абсолютна Істинність її внутрішнього Я.

8 лютого

Success teaches me the necessity of patience. Failure teaches me the necessity of accepting the truth as it is. My earthly success depends on my heavenly humility. My earthly failure exists precisely because the ignorance in me constantly supplies my failure with an everlasting breath.

Успіх навчає мене, що без терпіння не обійтися. Невдача навчає мене, що правду слід приймати такою, якою вона є. Мій земний успіх залежить від мого небесного смирення. Моя земна невдача існує саме тому, що невігластво в мені постійно підтримує невмирущість її духу.

9 лютого

To be afraid of truth is to injure one's life. To injure one's life is to deny God's Grace. To deny God's Grace is to grow into Destruction's Face.

Боятися істини — означає шкодити своєму життю. Шкодити своєму життю — означає відхиляти Божу Милість. Відхиляти Божу Милість — означає перетворюватися на Лице Руїни.

10 лютого

Man says to God: "O God, you have created the world. But at any moment the world may collapse. So I want to save the world. You are the Creator and I am the Saviour."

God says: "Wonderful, my child, it is simply wonderful. You save the world."

Lo, in a twinkling, the world devours man and his foolish pride. Poor God, He has now to save the self-styled Saviour. The world says to God: "Father, you are my Creator, you are my Protector, and you are my Transformer. I need no human help. Nor, I pray, impose human help upon me." God smilingly says: "There is no such thing as human help. It is only the darkest futility of human stupidity."

Людина каже Богові: ”О Боже, Ти створив цей світ, але він може загинути будь-якої миті. Тож я хочу врятувати світ. Ти Творець, а я — Спаситель”.

Бог каже: ”Чудово, Моє дитя, просто чудово. Рятуй світ”.

Але світ дуже швидко поглинає людину та її нерозумну гордість. Бідолашний Бог! Тепер Він мусить рятувати Спасителя-самозванця. Світ каже Богові: ”Отче, Ти — мій Творець, Ти — мій Захисник, Ти — мій Перетворювач. Мені не потрібна людська допомога. І благаю: не змушуй мене приймати людську допомогу”. Усміхаючись, Бог каже: “Людської допомоги як такої нема. Є лише темрява-пустка людського безглуздя”.

11 лютого

What is Fulfilment? Renunciation. What is renunciation? Renunciation is the God-ordained, detached and disciplined activity of man who grows into a flower of transformation.

Що таке здійснення? Це зречення. Що таке зречення? Зречення — це спонукана Богом, неупереджена й дисциплінована діяльність людини, що перетворюється на квітку преображення.

12 лютого

I want my life neither to be external nor internal. I want my life always to be integral and continuous, transforming my nature and fulfilling God's Breath, killing my ignorance, and building God's Grace, swallowing the pride of Falsehood, and drinking the Light of Truth.

Я не хочу, щоб моє життя було внутрішнім чи зовнішнім. Я хочу, щоб моє життя завжди було цілісним і стійким у преображенні моєї природи та у виповненні Божого Дихання, у знищенні мого невігластва та в розбудові Божої Милості, у поглинанні гордині Брехні та в упиванні Світлом Істини.

13 лютого

To serve humanity is good. Better is it to serve Divinity. Better still is it to serve Divinity and humanity together. Best is to serve Divinity first and then serve humanity.

Служити людству — добре. Служити Божественності — краще. Ще краще — служити і Божественності, і людству. Найкраще — служити спочатку Божественності, а потім — людству.

14 лютого

The Joy of the Supreme is my strength.

The Love of the Supreme is my life.

The Inspiration of the Supreme is my salvation.

Радість Всевишнього — моя сила.

Любов Всевишнього — моє життя.

Натхнення Всевишнього — моє спасіння.

15 лютого

Man says that he has a crying body. I say that he has an aspiring temple. Man says that he has a wandering soul. I say that he has a glowing and flying bird. Man says that he achieves the Truth. I say that he embodies and reveals the Truth.

Людина каже, що вона має тіло-плач. Я кажу, що в неї є храм-устремління. Людина каже, що вона має душу, яка блукає. Я кажу, що в неї є золотистий птах, який літає. Людина каже, що вона осягає Істину. Я кажу, що вона втілює й розкриває Істину.

16 лютого

God has prepared my meal. I have to prepare my hunger. God is ready with my Victory. I have to prepare myself to accept my Victory.

Бог приготував мені їжу. Я повинен підготувати свій голод. Бог підготував мою Перемогу. Я повинен підготувати себе, щоб прийняти цю Перемогу.

17 лютого

Who is blind? Not he who has no sight, but he who feels that God is for somebody else.

Хто сліпий? Не той, що не бачить, а той, що вважає, що Бог — не для нього.

18 лютого

To fly with God I need no wings.

Lo, I am flying without wings.

To run with God I need no legs.

Lo, I am running without legs.

To think with God I need no mind.

Lo, I am thinking without the mind.

Щоб літати з Богом, мені не потрібні крила.

Ось! Я літаю без крил.

Щоб бігти з Богом, мені не потрібні ноги.

Ось! Я біжу без ніг.

Щоб думати з Богом, мені не потрібен розум.

Ось! Я думаю без розуму.

19 лютого

My life is examination when I love myself.

My life is excursion when God loves me.

My life is severe concentration when I try to perfect my life.

My life is clear illumination when God wants to and does perfect my life.

Моє життя — це іспит, коли я люблю себе.

Моє життя — це екскурсія, коли мене любить Бог.

Моє життя — це напружене зосередження, коли я сам намагаюся вдосконалювати своє життя.

Моє життя — це чисте просвітління, коли Бог хоче вдосконалювати моє життя і вдосконалює його.

20 лютого

To help humanity I want my life to be a life of ceaseless duration. To serve God I wish my life to be a life of selfless donation.

Щоб допомагати людству, я хочу, щоб моє життя було нескінченно довге. Щоб служити Богові, я хочу, щоб моє життя було некорисливо жертовне.

21 лютого

I see myself as another stupendous failure.

God sees me as another God.

Я бачу себе як ще одну величезну невдачу.

Бог бачить мене як ще одного Бога.

22 лютого

God is. I am. God is my Breath. I am God's Life. God has. I have. God has in me His Transcendental Vision. I have in God my Supreme Reality.

Бог є. Я є. Бог — моє Дихання. Я — Життя Бога. Бог має. Я маю. Бог має в мені Своє Трансцендентальне Бачення. Я маю в Богові свою Всевишню Реальність.

23 лютого

Do you know the secret of my spiritual success? I have freed myself from the past. I live in constant, unending newness of life. To me, God is my immortalising Freedom. To God, I am His devoted assurance.

Ти знаєш секрет мого духовного успіху? Я звільнився від минулого. Я живу в постійній і нескінченній новизні життя. Бог для мене — Свобода, що дарує безсмертя. Я для Бога — Його віддане запевнення.

24 лютого

Because I love mankind, God loves me. Because I love God, Truth loves me. Because I love Truth, I really and truly love myself.

Тому що я люблю людство, мене любить Бог. Тому що я люблю Бога, мене любить Істина. Тому що я люблю Істину, я дійсно, по-справжньому люблю себе.

25 лютого

"I want to be the white man's brother, but not his brother-in-law."

- Martin Luther King

Marriage does not unite the world. Love unites the world, more so reciprocal dedication.

“Я хочу бути братом білої людини, а не шурином”.

- Мартін Лютер Кінґ

Не шлюб об'єднує світ. Світ об'єднує любов, передусім — взаємна відданість.

26 лютого

I am never happy except when I am crying — crying to the Supreme for the Supreme.

Я буваю щасливий тільки тоді, коли я плачу: плачу за Всевишнім заради Всевишнього.

27 лютого

I take the greatest lesson from compassion — it takes away all the conceit out of my life.

Я отримую від співчуття неабиякий урок: співчуття витурює геть з мого життя всю мою зарозумілість.

28 лютого

Books can teach me a little, very little. But even that very little I prefer to learn from God.

З книжок мало можна навчитися, дуже мало. Але навіть те мале я волію пізнати від Бога.

Березень

1 березня

My aim is to be what I am not: a divinised earthly being.

My aim is to see what I have not seen: God's perfect perfection in the field of His manifestation.

My aim is to give what I have not given: my breath to God, and God's Breath to humanity.

Моя мета — бути таким, яким я ще не був: обоготвореною земною істотою.

Моя мета — бачити те, чого я ще не бачив: досконалу Досконалість Бога у полі Його Прояву.

Моя мета — дати те, чого я ще не давав: дати Богові своє дихання, а Дихання Бога — людству.

2 березня

To serve God, I need one thing: Joy.

To help mankind, I need one thing: Patience.

To love God, I need one thing: Purity's breath.

To love mankind, I need one thing: Humility's soul.

Щоб служити Богові, мені потрібно тільки одне — Радість.

Щоб допомагати людству, мені потрібно тільки одне — Терплячість.

Щоб любити Бога, мені потрібно тільки одне — дихання Чистоти.

Щоб любити людство, мені потрібно тільки одне — душа Смирення.

3 березня

Man can replace everything except God's Compassion.

Людина може знайти заміну всьому, окрім Божого Співчуття.

4 березня

It is possible for you to believe that God is Omniscient, Omnipotent and Omnipresent. But it is impossible for you to believe that God has what you have: death. It is also impossible for you to believe that God is what you are: ignorance. But it is true. Father and son are one. Father is son's Realisation. Son is Father's Revelation.

Ти віриш у те, що Бог Всевідаючий, Всемогутній і Всюдисущий. Але не можеш повірити, що Бог, як і ти, смертний. І не можеш повірити, що Бог, як і ти, — невіглас. Однак це правда. Отець і син — одне. Отець — це Усвідомлення сина. Син — це Розкриття Отця.

5 березня

You are a doubter when you see the Universal Consciousness in you. You are an unbeliever when you feel the Universal Consciousness in you. Go deep within. Lo, what you see and feel is your True Self, your own Transcendental Divinity in unity and multiplicity.

Коли ти бачиш у собі Універсальну Свідомість, ти сумніваєшся. Коли ти відчуваєш у собі Універсальну Свідомість, ти не віриш. Поринь глибоко всередину себе. Дивовижно! Те, що ти бачиш і відчуваєш, — це твоє Істинне Я, твоя Трансцендентальна Божественність у єдності й різноманітності.

6 березня

My aspiration is my transformation into the newness of light's life. My frustration is the multiplying power of destruction's utterance and destruction's action in my life.

Моє устремління — це моє перетворення на новизну життя світла. Моє розчарування — це накопичення енергії руйнівних слів та руйнівних дій у моєму житті.

7 березня

To look at the appearance and feel that the appearance is real is to starve one's faith in God.

To look beyond the appearance is to feed one's faith in God and become one with the living, unfolding and evolving process of life.

Бачити зовнішність і відчувати, що зовнішність — це реальність, — означає морити голодом віру в Бога.

Бачити те, що поза зовнішністю, — означає живити віру в Бога і ставати одним цілим з енергією, розгортанням та розвитком життя.

8 березня

You are more than you seem to be. In your outer existence, you have to offer explanation to the world. In your inner existence, you embody the Answer. You are the creation's aspiration. You are God's Revelation.

Ти більший, ніж здаєшся. У зовнішньому житті тобі доводиться давати світові пояснення. У внутрішньому житті ти втілюєш Відповідь. Ти — устремління творіння. Ти — Розкриття Бога.

9 березня

I have three things to offer to my God: fear, doubt and ignorance. God has three things to give me: Power to replace my fear. Light to replace my doubt. His oneness with me to replace my ignorance.

Я маю для Бога три речі: страх, сумнів та невігластво. Бог має для мене три речі: могутність — щоб замінити мій страх; світло — щоб замінити мій сумнів; єдність зі мною — щоб замінити моє невігластво.

10 березня

Aspiration you want? Knock at the door of Silence. Silence you want? Knock at the door of Surrender. You will get what you want and something more: Liberation.

Ти хочеш устремління? Стукай у двері Безмовності. Ти хочеш Безмовності? Стукай у двері Зречення. Ти отримаєш те, що хочеш, і навіть більше: ти отримаєш Визволення.

11 березня

Silence is the fulness of my thought. Silence is the light of my inner understanding. Silence is the voice of my soul. In my silence is the Breath of my Reality's Life.

Безмовність — це повнота моєї думки. Безмовність — це світло мого внутрішнього розуміння. Безмовність — це голос моєї душі. У моїй безмовності дихає Реальність мого Життя.

12 березня

Science helps me to observe and make an experiment with the Reality that is going to be manifested here on earth. Religion teaches me how I can practise the Truth. Spirituality teaches me how I can feel the Truth. Yoga discloses to me the secret of how I can be the Truth.

За допомогою науки я спостерігаю і проводжу експерименти з Реальністю, яка незабаром проявиться тут, на землі. Релігія навчає мене, як я можу практикувати Істину. Духовність навчає мене, як я можу відчувати Істину. Йога відкриває мені секрет, як я можу стати Істиною.

13 березня

Achievement is the man of the hour. Sacrifice is the man of Eternity.

Досягнення — це людина години. Жертва — це людина Вічності.

14 березня

When I live in the body, I am consciously finite, and unconsciously Infinite. When I live in the soul, I am consciously Infinite and at the same time I can become consciously finite if I want to.

Коли я живу в тілі, я — свідомо обмежене й несвідомо Безмежне. Коли я живу в душі, я — свідомо Безмежне, а втім, я можу свідомо стати обмеженим, якщо забажаю.

15 березня

Inspiration, Aspiration and Realisation are tax-exempt. Let us earn them as much as we want.

Натхнення, Устремління й Усвідомлення не оподатковуються. Заробляймо стільки, скільки бажаємо.

16 березня

Animal love punishes us.

Human love judges us.

Divine Love illumines us.

Тваринна любов нас карає.

Людська любов нас судить.

Божественна Любов нас просвітлює.

17 березня

Greatness says, "I wish to be immortal."

Goodness says, "Then enter into me."

Goodness says, "I wish to fulfil God."

Oneness says, "Then enter into me."

Велич каже: “Я хочу бути безсмертною”.

Доброчинність каже: “То приходь до мене”.

Доброчинність каже: “Я хочу здійснити Бога”.

Єдність каже: “То приходь до мене”.

18 березня

An ordinary man needs me to help him.

A great man needs me to serve him.

God needs me to play hide-and-seek with Him.

I need an ordinary man to love him.

I need a great man to be loved.

I need God and God alone to love and be loved.

Звичайна людина хоче, щоб я допомагав їй.

Велика людина хоче, щоб я служив їй.

Бог хоче, щоб я грав з Ним у хованки.

Щоб любити, мені потрібна звичайна людина.

Щоб бути любим, мені потрібна велика людина.

Щоб любити і бути любим, мені потрібен Бог, тільки Бог.

19 березня

God wants to fulfil His divine Mission in you and through you. But don't you forget your own part. You have to use the divine qualities that you are already endowed with. Your divine qualities are faith, love, devotion and surrender.

Бог хоче здійснити Свою божественну Місію в тобі і крізь тебе. Невже ти забув про свою роль? Тобі слід використовувати божественні властивості, якими тебе наділено. Твої божественні властивості, це: віра, любов, відданість і зречення.

20 березня

Time wants to push me into the future. I want to pull time into the past. When time pushes me, I say to time that I am not ready. When I pull time, I get no response from time. It is long dead. Let me not allow myself to be pushed by time. Let me not pull time either. Let me just place my earthly existence in the Lap of Universal Time.

Час хоче заштовхнути мене в майбутнє. Я хочу затягнути час у минуле. Коли час штовхає мене, я кажу, що неготовий. Коли я тягну час, він не відповідає: він давно мертвий. Мені не слід дозволяти часові штовхати мене. Мені не слід тягти час. Я маю лише покласти своє земне буття на Коліна Універсального Часу.

21 березня

To choose the Truth is to gain God. To gain God is to conquer death's pride and Immortality's Smile.

Обрати Істину — здобути Бога. Здобути Бога — перемогти гординю смерті й завоювати Усмішку Безсмертя.

22 березня

A poor man tries to make friends.

A rich man knows how to make friends.

A spiritual man neither tries to make friends nor has he to learn the art of making friends, for he is everybody's friend and the whole world is his.

Убога людина намагається знайти друзів.

Заможна людина знає, як знайти друзів.

Духовна людина не намагається шукати друзів і не має потреби вивчати мистецтво дружби, бо вона є другом для кожного, і весь світ — її.

23 березня

Aspiration and realisation are reciprocal.

Realisation and manifestation are reciprocal.

Manifestation and divinisation are reciprocal.

Устремління й усвідомлення — взаємні.

Усвідомлення й проявлення — взаємні.

Проявлення й обоготворення — взаємні.

24 березня

Faith gives you what you have not: simplicity. Once you have faith, you will like it. Devotion gives you what you have not: purity. Once you have devotion, you will love it. Surrender gives you what you have not: sincerity. Once you have surrender, you will cherish it.

Віра дасть тобі те, чого ти не маєш, — простоту. Коли ти матимеш віру, вона тобі сподобається. Відданість дасть тобі те, чого ти не маєш, — чистоту. Коли ти матимеш відданість, ти її любитимеш. Зречення дасть тобі те, чого ти не маєш, — щирість. Коли ти матимеш зречення, ти його леліятимеш.

25 березня

Prayer uplifts your throbbing body.

Concentration strengthens your searching mind.

Meditation feeds your aspiring heart.

Молитва підносить твоє тіло-трепет.

Зосередження посилює твій розум-пошук.

Медитація годує твоє серце-устремління.

26 березня

My body is the Experience of God.

My life is the Manifestation of God.

My freedom is the Perfection of God.

My silence is the highest Pride of God.

Моє тіло — це Божий Досвід.

Моє життя — це Божий Прояв.

Моя свобода — це Божа Досконалість.

Моя безмовність — це Божа найвища Гордість.

27 березня

My soul is in charge of my glowing deeds.

My heart is in charge of my soaring feelings.

My mind is in charge of my transforming thoughts.

My vital is in charge of my flowing energy.

My body is in charge of my striving life.

Моя душа відповідальна за мої світлі діла.

Моє серце відповідальне за мої окрилені почуття.

Мій розум відповідальний за мої думки про перетворення.

Мій вітал відповідальний за потік моєї енергії.

Моє тіло відповідальне за моє життя-боротьбу.

28 березня

There is joy in telling the truth.

Our outer life knows it.

There is joy in becoming the truth.

Our inner life reveals it.

Є радість у тому, щоб казати істину.

Наше зовнішнє життя знає це.

Є радість у тому, щоб ставати істиною.

Наше внутрішнє життя відкриває це.

29 березня

I am not equal to my life's demands when I see the world around me.

I am more than equal to my life's demands when I see the entire world within me.

Я не відповідаю вимогам життя, коли бачу світ навколо себе.

Я більш, ніж відповідаю вимогам життя, коли бачу весь світ всередині себе.

30 березня

True success is the only thing that you cannot have unless and until you have offered it to others.

Справжній успіх — це єдине, чого ти не можеж мати, допоки чи якщо не запропонуєш його іншим.

31 березня

Everything can be prevented, I believe and accept, but not the birth of human transformation and the life of Immortality here on earth.

Усьому можна завадити — я вірю й погоджуюся — окрім зародження людського преображення й життя Безсмертя тут, на землі.

Квітень

1 квітня

Spirituality is NOT a compromise between life and death. Spirituality is the absolute affirmation of life and the total negation

Духовність — НЕ компроміс між життям і смертю. Духовність — це абсолютне ствердження життя та повне відкидання смерті.

2 квітня

When I think of God, He acts in me.

When I love God, He tells me how He and I can divinely work together.

When I devote myself to God, He acts through me.

When I surrender my life to God, He acts in me, with me, through me and for me.

Коли я думаю про Бога, Він діє в мені.

Коли я люблю Бога, Він розповідає мені, як ми разом з Ним можемо божественно трудитися.

Коли я присвячую себе Богові, Він діє крізь мене.

Коли я вручаю своє життя Богові, Він діє в мені, зі мною, крізь мене і для мене.

3 квітня

To love somebody is to see the Supreme in him. To see the Supreme in him is to see the flowering of the universal Soul in humanity.

Любити когось — означає бачити в ньому Всевишнього. Бачити в комусь Всевишнього — означає бачити як квітне в людстві універсальна Душа.

4 квітня

You have understood the world. It needs your instructions. God has understood you. You need His forgiveness and illumination.

Ти розумієш світ. Світу потрібні твої вказівки. Бог розуміє тебе. Тобі потрібні Його прощення й просвітління.

5 квітня

Harmony is sweet. Sweeter is Peace. Sweetest is Bliss. Harmony removes fear of dire conflicts. Peace awakens our heart's divine confidence. Bliss establishes the reign of our divinely fruitful life.

Гармонія солодка. Спокій — солодший. Блаженство — найсолодше. Гармонія усуває страх гнітючих конфліктів. Спокій будить божественну впевненість нашого серця. Блаженство встановлює панування нашого божественно плідного життя.

6 квітня

It is not unwise to appreciate oneself. You can appreciate yourself just because you feel that you are God's chosen child. If you sincerely feel that you are God's chosen child, then you can rest assured that God also truly feels that your life is of great importance to Him.

Цінувати себе — цілком мудро. Ти можеш цінувати себе хоча б тому, що ти відчуваєш: ти — особливе дитя Бога. Щиро відчуваючи, що ти — особливе дитя Бога, можеш бути певен, що Бог також відчуває, що твоє життя — надзвичайно цінне для Нього.

7 квітня

Mahatma Gandhi says: "To a man with an empty stomach, food is God." But to a man who hungers for spirituality, divinity, infinity, eternity and immortality, God is and can be the only food.

Магатма Ґанді казав: ”Для людини з порожнім шлунком їжа є Богом”. А для людини, котра жадає духовності, божественності, безмежності, вічності й безсмертя, Бог — єдина можлива пожива.

8 квітня

He who has seen my soul has seen the Supreme in me. I see the Supreme and the Supreme alone in the soul of each individual on earth.

Хто бачив мою душу, той бачив Всевишнього в мені. Я бачу Всевишнього, тільки Всевишнього, в душі кожної людини на землі.

9 квітня

My wealth lies in my mind's divine thoughts, in my heart's pure sacrifices, and in my soul's conscious oneness with the Supreme.

Моє багатство — це божественні думки мого розуму, чиста жертва мого серця і свідома єдність моєї душі зі Всевишнім.

10 квітня

My thought will run the gamut of human interest when I make God my only thought and take humanity as my only soulful concern.

Моя думка опанує діапазоном людських інтересів, якщо я зроблю Бога своєю єдиною думкою і прийму людство як об'єкт свого суто одухотвореного піклування.

11 квітня

I have made one choice and one decision. My choice is to become one with God's Life. My decision is to be the ever-dedicated breath in the fulfilment of God's universe.

Я зробив вибір і прийняв рішення. Мій вибір — стати одним цілим із Життям Бога. Моє рішення — бути диханням незмінної присвяти становленню Всесвіту Бога.

12 квітня

To forget the dark futility of blind ignorance is the permanent Law of God. To forgive the scorching heat of human pride is the permanent Law of God. To see oneself always with a smiling face and an adamantine will is the permanent Law of God.

Забувати темряву-пустку сліпого невігластва — незмінний Закон Бога. Прощати пекучий жар людської гордині — незмінний Закон Бога. Завжди бачити себе з усміхненим обличчям та незламною волею — незмінний Закон Бога.

13 квітня

O Supreme, to Thee I offer what I am: my life's soulful gratitude. O children of the Supreme, to you I give what I have: my life of dedicated service and oneness.

О Всевишній, я дарую Тобі те, чим я є, — одухотворену вдячність мого життя. О діти Всевишнього, я даю вам те, що в мене є, — моє життя відданого служіння та єдності.

14 квітня

Five years ago my life was born in the West. The Western world has accepted me with love and joy. I have accepted the Western world with confidence. The New World has accepted me with certainty. I have accepted the New World with my soul's inner urge.

П'ять років тому почалося моє життя на Заході. Західний світ прийняв мене з любов'ю й радістю. Я прийняв західний світ із довірою. Новий Світ прийняв мене з упевненістю. Я прийняв Новий Світ із внутрішньою потребою моєї душі.

15 квітня

Authority is final. What is authority? Love. What is love? Concern. What is concern? Sacrifice. What is sacrifice? Sacrifice is the infallible feeling of oneness.

Останнє слово за владою. Що таке влада? Любов. Що таке любов? Піклування. Що таке піклування? Жертовність.
Що таке жертовність? Жертовність — це незмінне почуття єдності.

16 квітня

The master desire of your life is to show the world what you can do for it. The master aspiration of your life is to tell the world that you want to be nothing but the ever-dedicated servant of God's Love and Light.

Головне бажання твого життя — показати світові, що ти можеш для нього зробити. Головне устремління твого життя — сказати світові, що ти хочеш бути ніким іншим як навік відданим слугою Божої Любові й Божого Світла.

17 квітня

With my emotion, I create my life. With my personality, I build my life. With my Will, I become the breath of my life.

Завдяки емоції я творю своє життя. Завдяки особистості я будую своє життя. Завдяки Волі я стаю диханням свого життя.

18 квітня

Who says that you are wanting in faith? When you aspire, you have faith in God. When you desire, you have faith in yourself. When you deny the significance of your own existence, you have faith in the undivine. To be sure, you are always endowed with faith.

Хто сказав, що тобі не вистачає віри? Коли ти плекаєш устремління, ти віриш у Бога. Коли ти бажаєш, ти віриш у себе. Коли ти заперечуєш важливість свого життя, ти віриш у небожественне. Ти, безперечно, завжди маєш віру.

19 квітня

Do not be afraid of your thoughts. Use them. Your thoughts can and will create Heaven in you if you just allow them to be empty of ugly desires and at the same time surcharged with a mounting flame.

Не бійся своїх думок. Використовуй їх. Твої думки можуть утворити й утворять всередині тебе Небеса, якщо ти тільки дозволиш їм звільнитися від потворних бажань і, натомість, наповнитися полум'яним піднесенням.

20 квітня

The cosmic Vision has an existence called the Absolute Reality. Reality has a house known as Consciousness. Consciousness owns two palaces: Power and Silence. When we live in Power, we feel that we can equal God. When we live in Silence, we feel that God is just another name for our earthly and heavenly existence.

Космічне Бачення має буття, яке називається Абсолютною Реальністю. Реальність має дім, відомий як Свідомість. Свідомість має два палаци: Потужність і Безмовність. Живучи в палаці-Потужності, ми відчуваємо, що можемо зрівнятися з Богом. Живучи в палаці-Безмовності, ми відчуваємо, що Бог — це лише ще одне ім'я нашого земного та Небесного буття.

21 квітня

What is Creation? It is the manifestation of Consciousness. What is Consciousness? It is the common life-breath of man and God. In Consciousness, man becomes. In Consciousness, God is.

Що таке Творіння? Це проявляння Свідомості. Що таке Свідомість? Це спільне дихання-життя людини й Бога. У Свідомості людина стає. У Свідомості Бог є.

22 квітня

God will change my past if I am not afraid of my future, the future that tells me that I can be as great as God and as perfect as God.

Бог змінить моє минуле, якщо я не боюся свого майбутнього — майбутнього, яке каже, що я можу бути таким великим і таким досконалим, як Бог.

23 квітня

The name of Truth is Consciousness. The name of Consciousness is Reality. Reality's name is God. God's inner name is Love. God's outer name is Glory.

Ім'я Істини — Свідомість. Ім'я Свідомості — Реальність. Ім'я Реальності — Бог. Внутрішнє ім'я Бога — Любов. Зовнішнє ім'я Бога — Торжество.

24 квітня

God has created only one impossibility in His entire creation, and that impossibility is that one cannot hate mankind if one really loves God.

У всьому Своєму творінні Бог створив лише одну неможливість: неможливо ненавидіти людство, якщо ти істинно любиш Бога.

25 квітня

Our human nature likes more to destroy than to build, more to cry than to smile, and more to correct the world than to love and embrace the world.

Наша людська природа любить більше руйнувати, ніж будувати; більше плакати, ніж усміхатися; більше виправляти світ, ніж любити його й обіймати.

26 квітня

The animal in us does not want any compromise between truth and falsehood. The divine in us does not need any compromise. It wants the Truth. It embodies the Truth. It reveals the Truth. The human in us needs and wants a compromise, for it is afraid of the naked Truth and at the same time loves falsehood most dearly.

Тваринне в нас не хоче жодного компромісу між істинним та неістинним. Божественне в нас не потребує жодного компромісу. Божественне хоче Істини. Божественне втілює Істину. Божественне розкриває Істину. Людське в нас потребує й хоче компромісу, бо воно боїться відкритої Істини й водночас дуже витончено кохає брехню.

27 квітня

Anger has an enemy: Peace.

Peace has no enemy.

Peace has a special friend: Joy.

Anger has only one friend: Destruction.

Гнів має ворога — Спокій.

Спокій не має ворогів.

Спокій має особливого друга — Радість.

Гнів має єдиного друга — Руйнування.

28 квітня

Perfect honesty and absolute safety can be yoked most easily and most effectively if the aspirant's heart makes only one choice and that choice is God the Father, God the Mother and God the Friend.

Кришталеву чесність і цілковиту безпеку можна поєднувати дуже легко й плідно, якщо серце шукача робить єдиний вибір; цей вибір — Бог-Батько, Бог-Мати, Бог-Друг.

29 квітня

Our mind wants to possess the body although it knows perfectly well that the love and concern of the soul own the body and its life.

Наш розум хоче володіти тілом, хоч йому добре відомо, що тілом та його життям володіють любов і турбота душі.

30 квітня

I refrain and thus I enjoy moral beauty. I widen my mental horizon and thus I enjoy intellectual beauty. I dig deep within and thus I enjoy psychic beauty. I surrender myself to my Inner Pilot and thus I enjoy the Beauty Eternal, Beauty Infinite and Beauty Immortal.

Я стримуюся — і насолоджуюся красою моралі. Я розширюю свій ментальний горизонт — і насолоджуюся красою інтелекту. Я копаю глибоко всередині себе — і насолоджуюся красою психічного. Я зрікаюся перед своїм Внутрішнім Керманичем — і насолоджуюся Вічною Красою, Безмежною Красою, Безсмертною Красою.

Травень

1 травня

Mysticism has a language of its own. Its name is Intuition. A mystic sits on the wings of the Intuition-Bird and flies towards the Ultimate Real. Intuition means immediate revelation. Intuition reveals the perfect oneness of the Transcendental Vision and the Reality Absolute.

Містицизм має свою мову. Вона називається Інтуїцією. Містик сідає на крила Птаха-Інтуїції й летить до Чистої Реальності. Інтуїція означає пряме розкриття. Інтуїція розкриває досконалу єдність Трансцендентального Бачення та Абсолютної Реальності.

2 травня

To see God in Himself is to see His Immensity and Eternity.

To see God in human life is to see God's Soul.

To see God in the human body is to see God's Beauty.

To see God in the human heart is to feel God's Delight.

To see God in the human mind is to discover God's Glory.

Бачити Бога в Самому Богові — означає бачити Його Неосяжність та Вічність.

Бачити Бога в людському житті — означає бачити Душу Бога.

Бачити Бога в людському тілі — означає бачити Божу Красу.

Бачити Бога в людському серці — означає відчувати Божий Захват.

Бачити Бога в людському розумі — означає відкрити Торжество Бога.

3 травня

Purity is my body's name.

Clarity is my mind's name.

Sincerity is my heart's name

Spontaneity is my soul's name.

Чистота — це ім'я мого тіла.

Ясність — ім'я мого розуму.

Щирість — ім'я мого серця.

Спонтанність — це ім'я моєї душі.

4 травня

Divinity awakens the truth in the heart of my purity.

Divinity walks inside the head of my clarity.

Divinity sees through the eye of my sincerity.

Divinity fulfils itself in the Nectar-flow of my spontaneity.

Божественність будить істину в серці моєї чистоти.

Божественність прогулюється в голові моєї ясності.

Божественність дивиться крізь око моєї щирості.

Божественність здійснює себе в потоці Нектару моєї спонтанності.

5 травня

He who dies for God lives in the heart of humanity. He who lives in the heart of humanity to serve, illumine, transform and fulfil humanity in Divinity is the very Breath of God.

Хто помирає заради Бога, той живе в серці людства. Хто живе в серці людства, щоби служити, просвітлювати, перетворювати і здійснювати людство в Божественності, той є самим Диханням Бога.

6 травня

Man has a body. It dies. Man has a soul. It forever lives. Man's soul is his body's necessity. Man's body is his soul's opportunity.

Людина має тіло. Воно смертне. Людина має душу. Вона вічна. Душа людини — це потреба її тіла. Тіло людини — це нагода для її душі.

7 травня

Man is not alone. Sorrow plagues his existence. Joy does not leave his soul. Power and weakness like to play hide-and-seek in him. Knowledge and ignorance stay together in man from his very birth to the end of his life's journey. Man is not alone. He is with God's divine Love and his human fear.

Людина не самотня. Її життя отінює печаль. Радість не покидає її душу. Сила й слабкість граються в людині в хованки. Знання й невігластво живуть з людиною від самого її народження й до кінця подорожі її життя. Людина не самотня. З нею — божественна Любов Бога та її людський страх.

8 травня

Man is happy because he has acquired the power to destroy the world. Man is unhappy because the Eternal Life and the Transcendental Delight are still a far cry.

Людина задоволена, бо здобула силу, здатну знищити світ. Людина не задоволена, бо Вічне Життя й Трансцендентальне Захоплення — досі за далеким горизонтом.

9 травня

Divine consciousness is of two types: The "I" Consciousness and the "I AM" Consciousness. The "I" Consciousness reveals the Truth that I am all-pervading. The "I AM" Consciousness reveals the Truth that my existence and I are one.

Є два типи божественної свідомості: Свідомість Я та Свідомість Я Є. Свідомість Я являє Істину, що я — всеосяжний. Свідомість Я Є являє Істину, що моє буття і я — одне.

10 травня

God has attributes only when Existence and Consciousness reveal themselves in order to taste the all-energising Delight.

Бог має атрибути тільки тоді, коли Буття і Свідомість розгортаються, щоб скуштувати всеживильного Захвату.

11 травня

What you do not use yourself, do not give to others. For example, advice.

Не давай іншому того, чим сам не користуєшся. Приміром, пораду.

12 травня

When doubt wants to speak to you, your "No" answer is the real answer.

Коли з тобою хоче розмовляти сумнів, твоє НІ буде дійсною відповіддю.

13 травня

My mind appreciates the truth when it sees it. My heart admires the truth when it feels it. My body adores the truth when it grasps it. My soul loves the truth simply because the truth exists.

Мій розум цінує істину, бачачи її. Моє серце захоплюється істиною, відчуваючи її. Моє тіло обожнює істину, схоплюючи її. Моя душа любить істину просто тому, що істина є.

14 травня

God thinks of me. What more can I want? God loves me. What more can I need? I think of God. Because He is the only Thought. I love God. Because He is the only Love.

Бог думає про мене. Чого ще мені бажати? Бог любить мене. Чого ще мені потребувати? Я думаю про Бога, тому що Він — єдина Думка. Я люблю Бога, тому що Він — єдина Любов.

15 травня

Keep your mind centred on God. Your futile thoughts will be transformed into fertile ideas, your fertile ideas into glowing ideals and your glowing ideals into the all-fulfilling INFINITUDE.

Тримай свій розум зосередженим на Богові. Твої марні думки перетворяться на плідні ідеї; твої плідні ідеї — на світлі ідеали; а твої світлі ідеали — на всездійсненну НЕСКІНЧЕННІСТЬ.

16 травня

Since it is you who want to have what you have not, then do here and now what you do not.

Оскільки ти хочеш мати те, чого не маєш, то роби тут і зараз те, чого ти не робиш.

17 травня

Imagination carries me into the skies to see God. Inspiration carries me to the farthest corner of the globe to see God. Aspiration tells me that it will bring God to me from above. Vision tells me that it will bring God to me from afar. Realisation tells me that I have not to go anywhere to see God. To go elsewhere outside to see God will be an act of sheer stupidity. For God to come to me from elsewhere is absurdity. God is where I am.

Уява несе мене на Небеса, щоб я побачив Бога. Натхнення несе мене до найдальшого куточка земної кулі, щоб я побачив Бога. Устремління каже, що принесе мені Бога згори. Бачення каже, що приведе до мене Бога здалеку. Усвідомлення каже, що для того, щоб побачити Бога, не потрібно кудись ходити. Іти кудись зовні, щоб побачити Бога, — цілком безглуздо. Так само й те, що Бог прийде до мене звідкись, — абсурд. Бог — там, де я.

18 травня

My humility does not mean that I want the world to ignore me. That is no humility. My humility wants that I should neither veil my ignorance nor make a parade of my knowledge. To be violently dissatisfied with oneself and curse one's fate is not the sign of humility. The true signs of humility are one's constant aspiration and one's inner cry for more peace, light and bliss.

Моє смирення не означає, що я хочу, аби світ мене ігнорував. Це — не смирення. Моє смирення хоче, щоб я не приховував свого невігластва, а також не виставлявся зі своїм знанням. Бути вкрай незадоволеним собою і проклинати свою долю — не є ознакою смирення. Ознака щирого смирення — це невтомне устремління і внутрішнє благання про більший спокій, світло і блаженство.

19 травня

Is God astonished at our stupidity, insincerity and ignorance? No. Why? Because in spite of all apparent obstructions He knows when and how He will clear the road leading to our Destination.

Чи приголомшений Бог нашою безглуздістю, нещирістю й невіглаством? Ні. Чому? Тому що Бог, попри всі очевидні перешкоди, знає, коли і як Він розчистить шлях, який веде до нашого Призначення.

20 травня

Faith. What is faith? It is the safest way to Liberation. Devotion. What is devotion? It is the swiftest way to Liberation.

Віра. Що таке віра? Віра — це найнадійніший шлях до Визволення. Відданість. Що таке відданість? Відданість — це найшвидший шлях до Визволення.

21 травня

Renunciation. We need it. Renunciation. We want it. But how can we have it? We can have it the moment the love of God wells up in our heart.

Зречення. Воно нам потрібне. Зречення. Його не вистачає нам. Як отримати зречення? Ми отримаємо зречення тої миті, коли любов до Бога заб'є ключем у нашому серці.

22 травня

Людина не мусить втрачати індивідуальність. Людині потрібно лише відчути й усвідомити, що її індивідуальність — це особистість, яка служить усьому й наповнює все.

23 травня

What is fear? Fear is the fever of our aspiring soul. And who is responsible for this fear? Man the ignorant mind.

Що таке страх? Страх — це лихоманка нашої душі-устремління. А хто відповідальний за страх? Людина, її розум-невігластво.

24 травня

When is a man actually sick? He is sick only when his mind is empty of belief and his life empty of promise.

Коли людина по-справжньому хвора? Лише тоді, коли її розум не має віри, а її життя — обіцянки.

25 травня

Human personality and God-realisation do not talk to each other. NEVER.

Людська особистість та усвідомлення Бога не спілкуються. НІКОЛИ.

26 травня

When are we not an accessory to the inner crime? Only when we feel that God is and His absence is nothing short of our death.

Коли ми не причетні до внутрішнього злочину? Тільки тоді, коли ми відчуваємо: Бог _є_; Його відсутність — не що інше як наша смерть.

27 травня

God is Temptation almost unavoidable. God is Salvation always divinely adorable and supremely infallible. Our desiring heart cries for God the Temptation. Our aspiring heart cries for God the Salvation.

Бог — це Спокуса, котрої годі уникнути. Бог — це Спасіння, завжди божественно любе і максимально надійне. Наше серце-бажання благає про Бога-Спокусу. Наше серце-устремління благає про Бога-Спасіння.

28 травня

Weakness is the spoon. Doubt is slow poison. Ego is the cup.

Слабкість — це ложка. Сумнів — отрута сповільненої дії. Его — чаша.

29 травня

The soulful heart acts like a fool when it feels that it cannot live without the mind. The imprisoned mind acts like a fool when it thinks that it can live without the heart.

Одухотворене серце робить дурницю, коли відчуває, що без розуму не обійтися. Ув'язнений розум робить дурницю, коли вважає, що можна жити без серця.

30 травня

To cry for God is a sign of the heart's ABILITY.

To cry for God is a sign of the mind's SANITY.

Кликати Бога — ознака ДІЄЗДАТНОСТІ серця.

Кликати Бога — ознака ЗДОРОВ'Я розуму.

31 травня

"Be like a tree. The tree gives shade even to him who cuts off its boughs."

- Sri Chaitanya

O Ignorance! I want to be the tree of compassion.

O Man! I want to be the tree of forgiveness.

O Skies! I want to be the tree of aspiration.

O Earth! I want to be the tree of patience.

“Будь як дерево. Дерево дає затінок навіть тому, хто ламає його гілки”.

- Шрі Чайтанья

О Невігластво! Я хочу бути деревом співчуття.

О Людино! Я хочу бути деревом прощення.

О Небеса! Я хочу бути деревом устремління.

О земле! Я хочу бути деревом терпіння.

Червень

1 червня

Man needs freedom. God gives freedom. What is freedom? Freedom is God's sacrifice and man's miracle-power.

Людина хоче свободи. Бог дає свободу. Що таке свобода? Свобода — це жертовність Бога й диво-енергія людини.

2 червня

No renunciation can be commanded.

No renunciation can be demanded.

Renunciation has to grow from within.

Renunciation has to flow from without.

Man renounces the futility of his ignorance-night.

God announces Man, Infinity's Light.

Зреченню не наказують.

Зречення не вимагають.

Зречення має прорости зсередини.

Зречення має влитися ззовні.

Людина зрікається пустки ночі-невігластва.

Бог проголошує Людину Світлом Нескінченності.

3 червня

Faith is God's mighty power in man.

Devotion is man's mighty power in God.

Faith carries man into the heart of God.

Devotion carries God into the heart of man.

Віра — це могутня сила Бога в людині.

Відданість — це могутня сила людини в Богові.

Віра доставляє людину в серце Бога.

Відданість доставляє Бога в серце людини.

4 червня

My vision tells me that God is in the heart of my realisation. My realisation tells me that God is in the heart of my revelation. My revelation tells me that God is in the heart of my delight.

Моє бачення каже, що Бог — у серці мого усвідомлення. Моє усвідомлення каже, що Бог — у серці мого розкриття. Моє розкриття каже, що Бог — у серці мого захвату.

5 червня

The atom has taught me that the little things do count — most.

Атом навчив мене, що дрібниці таки мають значення — _ще й яке_!

6 червня

I need not mourn in order to be comforted. In order to be comforted, what I need is wisdom. This wisdom is at once the cause and effect of my spontaneous and soulful action.

Я не мушу ходити в жалобі, щоб мене утішили. Щоб мати втіху, мені потрібна мудрість. Ця мудрість є водночас причиною та наслідком моєї спонтанної, одухотвореної дії.

7 червня

My heart's poverty never can take me into the Kingdom of Heaven. My soul's all-loving and all-embracing plenitude alone can take me into the Kingdom of Heaven.

Убогість серця ніколи не приведе мене до Небесного Царства. Тільки повнота душі, що все любить, все обіймає, здатна привести мене до Небесного Царства.

8 червня

I do not forgive humanity so that I can obtain forgiveness from God. I forgive humanity because humanity has time and again forgiven me when I speak ill of humanity in order to please God.

Я прощаю людству не тому, що таким чином хочу отримати Боже прощення. Я прощаю людству, бо людство прощало мені не раз, коли я казав про нього зле, щоб порадувати Бога.

9 червня

True, my heart of purity can alone see the Face of God. Equally true, my heart of impurity is not ignored by God. On the contrary, my heart's impurity is well taken care of by God's constant Compassion.

Так, тільки моє серце чистоти може бачити Обличчя Бога. Правда й те, що моє серце нечистоти Богові небайдуже. Навпаки, про моє серце нечистоти неабияк піклується постійне Боже Співчуття.

10 червня

You are the peacemaker. Hence you are the child of God. I am the peacebreaker and still I feel that God is eagerly waiting for me.

Ти — миротворець. Отже ти — Боже дитя. Я — руйнівник миру, проте відчуваю, що Бог з нетерпінням на мене чекає.

11 червня

If the world ignores you, reviles you and hates you because you love only God, then I must say that you have made a serious mistake in your love of God. You have forgotten to love humanity, which is another name for God.

Якщо світ відкидає, кривдить і ненавидить тебе тому, що ти любиш тільки Бога, то я змушений сказати, що ти припускаєшся серйозної помилки в любові до Бога. Ти забуваєш любити людство — ще одне ім'я Бога.

12 червня

To glorify my heavenly Father, I do not act. I act in order to fulfil my Father who is in heaven. And also I act to manifest the same Father on earth.

Я дію не для того, щоб прославити мого Небесного Отця. Я дію, щоб здійснити мого Отця, що перебуває на Небесах. І дію, щоб проявити того самого Отця на землі.

13 червня

The inevitable danger of judgement does not prevent me from killing others. The inevitable danger of judgement does not prevent me from getting angry with my brother. What prevents me from killing others is my life's inner and outer oneness with them. And what prevents me from getting angry with my brothers is my sincere concern for their ignorance.

Загроза неминучої кари не стримує мене, щоб не вбивати інших. Загроза неминучої кари не стримує мене, щоб не сердитись на своїх братів. Те, що не дозволяє мені вбивати інших, — це єдність мого внутрішнього й зовнішнього життя з ними. Те, що не дозволяє мені сердитися на братів, — це моя щира небайдужість до їх невігластва.

14 червня

Yoga is the search for Self-realisation. Self-realisation either ends in absolute self-withdrawal or in total God-manifestation.

Йога — це пошук Самоздійснення. Самоздійснення завершується або остаточним відхиленням я, або абсолютним проявленням Бога.

15 червня

Science tells me what the world is and what the world looks like. Yoga tells me what the human problems are and how they can be solved.

Наука розповідає мені, що таке світ і який він. Йога розповідає мені, що таке людські проблеми і як їх можна розв'язати.

16 червня

Nothing can and will perfect education without perfection in Self-realisation.

Ніщо не вдосконалить і не може вдосконалити освіту без вдосконалення Самоусвідомлення.

17 червня

True yoga and life go together. Do not try to separate them. If you want to separate them, you will fail. Yoga and life are as inseparable as the Creator and His Creation.

Істинна Йога та життя йдуть пліч-о-пліч. Не намагайся розділити їх. Якщо ти захочеш їх розділити, то зазнаєш невдачі. Йога та життя — нероздільні, як Творець і Творіння.

18 червня

Yoga is the wisdom of the soul. This wisdom has the last word to say about man's inner life. Science is the result of the mind's query. Today's physical world without science is meaningless. Today's physical world without spirituality is useless.

Йога — це мудрість душі. За тією мудрістю — останнє слово щодо внутрішнього життя людини. Наука — результат пошуків розуму. Без науки сучасний фізичний світ не має сенсу. Без духовності сучасний фізичний нічого не вартий.

19 червня

When we try to express the experience of the Infinite Consciousness, our human tongue loses all its power of expression. What shall we do then? We shall have to remain silent. Lo! In no time we shall realise that Silence is infinitely more eloquent and more fruitful than words.

Коли ми намагаємося описати переживання Безмежної Свідомості, наша людська мова втрачає всю свою силу вираження. Що в такому разі робити? Доведеться перебувати в безмовності. О диво! Ми тут же усвідомлюємо, що Безмовність — безмежно красномовніша й діяльніша, ніж слова.

20 червня

In yoga breathes Self-realisation. Self-realisation embodies self-perfection. Self-perfection is followed by the absolute manifestation of God.

Йога — це дихання Самоусвідомлення. Самоусвідомлення втілює Самовдосконалення. Самовдосконалення має послідовника — абсолютне проявлення Бога.

21 червня

Yoga guides life for the experience of existence. You may call this a theoretical experience. Yoga guides life towards the fulfilment of existence. This you must call a practical experience.

Йога веде життя до переживання буття. Це можна назвати теоретичним переживанням. Йога веде життя до виповнення буття. Це слід називати практичним переживанням.

22 червня

If somebody strikes me on the right cheek I shall not turn to him my left cheek. I love him and just because I love him, I do not want him to enter into deeper ignorance.

Коли хтось ударить мене в праву щоку, я не підставлю йому лівої щоки. Я люблю його — і лише тому я не хочу, щоб він ще глибше занурився в невігластво.

23 червня

I love my enemies for two reasons: they inspire me to recognise my weakness. They also inspire me to perfect my imperfect nature.

Я люблю своїх ворогів з двох причин: вони надихають мене розпізнати мої слабкості. Також вони надихають мене вдосконалювати мою недосконалу природу.

24 червня

When I give alms, I shall allow my left hand to know what my right hand does so that my left hand gets immediate inspiration to follow the right hand.

Подаючи милостиню, я дозволю своїй лівій руці знати, що робить права, — аби моя ліва рука тут же надихнулася брати приклад з правої руки.

25 червня

I pray in temples, churches, synagogues, streets and restaurants, not because I want the appreciation and admiration of others, but because I want to be the most devoted child of my mother, Inspiration and my father, Aspiration.

Я молюся у храмах, церквах, синагогах, на вулицях та в ресторанах не тому, що хочу визнання й захоплення, а тому, що хочу бути щиро відданою дитиною матері Натхнення й батька Устремління.

26 червня

I repeat God's Name, not because I feel that by repeating God's Name I shall be able to unseal God's Ears, but because I see Him in different forms of inner beauty while each time I repeat His Name.

Я повторюю Ім'я Бога не тому, що відчуваю, що в такий спосіб зможу розтулити Божі Вуха, — а тому, що я бачу Його в різноманітних формах внутрішньої краси щоразу, коли повторюю Його Ім'я.

27 червня

I do not judge anybody, not because I am afraid of being judged by others, but because my judgement is bound to be wanting in inner satisfaction and pure joy.

Я не суджу нікого не тому, що боюся, що інші судитимуть мене. Я не суджу нікого, бо моєму судженню неодмінно бракне внутрішнього задоволення й чистої радості.

28 червня

True, where my treasure is, there will be my heart also. Now, what is my treasure? God's Compassion, God's Compassion alone.

Моє серце — там, де мій скарб, це правда. А що є моїм скарбом? Боже Співчуття, тільки Боже Співчуття.

29 червня

Someone says, "When your neighbour's child goes wrong, he is a juvenile delinquent; when yours does, he is just passing through a phase."

When my spiritual children do something wrong, I feel that it is I who am passing through a critical phase.

Хтось сказав: “Коли сусідська дитина поводиться погано, вона — малолітній злочинець; коли те саме чинить наша дитина, це — просто перехідний вік”.

Коли мої духовні діти поводяться погано, я відчуваю, що це я стою на вістрі перехідного віку.

30 червня

Somebody says, "Some people's thoughts need washing even more than their bodies."

The writer is a real mind-reader. He has stolen the secret; but not the sacred experience of the spiritual teachers. The spiritual teachers wash the filth of others, not because they feel that they are great and generous, but because their love of others has made them totally and inseparably one with them.

Хтось сказав: “Думки декотрих людей потребують прання навіть більше, ніж їхні тіла — вмивання”.

Письменник — це, по суті, читач думок. Він викрадає таємниці, а не сокровенні переживання духовних Учителів. Духовні Вчителі відмивають бруд інших не тому, що вважають себе великими і благородними, а тому, що їхня любов до інших зробила їхню єдність з іншими цілісною й неподільною.

Липень

1 липня

God does not want to enslave man by a miracle. He wants to guide man with an embrace.

Бог не має наміру полонити людину дивами. Бог хоче вести людину обіймаючи.

2 липня

I am my Beloved's. Lo, His spontaneous Love flows towards me. My Beloved is mine. Lo, my spontaneous cry carries me towards Him.

Я належу моєму Любому. О! Його Любов тече до мене спонтанним потоком. Мій Любий належить мені. О! Мій спонтанний поклик несе мене до Нього.

3 липня

Deliverance is the perfect manifestation of renunciation. Renunciation is the embrace of freedom's all-fulfilling light.

Визволення — це досконалий прояв зречення. Зречення — це обійми всездійсненного світла свободи.

4 липня

Some say that evil is misplaced good. I say that evil is the follower of good; evil walks in the footsteps of good.

Кажуть, що зло — це неналежно застосоване добро. Я кажу, що зло — це послідовник добра; зло прямує услід за добром.

5 липня

A student of mine came to me and said that he had committed a vital sin. He also prayed to God to forgive him. But he is not sure whether God has forgiven him or not. I assured him that God has forgiven him, for he no longer continues to do the wrong thing.

Мій учень прийшов до мене й розповів, що він скоїв вітальний гріх. Також він молився Богові про прощення, але не був упевнений, що Бог простив йому. Я запевнив учня, що Бог йому простив, оскільки він більше не чинить неправильно.

6 липня

Do not be afraid of evil. But be always cheerful in doing good. Evil will soon leave you, for evil is extremely jealous of good.

Не бійся зла. Але будь завжди радісний, творячи добро. Зло незабаром полишить тебе, тому що зло надзвичайно заздрить добру.

7 липня

To me, everything begins in half nakedness of truth, and ends in the full nakedness of truth.

На мій погляд, усе розпочинається з напіввідкритої істини, а завершується — істиною, відкритою цілком.

8 липня

The dangers of innocence are destructive, too. In my constant experience of the soul all dangers I can kill and I shall.

Наївність небезпечна, а також — згубна. Маючи постійне переживання душі, я буду спроможний усунути й усуватиму будь-яку небезпеку.

9 липня

I shall die even if I want knowledge against God's Will. I shall survive and be illumined even if I want ignorance after having offered myself totally to God's Will.

Нехай і бажаю я знань, а втім, йдучи проти Божої Волі, я помру. Нехай і бажаю я невігластва, а втім, зрікшись цілковито перед Божою Волею, я виживу й отримаю просвітління.

10 липня

I am the eternal image of God. Unlike my discovery, God finds in me perfect perfection.

Я — вічне відображення Бога. Бог бачить у мені досконалу Досконалість, на відміну від того, що бачу я.

11 липня

Man has two experiences: the experience of his soul's responsibility and the experience of his body's stupidity.

Людина має два переживання: переживання відповідальності її душі й переживання тупості її тіла.

12 липня

Every morning I win my freedom afresh. Also every evening I do the same. What is my freedom? My freedom is my soul's aspiration and the Compassion of God's Heart.

Щоранку я заново здобуваю свою свободу. І щовечора роблю те саме. Що таке моя свобода? Моя свобода — це устремління моєї душі та Співчуття Божого Серця.

13 липня

In my freedom is my creation. In my creation is my activity. In my activity is God's responsibility.

У моїй свободі — моя творчість. У моїй творчості — моя діяльність. У моїй діяльності — Божа відповідальність.

14 липня

God is always eager to share with me what He has — Infinity, Eternity and Immortality. Alas, it is I who am not willing to share with Him my doubts, my bondage and my ignorance.

Бог завжди готовий поділитися зі мною тим, що Він має, — Нескінченністю, Вічністю й Безсмертям. А я, на жаль, не готовий поділитися з Богом своїми сумнівами, залежністю й невіглаством.

15 липня

O God, let Your paradise be for You alone. It is Yours. Give me this earth. I shall turn it into my paradise.

О Боже, нехай Твій рай буде тільки для Тебе. Він належить Тобі. А мені дай землю. Я перетворю її на свій рай.

16 липня

We love God because we feel that one day He too will love us. God loves us because His Heart has compelled Him to do nothing but love us.

Ми любимо Бога тому, що відчуваємо: колись і Він полюбить нас. Бог любить нас тому, що Його Серце наказує любити нас — і тільки.

17 липня

Humility is not a self-imposed, willed virtue. It is an inner state of consciousness that feels pure joy in its expression.

Смирення не є вимушеною, нав'язаною самому собі чеснотою. Це — внутрішній стан свідомості, що виражається як чиста радість.

18 липня

I am proud of my God because He is supremely Great.

My God is proud of me because I am soulfully humble.

Я пишаюся своїм Богом, бо Він — найбільша Велич.

Мій Бог пишається мною, бо я — одухотворена покірність.

19 липня

Law is not love. But love is law.

Закон — не любов. А любов — закон.

20 липня

Beauty is not truth. But truth is beauty.

Краса — не істина. А істина — краса.

21 липня

Grace is not God. But God is Grace.

Милість — не Бог. А Бог — Милість.

22 липня

Ignorance is not man. But man is ignorance.

Невігластво — не людина. А людина — невігластво.

23 липня

When God's Will is not my will, everybody can dare to be my master.

Коли Божа Воля не є моєю волею, то будь-хто сміє бути моїм господарем.

24 липня

I want freedom for me and my life. God wants independence for me and my life. Freedom from ignorance I want. God wants me to be free from everything.

Я хочу свободи для себе і свого життя. Бог хоче незалежності для мене й мого життя. Я хочу свободи від невігластва. Бог хоче, щоб я був незалежний від усього.

25 липня

The body is the reality that seeks for other realities. The soul is the reality that seeks only God.

Тіло — це реальність, яка шукає інші реальності. Душа — це реальність, яка шукає тільки Бога.

26 липня

I love life because God is Life. I love God because God alone knows and tells me that He and I are one.

Я люблю Життя, тому що Бог є Життям. Я люблю Бога, тому що тільки Бог знає і каже мені, що ми з Ним — одне.

27 липня

Man desires the Infinite. He will one day possess the Infinite. After possessing the Infinite he will realise that he has always been the Infinite.

Людина прагне Нескінченності. Колись вона заволодіє Нескінченністю. Заволодівши Нескінченністю, вона усвідомить, що була Нескінченністю завжди.

28 липня

To understand the Truth is to achieve the Truth. To misunderstand the Truth is to blight the Truth.

Розуміти Істину — означає досягти Істини. Неправильно розуміти Істину — означає спотворювати Істину.

29 липня

Love humanity and then do whatever you want to do with humanity. Love Divinity and then do whatever Divinity wants you to do.

Люби людство, а тоді роби з людством що завгодно. Люби Божественність, а тоді роби те, чого хоче від тебе Божественність.

30 липня

When we serve humanity, God loves us. When we love God, both humanity and God serve us. God serves us with His soulful concern. Humanity serves us with its dedicated feeling of oneness.

Коли ми служимо людству, Бог любить нас. Коли ми любимо Бога, нам служать і Бог, і людство. Бог служить нам одухотвореною турботою. Людство служить нам відданим почуттям єдності.

31 липня

My aspiration wants to reach the Highest. My meditation wants to enter into the depth of the universe. My realisation has revealed to me that I have not to go anywhere. I have everything and I am in everything.

Моє устремління хоче досягти Найвищого. Моя медитація хоче зануритися у глибини всесвіту. Моє усвідомлення відкрило мені, що не потрібно нікуди йти. Я маю все, і я — в усьому.

Серпень

1 серпня

My sleeping body I offer to my God's Compassion. My dreaming body I offer to my God's Love. My crying body I offer to my God's Concern.

Своє тіло-сон я вручаю Співчуттю мого Бога. Своє тіло-мрію я вручаю Любові мого Бога. Своє тіло-плач я вручаю Піклуванню мого Бога.

2 серпня

To sow the seed I need purity and sincerity. To reap the result I need aspiration and meditation.

Щоб сіяти, мені потрібні чистота і щирість. Щоб збирати урожай, мені потрібні устремління й медитація.

3 серпня

Action is bondage when I love my life alone. Action is freedom when I love the life of the world.

Коли я люблю лише своє життя, тоді дія — рабство. Коли я люблю життя світу, тоді дія — свобода.

4 серпня

Love is experience itself. It is the wisdom of our soul's light.

Любов сама по собі — це досвід. Це — мудрість-світло нашої душі.

5 серпня

I lifted up my eyes to see the Heaven. I saw it not. I closed my eyes to feel the Heaven. I felt it not. I thought of God. To my widest surprise, God said that I am not only the Heaven but His Heaven.

Я дивився вгору, щоб побачити Небеса. Не побачив. Я заплющив очі, щоб відчути Небеса. Не відчув. Я думав про Бога. На превеликий подив, Бог сказав, що я сам — не просто Небеса, а Його Небеса.

6 серпня

Surrender to God's Will is the highest realisation of our hidden power.

Зречення перед Божою Волею — це найвище усвідомлення нашої прихованої сили.

7 серпня

Do not try to approach God with your thinking mind. It may only stimulate your intellectual ideas, activities and beliefs. Try to approach God with your crying heart. It will awaken your soulful, spiritual consciousness.

Не старайся наблизитись до Бога розумом, що розмірковує. Це лише спонукатиме ідеї, діяльність і переконання твого інтелекту. Старайся наблизитись до Бога серцем, що кличе. Це пробудить твою натхненну, духовну свідомість.

8 серпня

An aspirant's spiritual growth is gained silently in love. His growth is nurtured secretly in devotion. His growth is perfectly developed in surrender.

Духовний ріст шукача безмовно досягається в любові. Ріст шукача таємно живиться відданістю. Ріст шукача бездоганно розвивається у зреченні.

9 серпня

Love quickens activity. Devotion radiates humility. Surrender multiplies proficiency.

Любов прискорює дію. Відданість випромінює смирення. Зречення примножує вміння.

10 серпня

There is only one goal and that goal is perfect perfection. This perfect perfection neither limits nor is limited by earthly or heavenly achievements.

Мета — одна, це — досконала досконалість. Досконала досконалість не обмежує і не обмежується земними чи Небесними досягненнями.

11 серпня

When inspiration comes from the heart and aspiration from the soul, then liberation comes from God.

Коли натхнення приходить від серця, а устремління — від душі, тоді від Бога приходить визволення.

12 серпня

Thinking divine thoughts is a consecrated service to both humanity and divinity. Thinking undivine thoughts kills God's divine pride in man and slackens man's bond of closeness and oneness with God.

Божественні думки священно служать і людству, і божественності. Небожественні думки вбивають божественну гордість Бога в людині й послаблюють вузол близькості та єдності людини з Богом.

13 серпня

I live with my satisfying possibility. I have given away my opportunities to mankind. I have offered my responsibilities to God.

Я задоволений, живучи ймовірністю. Свої можливості я роздав людству. Свої обов'язки я вручив Богові.

14 серпня

Responsibility is no anxiety. Responsibility is the possibility of opportunity culminating in inevitable fulfilment.

Відповідальність не є стурбованістю. Відповідальність — це припускання можливості, що завершується неодмінним здійсненням.

15 серпня

Aspiration will become mere routine to you if you do not renew your inspiration every day. How can you have a new inspiration every day? You can have it just by loving intensely your love of God every day.

Устремління стане для тебе просто рутиною, якщо ти не оновлюватимеш щодня свого натхнення. Як мати нове натхнення щодня? Просто: кожного дня потрібно дуже любити свою любов до Бога.

16 серпня

Imagination is no self-deception. Imagination is the road that leads man to the life of practicality wherein lies man's true fulfilment.

Уява — не самообман. Уява — це путь, яка веде людину до життєвої практичності — в чому й полягає справжнє здійснення людини.

17 серпня

The mind needs thought-transference. The heart needs feeling-transportation and importation. The soul needs silent conversation.

Розум має потребу передавати думки. Серце має потребу дарувати й отримувати почуття. Душа має потребу спілкуватися безмовно.

18 серпня

There is only one spiritual Mother. She is God in His feminine aspect. She has three names: God the Compassion, God the Concern and God the Perfection.

Духовна Мати — одна. Це — Бог у Його жіночому аспекті. У духовної Матері є три імені: Бог-Співчуття, Бог-Піклування та Бог-Вдосконалення.

19 серпня

God is the "I am" in man. Man is the dream-boat of God.

Бог — це Я є в людині. Людина — це Божий човен-мрія.

20 серпня

Sickness is imperfection. Weakness is limitation. Death is obstruction.

Хвороба — це недосконалість. Слабкість — це обмеження. Смерть — це перешкода.

21 серпня

Think of God. God's Grace will cry for you. Think of God's Grace. God with all His glory will forever be yours.

Думай про Бога. Божа Милість плакатиме за тобою. Думай про Божу Милість. Бог у всій Його Славі буде твоїм навік.

22 серпня

Sacrifice is the common meeting ground for man and God. Man's sacrifice is his ignorance. God's sacrifice is His Compassion.

Пожертва — це постійне місце зустрічі людини й Бога. Пожертва людини — її невігластво. Пожертва Бога — Його Співчуття.

23 серпня

Meditation is the language of spirituality. Spirituality is the language of unity. Unity is the language of divinity.

Медитація — це мова духовності. Духовність — це мова єдності. Єдність — це мова божественності.

24 серпня

Truth is at once inspiring and challenging. We have infinitely more latent Truth than we are using. When Truth inspires us, we challenge the teeming ignorance of life. Lo, Victory is won. We can free ourselves from living half a life.

Істина надихає і водночас кидає виклик. У нас є безмежно більше прихованої істини, ніж ми використовуємо. Коли істина надихає нас, ми кидаємо виклик буйному невігластву життя. І ось — перемогу здобуто. Ми можемо звільнитися від двоїстого життя.

25 серпня

Mysticism is not only a human belief but a divine faith. This faith is the creative principle of life. Mysticism is also the outer expression of man's inner flowing of life.

Містицизм — не просто людське вірування, а божественна віра. Ця віра — творчий принцип життя. Містицизм — це також зовнішнє вираження внутрішньої течії людського життя.

26 серпня

What you have is the reasoning mind. What he has is an unchanging fear. What I have is an untiring impatience. What God has is the unfailing Love.

Розум, що метикує, — це те, що маєш ти. Постійний страх — це те, що має він. Нестримна нетерплячість — це те, що маю я. Незмінна любов — це те, що має Бог.

27 серпня

"O Supreme, I am tired. I need rest." "My child, there is no such thing as rest. There is only one truth and that truth is called fulfilment in self-offering."

“О Всевишній, я втомився. Мені потрібний відпочинок”. “Моє дитя, відпочинку як такого не існує. Істина — одна, і називається вона здійсненням завдяки самовіддачі”.

28 серпня

O Supreme, I have unreservedly opened myself to the inflow of Your Grace. The time of mutual acceptance has come. You will bless my life with the thought of freedom divine. I shall fulfil Your Life with my world of glowing sacrifice.

О Всевишній, я беззастережно відкрився потокові Твоєї Милості. Час нашого взаємного приймання настав. Ти благословлятимеш моє життя думками божественної свободи. Я наповнюватиму Твоє Життя світом моєї світлої жертовності.

29 серпня

The reasoning mind is too weak to feel the breath of mysticism. Mysticism is today's ideal. Tomorrow's experience. Realisation of the day after tomorrow.

Розум, що метикує, є надто слабким, щоб відчувати подих містицизму. Містицизм сьогодні — ідеал. Завтра — досвід. Післязавтра — усвідомлення.

30 серпня

Life is vast. So is mysticism. Life develops into purity in mysticism. Mysticism develops into certainty in life.

Життя розлоге. Так само й містицизм. Завдяки містицизму життя стає чистотою. Завдяки життю містицизм стає безперечним фактом.

31 серпня

Try not to change the world. You will fail. Try to love the world. Lo, the world is changed. Changed forever.

Не намагайся змінювати світ. Ти зазнаєш невдачі. Старайся любити світ. О! Світ змінився. Змінився назавжди.

Вересень

1 вересня

There is only one hopeless task and that task is to endeavour to fathom the secrets of the universe before one has discovered oneself and understood oneself.

Існує лише одна нерозв'язна задача: намагатися збагнути таємниці всесвіту, не відкривши, не збагнувши спочатку самого себе.

2 вересня

It is not bad to question. But the questioning mind must be willing to surrender to constructive thoughts. If the questioning mind is fed by destructive thoughts, then there can be no light but darkness, no life but death.

Запитувати — не погане діло. Але допитливий розум мусить мати охочість зректися перед конструктивними думками. Коли допитливий розум живиться руйнівними думками, тоді не може бути світла — тільки темрява, не може бути життя — тільки смерть.

3 вересня

I wish to be a perpetual student; I know I have always something more to learn. I shall have something more to become and be.

Я хочу бути вічним учнем: я знаю, що завжди є чого навчатися. Я маю стати і бути чимось більшим.

4 вересня

The highest good is found in truth and truth is the breath of delight.

Вище добро — в істині, а істина — в диханні блаженства.

5 вересня

Our vital loves to be loved. Our heart loves so that it can also be loved. Our soul just loves devotedly and eternally.

Наш вітал любить бути любим. Наше серце любить — щоб його могли любити також. Наша душа просто любить — віддано й вічно.

6 вересня

My seeing of truth can be an uncertain fact of life. Likewise, my feeling, too. But never, never my growing into the truth. My growing into the truth is the most certain fact of life.

Моє бачення Істини може бути непевним фактом життя. Моє відчуття — теж. Але не моє перетворення на Істину — ні, ніколи. Моє перетворення на Істину — це найочевидніший факт мого життя.

7 вересня

The kingdom of ideas and ideals is not the true homeland of the soul. The kingdom of all-seeing, all-growing and all-becoming Will is unmistakably the true homeland of the soul.

Не королівство ідей та ідеалів є істинною вітчизною душі. Істинна вітчизна душі — це, безперечно, королівство Волі, якій притаманні постійне бачення, постійний ріст і постійне становлення.

8 вересня

Unlike the realm of Will, the realm of thought is not only infinitely visible but divided in our daily life. So let us be the realm of Will to reach the Truth and be the Truth whole.

У нашому повсякденному житті царство думки — на відміну від царства Волі — проявляється нескінченно, проте не цілісно. Тож будьмо царством Волі, щоб пізнати Істину цілком і бути цілісною Істиною.

9 вересня

Character is your body. Reputation is your jacket. Character is your life's soul. Reputation is your desired goal.

Характер — це твоє тіло. Репутація — твій піджак. Характер — це душа твого життя. Репутація — твоя жадана ціль.

10 вересня

The ideal life is the life of sacrifice. In sacrifice alone lies the true fulfilment of divine potentialities in man with clear understanding of the life without.

Ідеальне життя — це життя пожертви. Лише в пожертві полягає справжнє здійснення божественних можливостей людини з чітким розумінням зовнішнього життя.

11 вересня

Sincerity says: "I do not know where God is." God says: "I am in your very breath, and nowhere else."

Щирість каже: “Я не знаю, де Бог”. Бог каже: “Я — в самому твоєму диханні — і тільки там”.

12 вересня

Love talks, and it tries to tell the truth. Devotion talks, but it does not always tell the truth. Surrender talks, and it can do nothing but tell the truth. Always.

Любов говорить, стараючись казати правду. Відданість говорить, але не завжди каже правду. Зречення говорить. Воно не може казати нічого, крім правди. Завжди.

13 вересня

When we see nature with a human eye, we see nature as an unsatisfactory expression of world-reason. But when we see nature with our soul's light, we see nature as the most satisfactory experience of God in the process of His perfect Perfection.

Спостерігаючи за природою крізь людське око, ми бачимо її як незадовільне вираження світу причин. Спостерігаючи за природою крізь світло душі, ми бачимо її як наймиліше переживання Бога у процесі Його вдосконалення досконалого.

14 вересня

Don't torture a liar. He is already tortured because he finds it difficult to believe anybody.

Не діймай брехуна. Він і без того карається, бо йому трудно хоч комусь вірити.

15 вересня

There is and there can be only one definition of today's man: "Man the God of tomorrow."

Є і може бути тільки одне визначення для нинішньої людини: “Людина — це завтрашній Бог”.

16 вересня

True knowledge is the result of the action of the soul. It is the soul's illumination that makes knowledge in the inner world perfect and in the outer world immortal.

Істинне знання — це результат дії душі. Саме просвітління душі робить знання у внутрішньому світі досконалим, а в зовнішньому світі — безсмертним.

17 вересня

God's all-fulfilling Grace transcends all human comprehension. Man's constant oneness with ignorance transcends his soul's comprehension. Although God is transcendental, He gets joy in being bound by both ignorance and knowledge.

Всездійсненна Божа Милість — поза межами людського розуміння. Постійна єдність людини з невіглаством — поза межами розуміння її душі. Хоча Бог — трансцендентальний, Він отримує радість, будучи зв'язаним як невіглаством, так і знанням.

18 вересня

Individuality God gave me at the time of my birth. Personality I shall give Him at the time of my death.

Бог дав мені індивідуальність у годину мого народження. Я дам Йому особистість у годину моєї смерті.

19 вересня

My soul is God's peerless experience. My life is God's most powerful confidence. My nature's transformation is God's loftiest assurance.

Моя душа — неперевершений досвід Бога. Моє життя — найбільша довіра Бога. Перетворення моєї природи — найурочистіше запевнення Бога.

20 вересня

Pride devours me when I say that I am God's only choice and hope. Ignorance devours me when I say that I am God's failure, utter failure.

Пиха поглинає мене, коли я кажу, що я — єдиний Божий вибір, єдина Божа надія. Невігластво поглинає мене, коли я кажу, що я — Божа невдача, цілковита невдача.

21 вересня

Ambiguity is the mind's song. Possibility is the heart's song. Inevitability is the soul's song. Ambiguity cries. Possibility tries. Inevitability flies.

Невизначеність — це пісня розуму. Ймовірність — пісня серця. Неодмінність — це пісня душі. Невизначеність плаче. Ймовірність старається. Неодмінність летить.

22 вересня

In man is God's activity. In God is man's certainty. In God's activity is man's immortality. In man's certainty is God's Reality.

У людині — діяльність Бога. У Богові — надійність людини. У діяльності Бога — безсмертя людини. У надійності людини — Реальність Бога.

23 вересня

What is true joy? True joy is man's knowledge of God and God's love for man combined.

Що таке справжня радість? Це пізнавання Бога людиною в поєднанні з любов'ю Бога до людини.

24 вересня

O God, when anything concerns myself, make the flow of my tongue as limited as possible. I also implore Thee that in no instance I depart from this soulful promise of mine. I am God's. What more do I need to add to my glory, pride, achievement and fulfilment?

О Боже, коли щось стосуватиметься до мене, зроби мій словесний потік якомога скупішим. І благаю Тебе: нехай я нізащо не відступлю від цієї одухотвореної обіцянки. Я належу Богові. Чого ще не вистачає моїй славі, гордості, досягненню та здійсненню?

25 вересня

I do not launch into an ocean of uncertainty when I say that God will do everything for me. My God has already done everything for me by cutting asunder the wild ties of dire ignorance.

Я не кидаюся в океан непевності, коли кажу, що Бог зробить для мене все. Мій Бог уже зробив для мене все, відтявши дивні зв'язки з грубим невіглаством.

26 вересня

When I enter into the bosom of the soul's country and from there lay myself under the most cheerful obligations to awaken and assist my body, I see in no time that my results have gloriously equalled my most sanguine expectations.

Коли я проникаю в найзаповітніші куточки території душі, і там із великою радістю беру зобов'язання пробуджувати своє тіло й допомагати йому, я тут же бачу, як результати славно збігаються з моїми найсміливішими сподіваннями.

27 вересня

My pride in God is justifiable because I am his faithful child.

My pride in ignorance is excusable because my life is an unconscious and unlit innocence. But I can't expect to be excused forever.

Моя гордість Бога має підставу, бо я — Його віддане дитя.

Мою гордість невігластва можна пробачити, бо моє життя — це несвідоме, темне невідання. Але мені не слід сподіватися на вічні пробачення.

28 вересня

God has worked very hard for me, and I am enjoying the most precious recollections of his tireless efforts. In God's world I have a room of my own: "Gratitude."

Бог важко трудився заради мене. Я насолоджуюся дорогоцінними спогадами про Його невтомні зусилля. У Божому світі я маю свою кімнату — Вдячність.

29 вересня

I humble myself before the magnitude of my soul's understanding: the divinisation of my physical consciousness, the transformation of my outer body, the true embodiment of the God in me, and the perfect manifestation of the God in the process of becoming.

Я скоряюся перед великим розумінням моєї душі: обоготворення моєї фізичної свідомості, преображення мого зовнішнього тіла, істинне втілення Бога в мені й бездоганний Божий прояв перебувають у процесі становлення.

30 вересня

O Lord, my life abounds in the necessaries and I enjoy these blessings in their fullest extent. O Lord, to You I offer what I have and what I am. You give me just one thing: the strength of surrender.

О Господи, моє життя рясніє нагальними потребами, і я насолоджуюся цими благословеннями сповна. О Господи, те, що я маю, й те, чим я є, я вручаю Тобі. Дай мені тільки одне — силу зречення.

Жовтень

1 жовтня

Sincerity is the opportunity to say something. Purity is the opportunity to do something. Humility is the opportunity to be something.

Щирість — це можливість щось сказати. Чистота — це можливість щось зробити. Смирення — це можливість чимсь бути.

2 жовтня

Turn your attention to the inner corners of your life. Lo, God smiles at you and you have every reason to expect Joy everlasting.

Зверни увагу на внутрішні кути свого життя. О диво! Бог усміхається тобі, і ти маєш усі підстави сподіватися вічної Радості.

3 жовтня

Fear is the fever of aspiration: Doubt is the heart-failure of aspiration.

Страх — це лихоманка устремління. Сумнів — це серцевий напад устремління.

4 жовтня

What does it mean when I say that I am indispensable? It means that I was wiser yesterday than I am today. What does it mean when I say that I really and truly need God? It means that I am infinitely wiser today than I was yesterday.

Що означає, коли я кажу, що я незамінний? Це означає, що вчора я був мудріший, ніж сьогодні. Що означає, коли я кажу, що дійсно, по-справжньому потребую Бога? Це означає, що сьогодні я безмежно мудріший, ніж був учора.

5 жовтня

I have declared that I wish to love the world. O Lord, do make me realise the importance of the attitude in which I shall have to stand before the world.

Я заявив, що хотів би любити світ. О Господи, дай мені усвідомити важливість ставлення, з яким мені доведеться з'явитися перед світом.

6 жовтня

When the aspirant's unconditional surrender to God's Will is complete, God will carve out for him an eternal place not only in the bosom of His creation, but in the Breath of His Life.

Коли безумовне зречення шукача перед Божою Волею стане остаточним, Бог витеше для нього вічне місце не лише у лоні Свого творіння, а й у Диханні Свого Життя.

7 жовтня

O man, when are you going to be conscious of the fact that you smilingly and secretly cherish the presence of a host of criminals inside you? Let me now tell you the names of only a few criminals: 1. The venomous doubt. 2. The ugly thought. 3. The dirty jealousy. 4. The strangling fear. 5. The threatening anxieties and worries. Drive them out of your life. Lo, your life grows into God's highest pride.

О людино, коли ти почнеш усвідомлювати те, що ти потайки залюбки плекаєш у собі присутність цілої ватаги злочинців? Дозволь назвати негайно імена хоча б декотрих з них:

1. Отруйний сумнів. 2. Гидкі думки. 3. Брудна заздрість. 4. Задушливий страх. 5. Грізні тривоги й хвилювання.

Прожени їх геть зі свого життя. Поглянь! Твоє життя перетворюється на превисоку гордість Бога.

8 жовтня

Between fear and doubt choose neither. Between God and Truth choose either. Between realisation and revelation, choose both.

Між страхом та сумнівом не обирай жодного. Між Богом та Істиною обери одне. Між усвідомленням та розкриттям обери обох.

9 жовтня

All great men look wonderful from afar. All spiritual men look soulful from afar. All leaders, especially the political leaders, look thoughtful from afar. Be careful!

Усі великі люди здаються чудовими здаля. Усі духовні люди здаються натхненними здаля. Усі лідери, надто політичні, здаються чуйними здаля. Будь пильний!

10 жовтня

True, everybody has his better. But in my case, I know and feel that my conscious awareness of the ETERNAL NOW in me is my only better.

Так, кожен має свій кращий бік. А щодо мене, то я знаю й відчуваю, що моя свідома обізнаність про ВІЧНЕ ТЕПЕР — це мій єдиний кращий бік.

11 жовтня

The bitters of life exist and loom large because we hesitate to fight the battle to the bitter end after having realised that Truth is God and God is Victory.

Життєві негаразди існують і немає їм ліку, бо ми, усвідомивши, що Істина — це Бог, а Бог — це Перемога, вагаємось боротися до переможного кінця.

12 жовтня

Before you think, make friends with humanity. Before you act make friends with divinity.

Перш ніж думати, подружися з людством. Перш ніж діяти, подружися з божественністю.

13 жовтня

It makes a great difference whether God thinks of us or we think of God. When God thinks of us, we can enjoy our life to the fullest extent. But when we think of God, we have to be soulfully conscious, mindful and careful.

Величезна відмінність є між тим, коли Бог думає про нас, і тим, коли ми думаємо про Бога. Коли Бог думає про нас, ми можемо насолоджуватися життям сповна. А коли ми думаємо про Бога, нам слід бути одухотворено свідомими, уважними і дбайливими.

14 жовтня

To improve and not to prove, I came into the world. Improvement from the spiritual standpoint is evolution. This evolution is God's own evolution in me and through me.

Я прийшов у світ, щоб удосконалювати, а не доказувати. Вдосконалення, з духовної точки зору, — це еволюція. Еволюція — це розвиток Самого Бога в мені і крізь мене.

15 жовтня

Do not try to entrap others with your haughty knowledge. To your wide surprise, they will entrap you with their lengthy ignorance.

Не намагайся обкрутити інших своїми високими знаннями. На твоє чимале здивування, вони обкрутять тебе своїм довжелезним невіглаством.

16 жовтня

Do not forget that deliverance is next door to ignorance, realisation next door to frustration and divinity next door to humanity.

Не забувай, що визволення сусідує з невіглаством, усвідомлення сусідує з розчаруванням, а божественність сусідує з людством.

17 жовтня

God has not to see from above. I have not to see Him from below. He and I are always together, the self-same Dream and Reality.

Богові не потрібно дивитися вниз. Мені не потрібно дивитися вгору, щоб бачити Його. Ми з Ним — завжди разом, та сама Мрія і Реальність.

18 жовтня

God has the Truth. Man knows the Truth. God is the Truth. Man becomes the Truth.

Бог має Істину. Людина пізнає Істину. Бог є Істиною. Людина стає Істиною.

19 жовтня

God's Grace is man's salvation. Man's life is God's Compassion. God is the action in man. Man is the meaning of God.

Божа Милість — спасіння людини. Життя людини — Боже Співчуття. Бог — дія в людині. Людина — сенс Бога.

20 жовтня

I knew my soul's age. But I have to calculate my body's age. When I am in the soul, I fix my own age. When I am in the body, the calendar fixes my age.

Я знаю вік своєї душі. А вік свого тіла мені доводиться рахувати. Коли я — в душі, я сам визначаю свій вік. Коли я — в тілі, мій вік визначає календар.

21 жовтня

Compose books. Man may either love you or hate you. Compose yourself. God blesses you. Man loves you. Finally you will be surprised to discover that both God and man are truly proud of you.

Пиши книжки. Людина любитиме тебе або ненавидітиме. Пиши самого себе. Бог благословлятиме тебе. Людина любитиме тебе. Врешті-решт, ти, навдивовижу, відкриєш: і Бог, і людина — обоє по-справжньому пишаються тобою.

22 жовтня

If you sincerely want peace in the outer world, then offer all your wisdom. If you sincerely want peace in the inner world, then offer all your silence.

Якщо ти щиро прагнеш спокою в зовнішньому світі, то запропонуй усю свою мудрість. Якщо ти щиро прагнеш спокою у внутрішньому світі, то запропонуй усю свою безмовність.

23 жовтня

Gratitude offered to mankind by the realised souls, gratitude more than is due, is highly likely to be misunderstood. My teacher, Experience, has kindly taught me this truth.

Вдячність, яку виражають людству усвідомлені душі більше, ніж належить, скоріш за все, буде сприйнято хибно. Мій вчитель Досвід люб'язно навчив мене цієї істини.

24 жовтня

Hope says, "Action is easy." Inspiration says, "Action is easier." Love says, "Action is the easiest."

Надія каже: “Діяти легко”. Натхнення каже: “Діяти ще легше”. Любов каже: “Діяти найлегше”.

25 жовтня

People have friends, many friends. I have one friend, only one, my old good friend: God. He says that I am His soul. I tell him that He is my only GOAL.

Люди мають друзів, численних друзів. Я маю одного друга, єдиного — мого давнього доброго друга — Бога. Він каже, що я — Його душа. Я кажу Йому, що Він — моя єдина МЕТА.

26 жовтня

Labour is pleasure when I wish to be loved by the world. Labour is torture when I want to love the world.

Праця — це задоволення, коли я хочу, щоб світ любив мене. Праця — це тортури, коли я хочу любити світ.

27 жовтня

He who has no belief in God must at least have some belief in fate. He who has no belief in fate must at least have some belief in ignorance. One simply cannot escape the snare of belief.

Хто не вірить у Бога, той мусить вірити принаймні в долю. Хто не вірить у долю, той мусить вірити принаймні в невігластво. Уникнути пастки віри — просто неможливо.

28 жовтня

I spoke ill of myself. The world became my compassionate friend. I spoke well of myself. The world became my worst enemy. I spoke ill of the world. The world hesitated to believe it. I spoke well of the world. The world felt that it was not enough, it deserved abundantly more.

Я казав зле про себе. Світ став моїм співчутливим товаришем. Я казав гарне про себе. Світ став моїм найгіршим ворогом. Я казав зле про світ. Світ не йняв цьому віри. Я казав гарне про світ. Світ уважав, що цього недостатньо: він заслуговує далеко більше.

29 жовтня

There are two reasons why I don't speak to doubt. Doubt says to me that the world does not love me, and that I don't need God.

Є дві причини, чому я не спілкуюся з сумнівом: сумнів каже, що світ мене не любить; сумнів каже, що Бог не потрібен мені.

30 жовтня

Sincerity is a fool when it thinks that it cannot live without fear, doubt and anxiety. Aspiration is a fool when it thinks that it can live without sincerity.

Безумна щирість, коли гадає, що не зможе жити без страху, сумніву й тривоги. Безумне устремління, коли гадає, що зможе жити без щирості.

31 жовтня

For realisation, you may do as others do; but for revelation and manifestation, you must do what the Supreme wants you to do.

Заради усвідомлення ти можеш робити те, що роблять інші; а заради розкриття і проявляння ти повинен робити те, чого хоче від тебе Всевишній.

Листопад

1 листопада

Surrender must direct.

Aspiration must obey.

Зречення має скеровувати.

Устремління має підкорятися.

2 листопада

Perfection, when aspiration is realisation, and realisation is manifestation.

Коли устремління є усвідомленням, а усвідомлення — проявлянням, це — досконалість.

3 листопада

If you really want to raise yourself above yourself, then you must prefer today to yesterday, unconditional surrender to your coveted and glorious achievements.

Якщо ти справді хочеш піднятися над самим собою, то ти повинен надавати перевагу сьогоднішньому дню, а не вчорашньому; безумовному зреченню, а не жадобі славних досягнень.

4 листопада

Next to the eternally unconditional surrender is the spontaneously soulful appreciation of it.

За вічно безумовним зреченням стоїть спонтанне одухотворене цінування його.

5 листопада

The soul's aspiration and the life's humility must be remarried and brought to live together eternally.

Устремління душі та смиренність життя мусять поновити свій шлюб і жити вкупі вічно.

6 листопада

If your life's name is soulful gratitude, then you can most powerfully broadcast yourself to God.

Якщо одухотворена вдячність — це ім'я твого життя, то ти можеш дуже потужно заявити про себе Богові.

7 листопада

Sacrifice is the one real thing in the aspiring life. The joy of sacrifice is to sacrifice. When you sacrifice what you have

Пожертва — це єдина цінність у житті устремління. Радість пожертви — в пожертві. Жертвуючи те, що маєш, ти стаєш тим, чим є Бог.

8 листопада

If you want to attract the world, then tell the world that your name is love. If you want to hold the world, then tell the world that your name is devotion. If you want to win the world, then tell the world that your name is surrender.

Якщо хочеш привабити світ, то скажи йому, що твоє ім'я — любов. Якщо хочеш тримати світ, то скажи йому, що твоє ім'я — відданість. Якщо хочеш підкорити світ, то скажи йому, що твоє ім'я — зречення.

9 листопада

The essence of my human personality is God the eternal Lover. The essence of my divine Individuality is God the eternal Beloved.

Суть моєї людської особистості — це Бог, вічний Люблячий. Суть моєї божественної Індивідуальності — це Бог, вічний Любий.

10 листопада

An ignorant man is running away with ignorance. An unaspiring man is running away from God. An aspiring man is running fast with ignorance towards God ready to lay it at His Feet and have it transformed into knowledge divine.

Невіглас тікає з невіглаством. Той, що не має устремління, тікає від Бога. Той, що плекає устремління, мерщій біжить з невіглаством до Бога, готовий покласти його біля Божих Стіп, щоб перетворити невігластво на божественне знання.

11 листопада

Aspiration earns the Truth.

Realisation uses the Truth.

Manifestation fulfils the Truth.

Устремління здобуває Істину.

Усвідомлення застосовує Істину.

Проявлення здійснює Істину.

12 листопада

At times to think of one's outer helplessness is good, but to think always of one's inner strength is infinitely better.

Час від часу думати про свою зовнішню безпорадність — добре, однак безмежно ліпше — завжди думати про свою внутрішню силу.

13 листопада

If you know how to wait for God, God will certainly come to you one day. But your meditation can and does give you quicker and better results.

Якщо ти знаєш, як чекати на Бога, то Бог неодмінно навідається до тебе колись. А твоя медитація може дати і таки дає швидші й кращі результати.

14 листопада

The human accent is on strength today, but the divine stress is on peace.

Людський акцент нині стоїть на силі, а божественний наголос — на спокої.

15 листопада

A crying heart always discovers the truth by taking inner lessons. A broken heart discovers the truth accidentally, nay, on very rare occasions.

Серце-поклик завжди відкриває істину, звертаючись по внутрішні уроки. Серце-розпач відкриває істину геть випадково і вкрай рідко.

16 листопада

An unaspiring person believes according to what he achieves. An aspiring person achieves according to what he believes.

Людина, яка не має устремління, вірить у те, чого вона досягає. Людина, яка плекає устремління, досягає того, у що вона вірить.

17 листопада

Live in your mind's insincerity, and you will learn that you have done more than you ought to. Live in your heart's sincerity, and you will learn that you can do infinitely more than you already have done.

Живи в нещирості свого розуму — ти дізнаєшся, що зробив більше, ніж треба. Живи у щирості свого серця — ти дізнаєшся, що можеш зробити безмежно більше, ніж ти вже зробив.

18 листопада

There are three kinds of aspirants: deplorable, unable and able. There are three kinds of realised souls: promise-makers, promise-attempters and promise-fulfillers.

Є три типи шукачів: жалюгідні, нездібні і здібні. Є три типи усвідомлених душ: ті, що дають обіцянку; ті, що стараються виконати обіцянку; ті, що виконують обіцянку.

19 листопада

An aspiring soul loves God for what he knows God to be. An unaspiring soul loves God for what he thinks God has.

Душа, котра плекає устремління, любить Бога, знаючи, чим Бог є. Душа, котра не дбає про устремління, любить Бога, думаючи про те, що в Бога є.

20 листопада

You play your role. You admit your teeming faults. The world will play its role. It will without fail acknowledge your countless virtues.

Виконуй свою роль. Визнай свої незліченні помилки. Світ виконуватиме свою роль. Він неодмінно визнає твої численні чесноти.

21 листопада

Joy, inner and outer, is a supreme necessity. Pleasure, outer and inner, is certainly a dangerous luxury.

Радість — внутрішня і зовнішня — це найгостріша потреба. Задоволення — внутрішнє і зовнішнє — це напевне небезпечна розкіш.

22 листопада

When a man feels that he really needs God, he takes more out of ignorance than ignorance takes out of him.

Відчуваючи, що їй дійсно потрібен Бог, людина бере в невігластва більше, ніж невігластво — в неї.

23 листопада

A sincere man is more sincere than he looks. An insincere man is more insincere than he thinks.

Щира людина є більш щирою, ніж здається. Нещира людина є більш нещирою, ніж вона собі мислить.

24 листопада

I love my soul because it always inspires me. I love my vital because it always promises to be. My soul loves me for what I am. My soul loves my vital for what it can be.

Я люблю свою душу, бо вона завжди мене надихає. Я люблю свій вітал, бо він завжди обіцяє. Моя душа любить мене за те, чим я є. Моя душа любить мій вітал за те, чим він може бути.

25 листопада

You have lost nothing in losing your outer capacities and achievements. Simplicity lost, something is lost. Sincerity lost, much is lost. Purity lost, more is lost. Humility lost, your entire inner world is lost.

Втративши свої зовнішні здібності й здобутки, ти не втратив нічого. Простоту втратив — дещо втратив. Щирість утратив — чимало втратив. Чистоту втратив — ще більше втратив. Смирення втратив — утратив весь свій внутрішній світ.

26 листопада

Most of us sell our realisations before we have launched into the path of meditation.

Більшість із нас продає своє усвідомлення перш, ніж рушить дорогою медитації.

27 листопада

When an unrealised and false teacher teaches and preaches, be careful of your purse, and keep your sincerity under your control.

Коли навчають і проповідують фальшиві вчителі, що не мають усвідомлення, пильнуй гаманця і тримай свою щирість під контролем.

28 листопада

At times the sincere disciples are displeased with their Master when they see that their Master does not warn or scold the insincere and faithless disciples. Unfortunately the sincere disciples have forgotten that their Master repeatedly told the disciples that he had sold his heart to the sincere disciples and his smiling and compassionate mouth to the insincere disciples.

Щирі учні бувають незадоволені Вчителем, коли бачать, що той не застерігає, не сварить нещирих, невідданих учнів. На жаль, щирі учні забули, як Учитель не раз казав: щирим він продав своє серце, а нещирим — свій співчутливо усміхнений рот.

29 листопада

Our mind and heart must split their differences. The mind must not ruthlessly be indifferent to the heart and the heart must not cheerfully speak ill of the mind.

Розум та серце мусять притерти свої відмінності: розуму не слід безжально нехтувати серце; серцю не слід безжурно казати зле про розум.

30 листопада

Concentrate! Humanity will like you.

Meditate! Divinity will love you.

Contemplate! Humanity will adore you and Divinity will cherish you.

Зосереджуйся! Людство любитиме тебе.

Медитуй! Божественність любитиме тебе.

Споглядай! Людство обожнюватиме тебе, а Божественність — плекатиме.

Грудень

1 грудня

When I think of God, I choose to be free. When God thinks of me, I am free to choose.

Коли я думаю про Бога, я обираю свободу. Коли Бог думає про мене, я вільний у своєму виборі.

2 грудня

I always say that beauty is soul-deep. Beauty in the outer world is the total transformation of one's human nature. Beauty in the inner world is the perfect realisation of one's divine Reality

Я завжди кажу, що краса — це глибочінь душі. У зовнішньому світі краса — це цілковите преображення людської природи. У внутрішньому світі краса — це досконале усвідомлення своєї божественної Реальності.

3 грудня

Aspiration deserves the truth. Sincerity observes the truth. Purity preserves the truth.

Устремління добуває істину. Щирість тримає істину. Чистота оберігає істину.

4 грудня

Try to please God. God will not only be pleased with you for what you have done for Him, but also will forgive you for what you have not done.

Try to please a man. There is no certainty that you will get any credit for what you have done for him. But be fully prepared to receive a volley of criticism for what you have not done for him.

Старайся радувати Бога. Бог не лише тішитиметься тобою й тим, що ти для Нього зробив; Бог також пробачить тобі те, чого ти для Нього не зробив.

Старайся радувати людину. Немає певності, що ти будеш удостоєний хоч абиякої подяки за те, що ти зробив. Але будь цілком напоготові отримати шквал докорів за те, чого ти не зробив.

5 грудня

A false teacher speaks twice: once when he brags that he knows the truth; once when he says that he does not want to show the truth.

A true teacher speaks twice: once when he says that God has the truth; once when he says that God is the truth.

Фальшивий учитель мовить дві речі: перше — він вихваляється, що знає Істину; друге — він заявляє, що не бажає показувати Істину.

Істинний вчитель мовить дві речі: перше — він каже, що Істина належить Богові; друге — він каже, що Бог є Істина.

6 грудня

Keep your heart's door open. You will become the purest man. Keep your ego's door closed. You will become the surest man.

Тримай двері свого серця відчинені. Ти станеш людиною неабиякої чистоти. Тримай двері свого его зачинені. Ти станеш людиною неабиякої певності.

7 грудня

I do not want to have a host of admirers. What I want is a bosom friend. Sorry, I do not need even a bosom friend. What I need is a mother's affection and a father's protection. Sorry, what I truly need is God's deepest blessingful satisfaction.

Я не хочу армії прихильників. Те, що мені потрібно, — це сердечний друг. Ні, даруйте, я не хочу навіть сердечного друга. Те, що мені потрібно, — це материнська ніжність і батьківський захист. Ні, даруйте, моя справжня потреба — це преглибоке і благодатне задоволення Бога.

8 грудня

When you live in spirituality, aspiration is what you expect, but realisation is what you get. When you live in humanity, admiration is what you expect, but admonition is what you get.

Живучи духовністю, ти сподіваєшся устремління, а отримуєш усвідомлення. Живучи людством, ти сподіваєшся захоплення, а отримуєш догани.

9 грудня

An unconditional surrender to God's Will is by far the best opportunity because it has so little outer competition.

Безумовне зречення перед Божою Волею — більш, ніж найкращий шанс, бо в цьому змаганні — дуже мало учасників.

10 грудня

I want to be sincere. When I love the world, I complain of my poor capacity. When I love God, I complain of my sure insincerity.

Я хочу бути щирим. Коли я люблю світ, я скаржуся на свою мізерну спроможність. Коли я люблю Бога, я скаржуся на свою явну нещирість.

11 грудня

The ignorance-sea fulfils our teeming desires. The Knowledge-Sun feeds our endless needs.

Море невігластва здійснює наші незліченні бажання. Сонце знання насичує наші безкінечні потреби.

12 грудня

An unaspiring person always complains. There is no end to his complaints. He bitterly complains even when the blessings of opportunity knock at his very door.

Особа, яка не має устремління, постійно скаржиться. Її скаргам немає кінця. Вона гірко скаржиться навіть тоді, коли благословенна нагода стукає просто в її двері.

13 грудня

If you want to be a good man, then contradict yourself when sincerity demands.

If you want to be a noted figure, then don't contradict yourself even when necessity demands.

Якщо хочеш бути хорошою людиною, то спростовуй себе, коли того просить щирість.

Якщо хочеш бути яскравою персоною, то не спростовуй себе навіть тоді, коли це конче потрібно.

14 грудня

If you are going to God without the Love-Flower, Devotion-Fruit and Surrender-Tree, then rest assured that you are pushing the door marked "Pull."

Якщо ти прямуєш до Бога, не маючи Квітки-Любові, Плоду-Відданості й Дерева-Зречення, то будь певен, що ти штовхаєш вперед двері з надписом “На себе”.

15 грудня

Do you love man? Then give him what you have: sincerity.

Do you love God? Then give him what you are: ignorance.

Ти любиш людину? В такому разі дай їй те, що ти маєш, — щирість.

Ти любиш Бога? В такому разі дай Йому те, чим ти є, — невігластво.

16 грудня

I asked God what He was looking for. He said, "I am looking for gratitude's home in My vast world."

Я запитав Бога, що Він шукає. Він сказав: “Шукаю дім вдячності в Моєму неозорому світі”.

17 грудня

The heart is rich when the body is pure. The life is rich when the soul is sure.

Серце багате, якщо тіло — чисте. Життя багате, якщо душа — впевнена.

18 грудня

The physical parents unconsciously bring their children from God. The spiritual parents consciously return them to God.

Фізичні батьки несвідомо приводять дітей від Бога. Духовні батьки свідомо повертають їх Богові.

19 грудня

If a seeker of the Infinite Truth enjoys idle talk, then his mind's determination, his heart's inspiration and his soul's aspiration are bound to starve.

Якщо шукач безмежної Істини насолоджується теревенями, то рішучість його розуму, натхнення його серця і стремління його душі неодмінно голодують.

20 грудня

I sell my heart to the world and buy it back. I sell it when I live in impatience-night and buy it back when I live in patience-light.

Я продаю своє серце світові і викуповую: я продаю серце, коли живу в ночі-нетерплячості; я викуповую серце, коли живу у світлі-терплячості.

21 грудня

Even an ex-President of the United States is a "has-been." But if you live for God, only for God, then you can rest assured that you will remain great both in humanity's eyes and in God's eyes, equally and eternally. Your present, past and future can never be buried in oblivion.

Навіть екс-президент Сполучених Штатів — це колишнє. Проте, якщо ти живеш для Бога, тільки для Бога, то можеш бути певним, що ти навік лишишся великим, як в очах людства, так і в Божих очах. Твоє теперішнє, минуле і майбутнє ніколи не кануть в забуття.

22 грудня

When I accuse my mind of stealing away my heart's joy, I always meet with flat denials from the mind. Lord, what am I to do?

"My child, do not accuse the mind. Just adore your soul. Your soul has the power to inundate your heart with infinite Joy."

“Коли я звинувачую свій розум у тому, що він краде радість мого серця, я завжди отримую його категоричні заперечення. Що мені робити, Господи?”

“Моє дитя, не звинувачуй розум. Просто обожнюй свою душу. Твоїй душі під силу залити твоє серце нескінченною Радістю”.

23 грудня

Intellectual discussion is good and helpful before you have entered into spirituality. But once you have started concentrating and meditating and getting inner experiences on the strength of your inner and higher aspiration, you must not accept the feast of reason. The feast of reason is venomous to those who want to realise the Truth of the Beyond.

Інтелектуальні дискусії потрібні й корисні доти, доки ти не вступив у духовне життя. А якщо ти розпочав практикувати зосередження й медитацію і, завдяки силі й висоті внутрішнього устремління, отримуєш внутрішні переживання, то тобі не слід брати участь у фестивалях обговорень. Фестивалі обговорень — це отрута для тих, що хочуть пізнати Істину Позамежного.

24 грудня

God awakens my life with His purest Concern. God blesses my life with His sublimest Thought. God has awakened me. I am no longer asleep. God has blessed me. I have emptied my life of problems.

Бог пробуджує моє життя Його пречистим піклуванням. Бог благословляє моє життя Його високою думкою. Бог розбудив мене. Я більше не сплю. Бог благословив мене. Я спорожнив своє життя від проблем.

25 грудня

The Christ told the Truth. The Truth existed before. The Christ became the Truth. Hence the Truth lives and breathes on earth.

Христос сказав Істину. Істина існувала раніше. Христос став Істиною. Відтоді Істина живе і дихає на землі.

26 грудня

Jesus was great. Greater was His mercy. Greatest was His sacrifice.

Ісус був великим. Ще більшим було Його милосердя. Найбільшою була Його пожертва.

27 грудня

In Baptism the Christ realised the Truth for the second time. In His crucifixion, the world realised Him for the first time.

Під час хрещення Христос усвідомив Істину вдруге. Під час розпинання світ усвідомив Його вперше.

28 грудня

Three fleeting years between His Baptism and His Crucifixion. But during this strikingly short period, His Father could and did say what He had intended to say through His Son's lips.

Три швидкоплинні роки між Його хрещенням та Його розпинанням. Втім, упродовж цього, до болю стислого, часу Його Батько мав можливість передати і таки передав вустами Сина все, що мав намір сказати.

29 грудня

We know that Peter denied the Christ. We also know that the Christ wanted nobody else save Peter to be head of His church.

What do we learn from this? God is not bound by His cosmic Laws. But He is the ever-delightful listener and fulfiller of His Infinite Grace.

Ми знаємо, що Петро зрікся Христа. Також ми знаємо, що Христос хотів, щоб головою Його церкви був не хто інший, як Петро.

Чого це навчає нас? Бог не зв'язаний Його космічними законами. Але Він завжди радо прислухається до Його Безмежної Милості й чинить її.

30 грудня

The year is ending. My desires are ending. My body's bondage is ending. My life's ignorance is ending.

Кінець року. Кінець моїм бажанням. Кінець залежності мого тіла. Кінець невігластву мого життя.

31 грудня

The year has ended. The role of my little "i" has at last ended. My Supreme is now teaching me how to smile His transcendental Smile.

Рік завершився. Роль мого маленького я, нарешті, завершилась. Тепер мій Всевишній навчає мене усміхатися Його Трансцендентальною Усмішкою.

Передмова видавця до архівної версії

Sri Chinmoy spoke about Food for the Soul in Dependance and Assurance [DA 5]:

Шрі Чинмой писав про "Їжу для душі" в книжці "Залежність та Запевнення": [DA 5]:

«Food for the Soul was originally entitled Flame-stars and Flame-worlds. Now I would like to explain the original title. ‘Flame-stars’ comes from particles of divinity that are entering into each aspiring soul. ‘Flame-worlds’ means that in the message of each meditation you will see a different world. If you soulfully read these aphorisms three or four or six times, I wish to tell you that you will see something more meaningful and more significant than if you just read them once. It is not that you will have different ideas or different thoughts. No, you will see that one truth is being expressed powerfully, more powerfully and most powerfully. So this is how you can concentrate on an aphorism.»

«Спочатку "Їжа для душі" називалася "Вогники-зорі та вогники-світи". Зараз я хотів би пояснити початкову назву. "Вогники-зорі" походять від крупинок божественності, які проникають у кожну душу, що плекає стремління. "Вогники-світи" означають, що в посланні кожної медитації ви побачите інший світ. Якщо ви одухотворено прочитаєте ці афоризми тричі або чотири чи шість разів, то я волію сказати, що ви побачите щось більш значуще, більш важливе, ніж коли ви прочитали б їх тільки один раз. Йдеться не про інші ідеї чи інші думки. Ні, ви побачите дедалі яскравіше вираження тієї самої істини. Ось як можна зосереджуватися на афоризмові».