Аромат цвітіння спокою, частина 3

Return to the table of contents

201.

Peace I get
When my mind
Laughs at me
Powerfully.

Я отримую спокій,
Коли мій розум
Регоче з мене
На повну силу.

202.

Peace I get
When my heart
Cries with me
Helplessly.

Я отримую спокій,
Коли моє серце
Плаче зі мною
В безпорадності.

203.

Peace I get
When my soul
Smiles at me
Majestically.

Я отримую спокій,
Коли моя душа
Усміхається мені
Велично.

204.

My Lord Supreme tells me
That if I sleeplessly walk
The way of the heart,
I shall have peace
In abundance.

Мій Всевишній Господь каже мені,
Що я матиму вдосталь
Спокою,
Коли невтомно прямуватиму
Дорогою серця.

205.

The mind-nothingness
Gives birth to
The peace-fulness
Of the heart.

З порожнечі розуму
Розпочинається
Повнота спокою
Серця.

206.

A man of peace
Is a constant
God-Victory-singing heart.

Людина спокою —
Це серце, що постійно співає
Про Божу Перемогу.

207.

A man of peace
Is a constant
God-the-creation-bowing head.

Людина спокою —
Це голова, що постійно вклоняється
Божому Творінню.

208.

To feel peace,
I shall not climb up to
The mountaintop.
I shall not sit at the foot
Of the mountain.
I shall just enter into
My heart-nest.

Щоб відчути спокій,
Я не підніматимуся
На вершину гори.
Я не сидітиму
Біля підніжжя гори.
Я просто ввійду
У гніздо свого серця.

209.

My mind-tempests may roar,
But my aspiration-heart will have
Its peace-harvest.

Нехай гуркоче буря мого розуму.
А моє серце збиратиме урожай
Спокою.

210.

Keep your hope-heart
Free from your mind-clouds.
Lo, peace is fast approaching you!

Тримай надію свого серця
Недосяжною для хмар розуму.
О диво, спокій поспішає до тебе!

211.

God gets His Peace of Mind
Only from
My singing and dancing heart.

Бог отримує Спокій Розуму
Тільки
Від пісень і танців мого серця.

212.

A continuous leap
Of God-faith
Is giving my life peace
In boundless measure.

Безперервний стрибок
Віри в Бога
Дарує моєму життю спокій
Безмежний.

213.

When I make my God-shrine
With my heart-tears,
Peace inundates my life.

Коли я будую свій вівтар для Бога
Зі сліз серця,
Моє життя наповнюється спокоєм.

214.

Peace
Is always eager
To be at your disposal.
Just be harmless in thought
And selfless in action.

Спокій
Завжди охочий
Бути у твоєму розпорядженні.
Просто будь невинний у думках
І некорисливий у діях.

215.

Where else is peace
If not in
My self-effacement-days?

Де ще є спокій,
Як не у днях
Мого самозабуття?

216.

Where else is peace
If not in
My God-appointment-hours?

Де ще є спокій,
Як не в годинах
Моїх побачень з Богом?

217.

Heart-expansion
Is peace-invention.

Розширення серця —
Це винайдення спокою.

218.

Doubt-invasion
Is peace-perdition.

Вторгнення сумніву —
Погибель спокою.

219.

If it is true
That my too outward mind
Has no peace,
Then it is equally true
That my too inward heart
Is all peace.

Коли це правда,
Що мій надто зовнішній розум
Не має спокою,
То правда й те,
Що моє надто внутрішнє серце —
Сам спокій.

220.

When my mind,
My mind's willingness
And I
Walk slowly along
The road of life,
Peace readily accompanies us.

Коли мій розум,
Охочість мого розуму
І я
Неквапливо ступаємо
Дорогою життя,
Спокій залюбки іде разом з нами.

221.

When my heart,
My heart's eagerness
And I
Run fast along
The road of life,
Peace proudly runs with us.

Коли моє серце,
Завзяття мого серця
І я
Мчимо
Дорогою життя,
Спокій гордо біжить разом з нами.

222.

Your faith-heart
Is a big house.
Invite peace to come
And live with you permanently,
Free of charge!

Віра твого серця —
Це просторий дім.
Запроси спокій прийти
Й оселитися з тобою назавжди
Й безкоштовно!

223.

A God-affirmation-heart
Not only knows
Where God and God's Peace live
But also has established
Its devoted oneness with them.

Серце, в якому утвердився Бог,
Не лише знає,
Де мешкають Бог та Божий Спокій,
А й установило з ними
Свою віддану єдність.

224.

A self-assertion-mind
Does not even want to know
Where God and God's Peace
Live.

Розум, який утверджує себе самого,
Навіть не хоче знати,
Де живуть Бог
Та Божий Спокій.

225.

I deeply enjoy my earth-life
When I watch the game of hide-and-seek
Between my life's magnitude-mind
And my heart's plenitude-peace.

Я насолоджуюся своїм життям сповна,
Спостерігаючи, як граються в хованки
Розум, величність мого життя,
І спокій, багатство мого серця.

226.

My soul's smiles
Tell my heart's tears
Where God's Peace is.
My heart's tears go to God
And bring me a peace-fountain.

Усмішки моєї душі
Розповідають сльозам мого серця,
Де перебуває Божий Спокій.
Сльози мого серця йдуть до Бога
І приносять мені водограй спокою.

227.

God cheers me thunderously
When He sees that
I value peace infinitely more
Than anything else
In my aspiration-heart
And dedication-life.

Бог бурхливо підбадьорює мене,
Коли бачить,
Що в серці устремління
І в житті присвяти
Я ціную спокій
Над усе.

228.

When I pray,
My mind charmingly flies
In peace-sky.

Коли я молюся,
Мій розум захопливо кружляє
В небі спокою.

229.

When I meditate,
My heart confidently flies
Beyond, far beyond,
The peace-sky.

Коли я медитую,
Моє серце впевнено летить
За обрій, далеко за обрій
Неба спокою.

230.

Not only is the mind-train too late
And too slow,
But it also never arrives
At the peace-station.

Потяг розуму не тільки надто повільний,
Невчасний,
А ще й ніколи не прибуває
До станції спокою.

231.

The heart-plane starts
Well ahead of time,
Flies at supersonic speed
And lands at peace-destination
Well ahead of time.
And who comes to receive it?
The Absolute Lord Supreme.

Літак серця вирушає
Завчасно,
Летить з надзвуковою швидкістю
І завчасно
Прибуває на термінал спокою.
Хто ж виходить зустрічати його?
Абсолютний Всевишній Господь.

232.

My peace-heart-plant
Makes my Lord glad,
Infinitely more than
I can ever imagine.

Паросток спокою мого серця
Тішить мого Господа
Безмежно більше,
Ніж я міг коли-небудь уявити.

233.

Only my peace-heart-tree
Can console my Lord
When He is sad.

Лише дерево спокою мого серця
Може втішити мого Господа,
Коли Він засмучений.

234.

Only my peace-heart-flowers
And fruits
Can pacify my Lord
When He is mad.

Лише квіти й плоди
Спокою мого серця
Можуть умиротворити мого Господа,
Коли він розлючений.

235.

My restless mind,
My heedless heart
And my prayerless life
Are undesirable strangers
Who are forbidden to enter
Into my soul's peace-palace.

Мій неспокійний розум,
Моє неуважне серце
І моє немолитовне життя —
Це непрохані чужинці,
Яким заборонено входити
До палацу спокою моєї душі.

236.

How can I have
Even a peace-drop
When I am all the time
At war with myself?

Як я можу мати
Бодай дещицю спокою?
Адже я перебуваю у стані
Постійної війни з самим собою.

237.

May my mind's
Peace-fortress
Always remain invulnerable.

Нехай фортеця спокою
Мого розуму
Завжди стоїть неушкоджена.

238.

May my heart's
Peace-temple
Always remain unassailable.

Нехай храм спокою
Мого серця
Завжди буде недосяжний для нападу.

239.

Do not hurry with anybody.
It does not help.
Do not worry with anybody.
It does not help.
But feel sorry for anybody in trouble,
And pray to God to bless them
With peace-abundance.

Нікого не підганяй.
Це не допомагає.
Ні за кого не хвилюйся.
Це не допомагає.
Але вболівай за кожного, хто має халепу,
Й молися Богові, щоби Бог благословив його
Достатком спокою.

240.

God tells me that
He will give my mind
His own Peace-Crown
And my heart
His own Peace-Throne
If I can make my mind a gratitude-song
And my life a surrender-dance.

Бог каже мені,
Що Він подарує моєму розуму
Свою Корону Спокою,
А моєму серцю —
Свій Трон Спокою,
Коли я перетворю свій розум на пісню вдячності,
А своє життя — на танець зречення.

241.

Give everything.
Expect nothing in return.
A sea of peace
Will most lovingly invite you
To swim in its vastness.

Давай усе.
Взамін не очікуй нічого.
Море спокою
Ласкаво запросить тебе
Плавати в його просторах.

242.

Take dynamism-exercise
In your mind-gymnasium.
Peace-bodybuilders
Will join you and inspire you.

Виконуй вправи з динамізму
У спортзалі свого розуму.
Культуристи спокою
Приєднаються до тебе й надихатимуть тебе.

243.

Take music lessons
Inside your heart-garden.
Peace-soul-singers
Will join you and illumine you.

Відвідуй уроки музики
В саду свого серця.
Співаки спокою душі
Приєднаються до тебе і просвітлять тебе.

244.

My mind loves and needs
God's Peace-Compassion-Arms.
My heart loves and needs
My Lord's Peace-Protection-Feet.

Руки Спокою-Співчуття Бога
Любі й потрібні моєму розуму.
Стопи Спокою-Захисту мого Господа
Любі й потрібні моєму серцю.

245.

Precisely because
Yours has become
A totally God-surrendered life,
God is giving you His own Peace.

Саме тому,
Що твоє життя
Стало життям суцільного зречення перед Богом,
Бог дарує тобі Свій Спокій.

246.

Not my thousands of poems on peace
But my life's
Love-devotion-gratitude-blossoms
Will enable me to be a true student
At the universal peace-school.

Не тисячі моїх віршів про спокій,
А квіти любові, відданості і вдячності
Мого життя
Зроблять мене справжнім учнем
Школи універсального спокою.

247.

God's Transcendental Delight
And God's Universal Peace
Are sleeplessly and breathlessly
Interdependent.

Боже Трансцендентальне Захоплення
Та Божий Універсальний Спокій
Постійно й цілком
Взаємозалежні.

248.

If we do not have
Peace-abundance,
Slowly and gradually
Our divine qualities
Will fade away into nothingness.

Якщо ми не багаті
На спокій,
То наші божественні властивості
Повільно й поступово
Зійдуть нанівець.

249.

We are destined to run along
The sunlit road
If our heart is all peace.

Якщо наше серце — сам спокій,
То ми неодмінно мчатимемо
Сонячним шляхом.

250.

O seeker,
You cannot have peace
Because you are schooled
In the art of self-deception.

О шукачу,
Ти не матимеш спокою,
Бо ти проходиш вишкіл
З майстерності самообману.

251.

Peace
Devours both our self-doubt
And our God-doubt-thoughts.

Спокій
Поглинає як думки сумнівів у собі,
Так і думки сумнівів у Богові.

252.

Peace
Is the source
Of my detachment-perfection.

Спокій —
Це джерело
Моєї досконалої неприв'язаності.

253.

My peace
Every day flies
On world-perfection-wings
To please my Lord Supreme
In His own Way.

Мій спокій
Щодня лине
На крилах досконалості світу,
Щоб радувати мого Всевишнього Господа
Так, як Він того бажає.

254.

Peace
Is at once truth-finder
And falsehood-chaser.

Спокій
Є водночас відкривачем істини
Й викривачем брехні.

255.

Peace
Is my heart's
God-receptivity-magnet.

Спокій —
Це сприйнятливість мого серця,
Яка притягує Бога.

256.

With peace
My life's perfection-preparation
Begins.

Підготовка мого життя до досконалості
Розпочинається
Зі спокою.

257.

My heart's peace
Is my God-satisfaction-secret.

Спокій мого серця —
Це мій секрет задоволення Бога.

258.

The spiritual mortality rate
Is high, higher, highest
Because humanity's heart
Is not yet touched by peace.

Рівень духовної смертності
Високий, надто високий,
Тому що спокій ще не торкнувся
Серця людства.

259.

I depend on my Lord Supreme.
My Lord Supreme depends on
My life's ever-blossoming peace.

Я залежу від мого Всевишнього Господа.
Мій Всевишній Господь залежить
Від вічноквітучого спокою мого життя.

260.

Now that peace
Has befriended me,
My God-disobedience-life
I can prolong no more.

Тепер, коли спокій
Заприятелював зі мною,
Я не можу вести далі
Життя неслухняності перед Богом.

261.

A man of peace
Is no longer
His self-indulgence-victim.

Людина спокою
Більше не є
Жертвою самопотурання.

262.

Peace
Is the heart of my future
And not the mind of my past.

Спокій —
Це серце мого майбутнього,
А не розум мого минулого.

263.

Peace
Is my mind-detachment-life.
Peace
Is my heart-attachment-God.


Спокій —
Це життя неприв'язаності мого розуму.
Спокій —
Це прив'язаність мого серця до Бога.

264.

Peace
Is God's Satisfaction
With my life
And my satisfaction
In God's Heart.

Спокій —
Це Боже Задоволення
Від мого життя
І моє задоволення
В Серці Бога.

265.

My mind-centred science
Finds peace nowhere.
My heart-centred spirituality
Discovers peace all-where.

Моя наука, зосереджена в розумі,
Ніде не знаходить спокою.
Моя духовність, зосереджена в серці,
Виявляє спокій скрізь.

266.

Because I now have
Peace of mind,
I do not have to renounce
The world-snare.

Оскільки тепер я маю
Спокій розуму,
Мені не доводиться уникати
Пасток світу.

267.

Because I now have
Peace of mind,
I can safely walk through
The world-forest.

Оскільки тепер я маю
Спокій розуму,
Я можу безпечно перейти
Світські ліси.

268.

Because I do not have
An iota of peace,
My Lord Supreme is sad.
Because my Lord Supreme is sad,
I shall die from excruciating
Heart-pangs.

Мій Всевишній Господь засмучений,
Бо я не маю
Ні дещиці спокою.
Через те, що мій Всевишній Господь засмучений,
Я вмиратиму від нестерпного
Болю серця.

269.

As my mind's fear and doubt
Are running partners,
Even so, my heart's love and peace
Are running partners.

Як страх та сумнів мого розуму
Є незмінними партнерами,
Так само незмінними партнерами
Є любов та спокій мого серця.

270.

To my extreme joy and satisfaction,
My heart's love and peace always win
The God-satisfaction-race.

На мою нечувану радість і втіху,
Моє серце любові та спокою завжди виграє
Забіг Божого задоволення.

271.

O peace,
How kind and compassionate you are!
You always have time
To make me good and perfect.

О спокою,
Який же ти добрий та співчутливий!
Ти завжди знаходиш час
Зробити мене добрим і досконалим.

272.

Now that my heart's peace-sun
Is rising,
My mind's ego-absurdities
Are disappearing fast, very fast.

Тепер, коли сонце-спокій мого серця
Показалося на горизонті,
Безглуздя-его мого розуму
Швидко-швидко щезає.

273.

Peace
Sleeplessly prepares me
For my God-satisfaction.

Спокій
День і ніч готує мене
До задоволення мого Бога.

274.

Of all my inner life-tutors,
Peace is by far the best,
To help me most successfully pass
My God-examination.

Щоб відмінно скласти
Божий Іспит,
Спокій — це, безперечно, найкращий наставник
З усіх наставників мого внутрішнього життя.

275.

The incorrigible mind
Must surrender
To the invincible heart
Of peace.

Невиправний розум
Повинен зректися
Перед непоборним серцем
Спокою.

276.

As I was born
To love God,
Even so,
Peace was born
To show me the way.

Оскільки я прийшов у світ для того,
Щоб любити Бога,
То спокій
Прийшов у світ для того,
Щоб показувати мені путь.

277.

He who has peace
At every single moment
Of his life
Is at once a God-lover
And God-possessor.

Хто в кожній миті свого життя
Має спокій,
Той є водночас
Люблячим Бога
І власником Бога.

278.

O my peace-nest-heart,
I shall cherish you
To my last breath.

О моє серце, гніздо спокою,
Я плекатиму тебе
До останнього свого вдиху.

279.

Nothing is as good
In my heart
And nothing is as perfect
In my life
As peace.

Немає нічого такого милого
В моєму серці
Й такого досконалого
В моєму житті,
Як спокій.

280.

Peace is at once
My mind's sure
Success-power
And my heart's pure
Progress-delight.

Спокій — це водночас
Впевнена сила успіху
Мого розуму
Й чистий захват-прогрес
Мого серця.

281.

Peace
Is oneness-love universal
In action.

Спокій —
Це універсальна любов-єдність
У дії.

282.

Peace is at once
The fragrance of humanity's heart
And the beauty of humanity's life.

Спокій — це водночас
Аромат серця людства
І краса життя людства.

283.

My mind says,
"God, do stand by me.
I need Your Power."
My heart says,
"Lord, do stay inside me.
I need Your Peace."

Мій розум каже:
“Боже, прошу, будь поруч.
Мені потрібна Твоя Могутність”.
Моє серце каже:
“Мій Господи,
Прошу, будь у мені.
Мені потрібний Твій Спокій”.

284.

My peace
Embodies Heavenly news
And illumines earthly views.

Мій спокій
Несе новини Небес
Й осяває земні краєвиди.

285.

Peace
Does not speak.
Peace
Loves God in man
And serves man in God.

Спокій
Не говорить.
Спокій
Любить Бога в людині
І служить людині в Богові.

286.

My gratitude-breath
Is my peace-invocation
To my Lord Supreme.

Моє дихання-вдячність —
Це моє звернення спокою
До Всевишнього Господа.

287.

My peace
Is my soul's unhorizoned strength
And my heart's limitless breath.

Мій спокій —
Це безмежна сила моєї душі
Й вільне дихання мого серця.

288.

In the inner world,
Peace
Is God's private plane.

У внутрішньому світі
Спокій —
Це приватний літак Бога.

289.

In the outer world,
Peace
Is God's fastest flight.

У зовнішньому світі
Спокій —
Це прямий рейс Бога.

290.

In the higher world,
Peace
Is man's happiest destination.

У вищому світі
Спокій —
Це найбільше щастя людської долі.

291.

Peace
Is a God-lover's
Aspiration-harvest.

Спокій —
Це урожай устремління
Того, хто любить Бога.

292.

Peace
Is the indomitable response
To life's every challenge.

Спокій —
Це тверда відповідь
На кожен виклик життя.

293.

O my mind,
How can you have peace?
Can you not see
That you are totally paralysed
By desire-attack?

О мій розуме,
Де ж ти візьмеш спокій?
Хіба ти не бачиш,
Що приступ бажань
Цілком паралізував тебе?

294.

A man of peace
Spreads his divine
Birthright-light
On earth.

Людина спокою
Поширює на землі
Божественне світло,
Дане їй за правом від народження.

295.

Peace
Becomes a reality
Only after endless
Patience-preparation.

Спокій
Стає дійсністю
Тільки після нескінченної
Підготовки-терплячості.

296.

A heart of peace
Easily silences
The mind's confusion-tornado.

Серце спокою
Легко приборкує
Торнадо спантеличеного розуму.

297.

My Lord Supreme,
May my peace-dream-crop
Not remain unharvested
For long.

Мій Всевишній Господи,
Нехай урожай моєї мрії про спокій
Не чекає довго
На жнива.

298.

God will grant you peace
If you can learn
How to divinely love yourself
First.

Бог подарує тобі спокій,
Коли ти спершу навчишся,
Як любити себе
Божественно.

299.

When your heart's aspiration
Rings true,
Who can prevent you from welcoming
The imminent arrival of peace?

Коли устремління твого серця
Істинне,
То хто може завадити тобі радо зустрічати
Скоре прибуття спокою?

300.

When your life
Becomes a faith-boat,
The Peace-God will come
To pilot you
To the all-illumining
Golden Shore.

Коли твоє життя
Стане човном віри,
Божий Спокій прийде,
Щоб перевезти тебе
До всеосяйного
Золотого Берега.