Аромат цвітіння спокою, частина 1

Return to the table of contents

1.

God's Eye frightens me
With its infinite Justice-Power.
God's Feet illumine me
With their infinite Forgiveness-Peace.

Боже Око лякає мене
Своєю безмежною Силою-Справедливістю.
Божі Стопи просвітлюють мене
Своїм безмежним Спокоєм-Прощенням.

2.

Goodness
Is peace-drop.

Добро —
Це крапля спокою.

3.

Oneness
Is peace-sea.

Єдність —
Це море спокою.

4.

Peace
Is successful mind-surgery
Without incision.

Спокій —
Це успішна хірургія розуму
Без скальпеля.

5.

The eye of peace
Is microscopic.

Око спокою
Мікроскопічне.

6.

The heart of peace
Is telescopic.

Серце спокою
Телескопічне.

7.

Peace
Is the oneness-bridge
Between my satisfaction
And the world's satisfaction.

Спокій —
Це міст єдності
Між моєю задоволеністю
Та задоволеністю світу.

8.

Peace
Is not in self-assertive
Foolhardiness.

Спокій —
Не у відчайдушному
Ствердженні свого “я”.

9.

Peace
Is in God-assertive
All-pervasiveness.

Спокій —
У всеохопному
Ствердженні Бога.

10.

Peace
Is in God-quest.

Спокій —
У пошуку Бога.

11.

Peace
Is in self-conquest.

Спокій —
У підкоренні себе.

12.

The victory of the soul
All-where
Is peace.

Завжди і скрізь
Перемога душі —
Це спокій.

13.

The appearance of desire
Nowhere
Is peace.

Спокою
Немає ніде,
Коли з'являється бажання.

14.

Peace
I did not find
In my beasthood.

У своїй нелюдяності
Я не знаходив
Спокою.

15.

Peace
I now find
In my sainthood.

Спокій
Я знаходжу
У своїй святості.

16.

Peace
Is not in occult wildfire.

Спокій —
Не в шаленому вогні окультизму.

17.

Peace
Is in spiritual zephyr.

Спокій —
У ніжному вітерці духовності.

18.

Possession-greed
Is peace-starvation.

Жадоба володіння —
Це голод спокою.

19.

God becomes the peace-possessor
Only when I smile and sing.

Бог стає володарем спокою лише тоді,
Коли я усміхаюся й співаю.

20.

God becomes the peace-loser
Only when I cry and sigh.

Бог втрачає спокій лише тоді,
Коли я плачу й зітхаю.

21.

Man the universal God
Is the flower of peace.

Людина, універсальний Бог —
Це квітка спокою.

22.

God the transcendental man
Is the fragrance of peace.

Бог, трансцендентальна людина —
Це аромат спокою.

23.

My peace-heart-nest
Is God's perfect
Satisfaction-Home.

Моє серце-гніздо спокою —
Це бездоганна Оселя
Божої Задоволеності.

24.

Unfathomable
Is my God-obedience-joy-peace.

Неосяжні
Мої радість і спокій, коли я слухаюся Бога.

25.

Peace
Is not in kingdom-wealth.

Спокій —
Не в царстві достатку.

26.

Peace
Is in freedom-silence.

Спокій —
У свободі-безмовності.

27.

My silence-blossom-meditation
Is nothing short of
My peace-freedom-multiplication.

Моя медитація, в якій квітне безмовність, —
Не що інше
Як примноження мого спокою-свободи.

28.

Peace
Is the illumining and fulfilling
Expansion
Of my soul-horizon.

Спокій —
Це розширення
Горизонтів моєї душі,
Яке просвітлює і здійснює.

29.

Love-students
Eventually become
Peace-professors.

Студенти любові
Зрештою стають
Професорами спокою.

30.

Mind-division-supremacy
Knows no peace.

Зверхній розум, що розділяє,
Не знає спокою.

31.

Heart-multiplication-intimacy
Knows nothing but peace.

Серце, що плекає близькість,
Знає тільки спокій.

32.

I enjoy peace
Only when I am not afraid
Of changing my stubborn mind.

Я насолоджуюся спокоєм
Тільки тоді, коли не боюся
Змінювати свій упертий розум.

33.

When I give God
My resolute achievement:
Surrender,
God gives me
His absolute possession:
Peace.

Коли я дарую Богові
Зречення —
Досягнення моєї рішучості,
Бог дарує мені
Спокій —
Його незаперечне володіння.

34.

When I think of peace,
My mind heavily sighs.

Коли я думаю про спокій,
Мій розум важко зітхає.

35.

When I pray for peace,
My heart pitifully cries.

Коли я молюся про спокій,
Моє серце жалібно плаче.

36.

When I meditate on peace,
My soul proudly smiles.

Коли я медитую на спокій,
Моя душа гордо усміхається.

37.

My gratitude-heart-peace
Has not only reached
A very old age,
But also will live forever.

Моє серце вдячності й спокою
Не лише досягне
Золотого ювілею,
А й житиме вічно.

38.

No peace
In my mind's God-emptiness.

У моєму розумі-пустці немає Бога —
І спокою немає.

39.

All peace
In my heart's God-madness.

У моєму серці, що палко жадає Бога,
Все залито спокоєм.

40.

A God-love-runner
Will have peace
Only when
He self-givingly passes on
The torch of peace.

Учасник забігу любові до Бога
Отримає спокій
Тільки тоді,
Коли самовіддано передаватиме іншим
Факел спокою.

41.

My peace-empty mind
Doubles God's Tears.

Мій розум-нестача спокою,
Подвоює Сльози Бога.

42.

My peace-abundant heart
Triples God's Smiles.

Моє серце-достаток спокою,
Потроює Усмішки Бога.

43.

My mind's complete frankness
Is God's Peace.

Цілковита відвертість мого розуму —
Це Спокій Бога.

44.

God's unconditional Oneness
Is my mind's peace.

Божа Безумовна Єдність —
Це спокій мого розуму.

45.

Peace
Is my inner life's only choice.

Спокій —
Це єдиний вибір мого внутрішнього життя.

46.

Peace
Is not my mind's imagination-tree.

Спокій —
Не дерево-уявлення мого розуму.

47.

Peace
Is my heart's reality-fruit.

Спокій —
Це плід-реальність мого серця.

48.

Peace
Is not world-escape-relief.

Спокій —
Не втеча від світу задля полегшення.

49.

Peace
Is world-transformation-belief.

Спокій —
Це віра у світ заради його преображення.

50.

Peace
Is my heart's
God-Compassion-hunger.

Спокій —
Це голод мого серця
За Божим Співчуттям.

51.

Peace
Is my soul's
God-Satisfaction-feast.

Спокій —
Це бенкет Задоволення Бога
Моєю душею.

52.

Peace
Is the spiritual
Beauty-fragrance-bloom.

Спокій —
Це аромат цвітіння
Духовної краси.

53.

Peace takes birth
Only in oneness-love's abundance.

Лише у достатку любові-єдності
Народжується спокій.

54.

Peace
Is the connecting link
Between
My transcendental self
And my abysmal abyss.

Спокій —
Це сполучна ланка
Між
Моїм самоперевершенням
Та моєю бездонною прірвою.

55.

Peace
Is a constant realisation
Of my God-oneness-soul.

Спокій —
Це постійне усвідомлення
Єдності моєї душі з Богом.

56.

Peace
Is a rare experience
Of my God-aspiration-heart.

Спокій —
Це дорогоцінне переживання
Мого серця, що прагне Бога.

57.

Peace
Is a fleeting miracle
In my God-awareness-mind.

Спокій —
Це миттєве диво
Мого розуму, свідомого щодо Бога.

58.

God wants me to make
A little garden inside my heart
For Him to come and sing
Every day
His morning Peace-Songs.

Бог хоче, щоб я посадив для Нього
Садок у своєму серці,
Щоб Він приходив туди
Щоранку
Співати Пісні Спокою.

59.

O my mind,
When are you going to realise
That your life without peace
Is nothing
But a nightmare of nonsense?

О мій розуме,
Коли ти усвідомиш,
Що твоє життя без спокою, —
Це просто
Беззмістовний кошмар.

60.

My mind wonders if anyone
Has secretly but kindly noticed
That it has been praying to God
For peace.

Моєму розуму цікаво,
Чи хто-небудь люб'язно відмітив,
Що він молиться Богові
Про спокій.

61.

My heart's God-confession
Is my fastest peace-bringer.

Моя сердечна сповідь перед Богом —
Це найшвидший кур'єр мого спокою.

62.

O my Lord,
Give my mind a severe headache
If it hesitates
To pray to You for peace
Every day.

О мій Господи,
Пошли мігрень моєму розуму,
Якщо він вагається
Молитися Тобі про спокій
Щодня.

63.

Among my heart-poems,
My peace-poem
Is by far the best.

Серед поем мого серця
Поема про спокій —
Краща з кращих.

64.

I want more than
God-disobedience-absence.
I want the complete end
Of God-disobedience,
To inundate my life with peace.

Я хочу більшого,
Ніж відсутність неслухняності перед Богом.
Я хочу остаточного кінця
Неслухняності перед Богом,
Щоб спокій заполонив моє життя.

65.

May my heart-surrender
And my mind-willingness
Speed up
To bring down boundless peace
From Heaven.

Нехай зречення мого серця
Та охочість мого розуму
Поквапляться
Принести з Небес
Безмежний спокій.

66.

Do not stop your heart from crying
If you want peace
To blossom perfectly
In your entire being.

Не стримуй плачу свого серця,
Коли хочеш, щоб спокій
Бездоганно процвітав
У всьому твоєму єстві.

67.

Peace
Is indeed the miracle-cure
For the doubt-infested humanity.

Спокій —
Це дивовижне зцілення людства
Від приступів сумніву.

68.

Peace,
You are the sweetness-whisper
Of my God-satisfaction-sunrise.

Спокою,
Ти — ніжний шепіт
Мого світанку задоволення Бога.

69.

Seeing God is not enough.
Serving God is also essential
For your life to grow into
An abiding peace.

Бачити Бога — це ще не все.
Треба служити Богові,
Щоб твоє життя перетворилося
На незворушний спокій.

70.

My vital, my mind,
Please, oh please, stop fighting!
I clearly hear peace
Knocking at my heart-door.

Мій вітале, мій розуме,
Будь ласка, о будь ласка, припиніть боротьбу!
Я добре чую,
Як спокій стукає у двері мого серця.

71.

I live only for one purpose:
Peace-manifestation here on earth.

Я живу тільки заради одного —
Проявлення спокою тут, на землі.

72.

Not by deceiving ignorance,
Not by threatening ignorance,
But by illumining ignorance,
Can we have peace-abundance.

Не обманюючи невігластво,
Не погрожуючи невігластву,
А просвітлюючи невігластво,
Ми зможемо отримати достаток спокою.

73.

God never made
A peace-famine-world.
It is unmistakably
A man-made-disaster.

Бог ніколи не творив світ,
У якому б панував голод спокою.
Це нещастя, безсумнівно,
Витворила людина.

74.

When the faith of the mind
Runs low,
The peace of the heart
Is compelled to run slowly.

Коли віра розуму
Вичерпується,
Спокій серця
Вимушений переходити на економний режим.

75.

When you do not have peace of mind,
You walk and walk along
The road of nothingness
That leads nowhere.

Не маючи спокою розуму,
Ти ходиш і ходиш
Пустими дорогами,
Які нікуди не ведуть.

76.

May my aspiration-heart's peace-sun
Sleeplessly be on the rise.

Нехай сонце-спокій мого серця-устремління
Сходить невпинно.

77.

My life's peace-achievement
Is not only within the bounds
Of possibility
But also in the freedom
Of inevitability.

Досягнення-спокій мого життя —
Не лише у межах
Можливого,
А й у свободі
Неминучого.

78.

The inner speed of the heart
Entirely depends on
The breathlessly smiling peace.

Внутрішня швидкість серця
Цілком залежить
Від незгасної усмішки спокою.

79.

My meditation-silence
Expedites
My God-Peace-Home return journey.

Моя безмовна медитація
Пришвидшує
Мою подорож Додому, до Бога-Спокою.

80.

Peace
Has the rarest capacity
To illumine the world
With God's own Smile.

Спокій
Має рідкісну здатність
Осявати світ
Усмішкою Самого Бога.

81.

Complete self-surrender
Is perfect God-Peace.

Остаточне самозречення —
Це досконалий Бог-Спокій.

82.

My mind's happiness-sun
And my heart's peace-sky
Are making me
What I am supposed to be:
A perfect instrument of God.

Сонце-щастя мого розуму
Та небо-спокій мого серця
Роблять мене тим,
Чим мені належить бути, —
Досконалим інструментом Бога.

83.

Now that I live
In a desire-free zone,
The peace of the Beyond
Is beckoning me.

Тепер, коли я поселився
У кварталі, де не живуть бажання,
Спокій Заобрійного
Кличе мене.

84.

Now that I have become
A perfect stranger
To my old galloping desires,
Peace is speeding towards me.

Тепер, коли я
Цілком відсторонився
Від своїх давніх шалених бажань,
До мене поспішає спокій.

85.

Because I was born
Under God's Compassion-Star,
My body, vital, mind and heart
Can ceaselessly play with peace.

Оскільки я народився
Під Зіркою Божого Співчуття,
Мої тіло, вітал, розум та серце
Можуть невтомно гратися зі спокоєм.

86.

God surrounds my life
With limitless peace
Only when I surround God's Life
With my breathless love.

Бог оповиватиме моє життя
Безмежним спокоєм лише тоді,
Коли я оповиватиму Життя Бога
Своєю невичерпною любов'ю.

87.

Cling not
To your life's past facts.
Cling only to your heart's
Fast-blossoming dreams.
Peace will be all yours.

Не тримайся
За факти минулого.
Горнися до мрій свого серця,
Що розквітають одна за одною.
Спокій цілком належатиме тобі.

88.

O truth-seeker and God-lover,
You have only one task to perform:
You have to keep
Humanity's sacred peace-dream
Alive.

О шукачу істини, о люблячий Бога,
Ви повинні виконувати тільки одне завдання:
Підтримувати
Життя
Святої мрії людства про спокій.

89.

A man of peace
Is indeed
God's unfinished
Compassion-masterpiece.

Людина спокою —
Це воістину шедевр
Нескінченного
Божого Співчуття.

90.

Where forgiveness
Is in very short supply,
Peace will not offer
Its visible appearance.

Там, де мізерні запаси
Прощення,
Спокою не видно
Навіть на горизонті.

91.

O seeker,
How can you ever have peace
If you madly envy others
In their nearness to God's Heart?

О шукачу,
Як ти можеш отримати хоч трохи спокою,
Коли ти шалено заздриш іншим
У тому, що вони близькі Серцю Бога?

92.

O my mind,
I beg of you,
Do not deplete
Your store of enthusiasm,
For I still need
Peace from within,
Peace from without.

О мій розуме,
Я благаю тебе,
Не вичерпуй
Запаси свого ентузіазму,
Бо я досі потребую
Спокою,
Внутрішнього і зовнішнього.

93.

I became
The beauty and fragrance
Of peace
When I smiled
At my gratitude-flower-heart.

Я став
Красою й ароматом
Спокою,
Коли усміхався
Квітці вдячності мого серця.

94.

As long as we allow our minds
To be the world's
Separativity-specialists,
We will never have
Even an iota of peace.

Поки ми дозволятимемо розуму
Вправлятися
В поділі світу,
Ми ніколи не матимемо
Ні дещиці спокою.

95.

You can have nothing else but peace,
Only when you utilise God
And God's Will
Lovingly and self-givingly
In all that you do
And in all that you become.

Ти матимеш чистий спокій,
Коли з любов'ю і самовіддачею
Залучатимеш Бога
Й Божу Волю
До всього, що ти робиш
І чим стаєш.

96.

Always practise
A God-surrender-life.
Peace itself will come,
And befriend you.

Завжди практикуй у житті
Зречення перед Богом.
Спокій сам прийде
Й потоваришує з тобою.

97.

Ask the ancients
What is best.
The answer is peace,
And nothing else.

Запитай предків,
Що є найкраще.
Відповідь:
“Спокій, тільки спокій”.

98.

Ask the moderns
What is best.
The answer is speed,
And definitely not peace.

Запитай сучасників,
Що є найкраще.
Відповідь:
“Швидкість. Авжеж не спокій”.

99.

O my mind,
How can you have an iota of peace
When you allow yourself
To be flooded
With worldly questions,
Interrogations and suspicions?

О мій розуме,
Як ти матимеш хоч дещицю спокою,
Коли ти дозволяєш,
Щоб тебе заполонили
Світські турботи,
Допитливість і підозри?

100.

My peace is my Lord's
Supreme Victory-Trumpet
In me and for me.

Мій спокій — це Фанфари Перемоги
Мого Господа Всевишнього
У мені і для мене.