Аромат цвітіння спокою, частина 5

Return to the table of contents

401.

Each time I have a deep meditation,
I clearly see
That God's golden Peace-Horizon
Is coming closer to me.

Щоразу, коли моя медитація глибока,
Я чітко бачу,
Як наближається
Золотий Обрій Божого Спокою.

402.

My soul's peace flies
On my heart's silence-wings.

Спокій моєї душі лине
На крилах безмовності мого серця.

403.

My soul's peace
And my Lord's Satisfaction
Are Eternity's companions.

Спокій моєї душі
Та Задоволеність мого Господа —
Супутники Вічності.

404.

Peace
Is the sacred smile
That adorns the secret chamber
Of my soul.

Спокій —
Це священна усмішка,
Що прикрашає криївку
Моєї душі.

405.

At the Lotus-Feet
Of my Lord Supreme
I prayerfully sit,
Not to be His power-lion
But to be His peace-lamb.

Я, молячись, сідаю
Біля Стіп-Лотосів
Мого Всевишнього Господа
Не для того, щоби стати Його левом-могутністю,
А для того, щоби стати Його ягням-спокоєм.

406.

My heart's peace-fount
Is God's Feet.
God's Forgiveness-Fount
Is my peace.

Джерело спокою мого серця —
Божі Стопи.
Джерело Божого Прощення —
Мій спокій.

407.

My heart's silence-buds
Give me Infinity's joy.
My soul's peace-blossoms
Give me Immortality's fulfilment.

Бутони безмовності мого серця
Дарують мені радість Нескінченності.
Цвітіння спокою моєї душі
Дарує мені здійснення Безсмертя.

408.

God is my life's golden mirror.
I realise this only when
My heart is all peace.

Бог — це золоте дзеркало мого життя.
Я усвідомлюю це тільки тоді,
Коли моє серце — сам спокій.

409.

The peace-summit-height
Comes down to me
Only when I submit
My life's puny ego-I.

Вершини висот спокою
Спускаються до мене лише тоді,
Коли я підкоряю
Маленьке “я” свого життя.

410.

When I become a true lover
Of both God's littleness and bigness,
God blesses me with
His Fulness-Peace.

Коли я стаю тим, що любить по-справжньому
Як Божий дріб'язок, так і Божу велич,
Бог благословляє мене
Повнотою Його Спокою.

411.

Peace
Is my heart's
Sweet love-melody
To link me with
The Smile of God's Heart.

Спокій —
Це солодка мелодія любові
Мого серця,
Що зливається
З Усмішкою Божого Серця.

412.

When my peace-heart sings
God's Pride-Heart listens.

Коли співає моє серце-спокій,
Його слухає Боже Серце-Гордість.

413.

The compassion of Mother-Earth
Teaches me how
To pray for peace.

Співчуття Матері-Землі
Навчає мене
Як молитися про спокій.

414.

The illumination of Father-Heaven
Teaches me how
To embody peace.

Просвітлення Батьком-Небесами
Навчає мене
Як бути втіленням спокою.

415.

Peace
Is my heart's
God-Power within.
Peace
Is my life's
God-Beauty without.

Спокій —
Це Могутність Бога
Всередині мого серця.
Спокій —
Це Краса Бога
У моєму зовнішньому житті.

416.

Man is man's search
For God's Peace.
God is God's Search
For man's satisfaction.

Людина — це людський пошук
Божого Спокою.
Бог — це Божий Пошук
Людської задоволеності.

417.

From time immemorial
Countless saints have been killed
By this ignorance-world.
But their message of peace
Will remain immortal
Throughout the length and breadth
Of the world.

З незапам'ятних часів
Цей світ невігластва раз по раз
Убиває святих.
Проте їхнє послання спокою
Лишатиметься безсмертним
У кожній точці
Земної кулі.

418.

God conceals from me
His sacred Sorrows
If I do not pray to Him
Every morning for peace.

Бог приховує від мене
Свій священний Смуток,
Коли я не молюся Йому
Щоранку про спокій.

419.

Peace
Becomes my inseparable friend
When I feel that I love God only.

Спокій
Стає моїм нерозлучним другом,
Коли я відчуваю, що люблю тільки Бога.

420.

Goodness is born of
Wisdom-light.
Wisdom-light is born of
Peace-delight.

Добро народжується
Від світла-мудрості.
Світло-мудрість народжується
Від спокою-задоволеності.

421.

I become the possessor
Of boundless peace
Only when God's Justice-Eye-Court
Declares that I am innocent.

Я стаю володарем
Безмежного спокою тільки тоді,
Коли Око Суду Божої Справедливості
Проголошує мене невинним.

422.

The moment my mind's goodness
Reaches my heart's temple door,
Peace-Goddess comes to the door
And blesses it.

Коли доброчинність мого розуму
Наближається до дверей храму мого серця,
Богиня Спокою з'являється на порозі,
Благословляючи.

423.

God tells me that
I must give Him both hands —
Not one hand to Him,
One hand to ignorance —
If I really need peace from Him.

Бог каже,
Що я повинен простягнути Йому обидві руки,
А не одну руку — Йому,
А другу — невігластву, —
Якщо мені дійсно потрібен спокій.

424.

If we just carefully
Think of God,
Then God's Peace will not allow
Our world to be torn
Into anxiety-worry-pieces.

Якщо ми просто думатимемо
Про Бога ретельно,
То Божий спокій не дозволить,
Щоб наш світ шматували
Тривоги й хвилювання.

425.

God gives us peace,
Not after hearing everything
That we have to say,
But after receiving everything
That we have to give.

Бог дарує нам спокій
Не після того, як Він вислухає все,
Що ми хочемо сказати,
А після того, як Він отримає все,
Що ми маємо дати.

426.

May peace be the mother
Of my aspiration-heart-beauty.

Нехай спокій буде матір'ю
Краси й устремління мого серця.

427.

May peace be the father
Of my dedication-life-duty.

Нехай спокій буде батьком
Присвяти й обов'язку мого життя.

428.

Peace
You will get
If you can keep your mind
Away from your yesterday's
Failure-realities.

Ти матимеш
Спокій,
Якщо триматимеш свій розум
Подалі
Від учорашніх неуспішних подій.

429.

Peace
You will get
If you can keep your mind
Away from your tomorrow's
Failure-imaginations.

Ти матимеш
Спокій,
Якщо триматимеш свій розум
Подалі
Від припущень завтрашніх невдач.

430.

You cannot have a peace-future
If you are afraid of loving
Your present life
The way God Himself loves you.

Ти не матимеш спокою в майбутньому,
Якщо боїшся любити
Своє нинішнє життя так,
Як Сам Бог любить тебе.

431.

My mind's longest earth-journey
Has no peace.

Далекі земні мандри мого розуму
Не знають спокою.

432.

My heart's shortest Heaven-journey
Is all peace,
From the very beginning
To the very end.

Близька подорож мого серця до Небес —
Сам спокій,
Від початку
До кінця.

433.

My heart was not born
For world-appreciation.
My heart was born
For God's peace-preparation
On earth.

Моє серце народилося
Не для світської пошани.
Моє серце народилося
Для закладин Божого Спокою
На землі.

434.

Of all approaches,
Our surrender-approach
To God's Will
Brings down God the Peace
Directly and quickly.

З усіх підходів
До Божої Волі
Лише підхід-зречення
Просто й швидко
Приносить згори Спокій Бога.

435.

When we go to God
Without the tears of our heart,
God finds it extremely difficult
To give us a peace-meal.

Коли ми йдемо до Бога,
Не маючи сліз у серці,
Богові дуже складно
Почастувати нас стравою спокою.

436.

My heart's peace
Invents
Heaven-fulness in earth-newness.
My mind's silence
Discovers
The Infinite in the finite.

Спокій мого серця
Творить
Повноту Небес у земній новизні.
Безмовність мого розуму
Відкриває
В обмеженому Нескінченне.

437.

Not by hoarding
But by distributing
God's Love,
A God-lover swims
In peace-sea.

Той, що любить Бога,
Плаває в морі спокою
Не тому, що він запасає
Божу Любов,
А тому, що він її поширює.

438.

God finds peace
When He walks along
My mind's frankness-road.

Бог знаходить спокій,
Простуючи
Дорогою відвертості мого розуму.

439.

I find peace
When I walk along
God's Forgiveness-Road.

Я знаходжу спокій,
Простуючи
Дорогою Божого Прощення..

440.

An emptiness-mind
And a soulfulness-heart
Are co-sharers of God's Peace.

Порожній розум
Та одухотворене серце
Діляться Божим Спокоєм.

441.

The guests
Of my sound-mind-host
Are anxiety-broods.
The guests
Of my silence-heart-host
Are peace-blossoms.

Гості
Господаря-розуму-звуку —
Хмари тривог.
Гості
Господаря-серця-безмовності —
Квіти спокою.

442.

God's Peace
Is eagerly awaiting
The perfect renewal
Of my faith-heart-life.

Спокій Бога
Завзято чекає
На повне відновлення
Мого життя у вірі серця.

443.

When I tell God
That He is my only Friend,
Happily and proudly He tells me
That I am His true Peace,
True Perfection and
True Satisfaction.

Коли я кажу Богові,
Що Він — мій єдиний Друг,
Бог з радістю і гордістю каже мені,
Що я — Його істинний Спокій,
Істинна Досконалість
Та істинне Задоволення.

444.

When I give God
A portion of myself,
He gives me
The whole of Himself:
Satisfaction-Peace.

Коли я віддаю Богові
Частинку себе,
Бог віддається мені
Цілком —
Даруючи Свій Спокій-Задоволеність.

445.

O God-seeker,
Stop not praying,
Stop not meditating!
The day shall dawn
When your heart's love
Will grow into
God's Satisfaction-Peace-Tower.

О шукачу Бога,
Не припиняй молитися,
Не припиняй медитувати!
Настане день,
Коли любов твого серця
Стане
Цитаделлю Божого Спокою-Задоволеності.

446.

Dive deep within
Sleeplessly and breathlessly.
Your age-old longing for peace
Will be fulfilled
Infinitely beyond your expectations.

Невпинно й невтомно
Заглиблюйся всередину себе.
Твоє давнє прагнення спокою
Здійсниться,
Безмежно перевершивши твої сподівання.

447.

Out of His infinite Bounty,
God tells me
That He has not given me peace,
Not because He is displeased with me
But because His choice Hour
Has not arrived.

З безмежної Щедрості
Бог розповів мені,
Що Він не наділяє мене спокоєм
Не тому, що не задоволений мною,
А тому, що ще не настав
Його вибраний Час.

448.

Alas,
How do I expect to have
Even a peace-beauty-bud,
When I do not obey
My soul's whispers
From deep within?

Як я можу сподіватися
Хоч на бутон краси спокою,
Коли я, на жаль,
Не прислухаюся
Глибоко всередині себе
До шепоту моєї душі?

449.

Peace
Is the perfect multiplication
Of my inner life's
Goodness-cries.

Спокій —
Це бездоганний спосіб посилити
Добрі спонукання
Мого внутрішнього життя.

450.

Peace
Is the perfect multiplication
Of my outer life's
Greatness-smiles.

Спокій —
Це бездоганний спосіб розширити
Усмішки чудовості
Мого зовнішнього життя.

451.

Peace
Is never without its companion:
Satisfaction.

Спокій
Ніколи не ходить
Без свого попутника-задоволеності.

452.

In the inner world
When I lose peace,
I deepen God's Sighs.

У внутрішньому світі,
Коли я втрачаю спокій,
Я змушую Бога зітхати глибше.

453.

In the outer world
When I lose peace,
I double my tears.

У зовнішньому світі,
Коли я втрачаю спокій,
Мої сльози котяться удвічі швидше.

454.

Peace
Is not only
My present friend
But also my Eternity's
Unfailing friend.

Спокій —
Не тільки
Мій нинішній друг,
А й незмінний друг
Моєї Вічності.

455.

Your task is not
To foresee;
Your task is to see within
And discover
Your life-journey's goal:
The attainment of infinite peace.

Передбачати —
Не твоє завдання.
Твоє завдання — дивитися всередину себе
Й відкривати
Ціль подорожі твого життя —
Досягнення нескінченного спокою.

456.

In vain
My doubting mind
Again and again tries
To betray and ignore
My heart of peace.

Марно
Мій розум, що сумнівається,
Намагається знову й знову
Зрадити і знехтувати
Моє серце спокою.

457.

If your heart is wanting in peace,
Then you have no claim
To either Heaven-illumination
Or earth-compassion.

Коли твоєму серцю бракує спокою,
Тобі немає чого звертатися
Ні до Небесного просвітління,
Ні до земного співчуття.

458.

The magnanimity of the mind
Is a significant achievement,
But the peace of the heart
Is infinitely more important.

Благородність розуму —
Це значне досягнення,
Але спокій серця —
Безмежно важливіший.

459.

God's Peace freely works
In and through us
When our life becomes
Purity's shrine.

Коли наше життя
Стає вівтарем чистоти,
Спокій Бога безперешкодно діє
Всередині нас і крізь нас.

460.

He who sincerely desires
To see others happy
Is indeed
A man of peace.

Хто щиро бажає
Бачити інших щасливими,
Той воістину є
Людиною спокою.

461.

Because of the absence
Of peace,
Our world has become a storehouse
Of miseries and treacheries.

Через відсутність
Спокою
Наш світ перетворився на склад
Нещасть і віроломств.

462.

The free advice
Of my inner peace
To my outer mind
Is beyond all price.

Безкоштовна порада
Внутрішнього спокою
Для зовнішнього розуму
Неоціненна.

463.

Alas, how can we have peace
When we are looking for
The amusement-park
And not for
The enlightenment-garden?

Де нам узяти спокій,
Коли ми,
На жаль, шукаємо
Парк розваг,
А не сад просвітління?

464.

From judging
What is right and what is wrong
In others' lives
And in our own lives as well,
We are banishing
Even the little peace
That we have at our disposal.

Судячи
Про правильне й неправильне
В житті інших
Та у власному житті,
Ми видворяємо
Навіть той невеликий спокій,
Який був у нашому розпорядженні.

465.

When my real peace smiles,
It smiles through my heart's
Aspiration-eyes
And not through my mind's
Desire-eyes.

Коли усміхається мій істинний спокій,
Він усміхається крізь очі устремління
Мого серця,
А не крізь очі бажань
Мого розуму.

466.

If goodness is not always
His supreme necessity on earth,
Then how can any human being
Have peace?

Як людина може мати спокій,
Коли добро
Не є її постійною найбільшою
Земною потребою?

467.

I do not need the peace
Of the stars and planets
Of the ages.
I need the peace
Of the flowing and glowing
Here and now.

Мені не потрібен спокій
Віковічних
Зірок і планет.
Мені потрібен спокій,
Що ллється й сяє
Тут і зараз.

468.

God gets a headache
When I do not give Him
What He needs from me:
Satisfaction.
I get a headache
When God does not give me
What I desperately need from Him:
Peace.

У Бога болить голова,
Коли я не даю Йому того,
Що Він потребує від мене, —
Задоволеності.
У мене болить голова,
Коли Бог не дає мені того,
Що я відчайдушно потребую від Нього, —
Спокою.

469.

My Lord, will You not give me,
Even for one single day,
What I so desperately need from You:
Peace?

"My child, will you not give Me,
Even for a fleeting second,
What I immediately need from you:
Love?"

“Мій Господи, чи не подаруєш Ти мені
Хоч на один день те,
Чого я так відчайдушно потребую від Тебе,
Тобто Спокій?”

“Моє дитя, чи не подаруєш ти Мені
Хоч на одну секунду те,
Чого Я негайно потребую від тебе,
Тобто Любов?”

470.

O seeker,
Beg the right person
For the right thing.
If you need power,
Beg God the Father-Heaven.
If you need peace,
Then beg God the Mother-Earth.

О шукачу,
Проси того, кого слід,
Про те, що слід:
Якщо тобі потрібна сила, —
Проси у Бога, Небесного Отця;
Якщо тобі потрібен спокій, —
Проси у Бога, Матері-Землі.

471.

My jealousy,
Are you not ashamed
Of cutting off so often
My peace-connection-bliss
With the rest of the world?

Моя заздросте,
Невже тобі не соромно
Так часто обривати
Мій благословенний зв'язок-спокій
З рештою світу?

472.

I am sure
There shall come a time
When the peace-lovers
Will be able to bring peace
Into the complex and
Contradiction-ridden world.

Я впевнений,
Що настане час,
Коли ті, що люблять спокій,
Зуміють його принести
В цей складний
Суперечливий світ.

473.

Peace
Does not want independence
But interdependence-reality
On earth.

Не незалежності,
А реальності-взаємозалежності
Прагне спокій
На землі.

474.

A whirlwind of misunderstandings
At every moment
Is preventing the world-mind
From enjoying the beauty,
Purity and divinity
Of peace.

Чорторий непорозумінь
Раз по раз
Перешкоджає розумові світу
Насолоджуватися красою,
Чистотою й божественністю
Спокою.

475.

Even to think of
Permanent world-peace,
We need bulwark-faith
In ourselves.

Нам потрібна твердиня віри
В себе,
Аби принаймні думати
Про постійний спокій у світі.

476.

A God-surrender-endowed heart
Lives in God's infinite Peace
For His immortal Joy.

Серце, обдароване зреченням перед Богом,
Живе в нескінченному Божому Спокої
Заради Його безсмертної Радості.

477.

The mind-preacher
Always remains a stranger
To peace.

Розум-проповідник
Завжди далекий
Від спокою.

478.

The heart-giver
Is a real grower
Of peace.

Хто дає від серця,
Той воістину ростить
Спокій.

479.

The world-server
Is an immediate neighbour
Of peace.

Той, що служить світові, —
Найближчий сусід
Спокою.

480.

My soul's peace
Sends aspiration-messages
To my heart.

Спокій моєї душі
Шле послання устремління
Моєму серцю.

481.

My heart's peace
Sends inspiration-messages
To my mind.

Спокій мого серця
Шле послання натхнення
Моєму розуму.

482.

My mind's peace
Sends dynamism-messages
To my vital.

Спокій мого розуму
Шле послання динамізму
Моєму віталу.

483.

My vital's peace
Sends willingness-messages
To my body.

Спокій мого віталу
Шле послання охочості
Моєму тілу.

484.

Every day my heart
Most faithfully memorises
The peace-messages
That it receives from God
Via my soul.

Щодня моє серце
Сумлінно вчить напам'ять
Послання спокою,
Які приходять від Бога
Крізь душу.

485.

The mind-computer is so cruel!
It shuts out all the peace-messages
Of the heart.

Розум-комп'ютер такий жорстокий!
Він блокує всі послання спокою
Серця.

486.

The moment peace descends
From Above,
A hopeless and helpless seeker
Becomes an illumining and fulfilling
World-citizen.

Коли спокій спускається
Згори,
Безнадійний і безпорадний шукач
Стає громадянином світу,
Який дарує просвітління і здійснення.

487.

I am sure I will have peace
Only after the death
Of my mind's God-disobedience.

Я певен, що матиму спокій
Лише після смерті
Неслухняності мого розуму перед Богом.

488.

Alas, how can I have peace
When every day
My mind drives me
Along a God-displeasing road?

Як я можу мати спокій,
Коли, на жаль, мій розум
Щодня возить мене
Дорогою незадоволення Бога?

489.

When I allow pride,
Anger, jealousy and insecurity
To play inside me,
I clearly see the Goddess of Peace
Heaving a heavy sigh.

Коли я дозволяю
Гніву, заздрості й невпевненості
Гратися всередині мене,
Я виразно бачу, як гірко зітхає
Богиня Спокою.

490.

Compromise-cleverness
Cannot feel the heart of peace.
Compromise-cleverness
Cannot even see the face of peace.

Майстерність компромісу
Не відчуває серця спокою.
Майстерність компромісу
Навіть не бачить обличчя спокою.

491.

Every morning
I pray most fervently
For peace.
If I do not do that,
My mind gets cornered
On all sides
By serious problems.

Щоранку
Я палко молюся
Про спокій.
Якщо я цього не робитиму,
То серйозні проблеми
Заганятимуть мій розум зусібіч
У глухий кут.

492.

My heart of total
God-surrender
And my soul of fruitful
Peace-abundance
Can silence my mind's
Ruthless and shameless
Turbulence.

Моє серце,
Цілковите зречення перед Богом,
Та моя душа,
Багате родовище спокою,
Здатні вгамувати
Немилосердну й безцеремонну
Хитавицю мого розуму.

493.

A typical day on earth
Begins not with the hope
Of world-peace
But with the fear
Of world-war.

День на землі, зазвичай,
Починається не з надії
На спокій у світі,
А зі страху
Війни.

494.

My Lord Supreme
Is so kind to me.
He tells me that
All my peace-questions
Deserve special attention
And special answers from Him.

Мій Всевишній Господь
Такий добрий до мене.
Він каже,
Що всі мої запитання про спокій
Заслуговують Його особливої уваги
Та Його особливих відповідей.

495.

My heart breaks into pieces
When I see peace
Flying away from my mind
Faster than the flight of seconds.

Моє серце розбивається на друзки,
Коли я бачу, що спокій
Покидає мій розум
Швидше, ніж минає секунда.

496.

My day is completely lost
If peace and I
Do not greet each other
When day first dawns.

Мій день увесь іде шкереберть,
Якщо спокій та я
Не привітали один одного
З першим променем сонця.

497.

My heart's peace-bird
Every day is fed
By my Lord's Compassion-Eye,
Protection-Feet
And Satisfaction-Heart.

Пташина спокою мого серця
Щодня отримує поживу
Від Ока-Співчуття мого Господа,
Його Стіп-Захисту
Та Його Серця-Задоволення.

498.

Peace is superior
To earthly greatness.
Peace is equal
To Heavenly goodness.

Спокій вищий
За земну велич.
Спокій рівний
З добротою Небес.

499.

A man of peace
Has the strength of
A lion's heart
And the beauty of
A child's face.

Людина спокою
Має силу
Лев'ячого серця
І красу
Дитячого обличчя.

500.

A man of unconditional
God-surrender
Is a native of the soil
Where God's infinite Peace
Grows.

Людина безумовного
Зречення перед Богом
Походить із країв,
Де росте
Нескінченний Спокій Бога.