Аромат цвітіння спокою, частина 6

Return to the table of contents

501.

God's Body
Is God's Power.
God's Heart
Is God's Peace.

Боже Тіло —
Це Божа Могутність.
Боже Серце —
Це Божий Спокій.

502.

Peace
Does not magnify our lives.
Peace
Just simplifies our lives.

Спокій
Не возвеличує життя.
Спокій
Робить життя простішим.

503.

No man-acquired power
Can stand against
The peace of the soul.

Жодна сила, набута людиною,
Не встоїть
Супроти спокою душі.

504.

Peace
Is not the fault-finder
Of the world.
Peace
Is the fault-mender
Of the world.

Спокій
Не шукає вад
У світі.
Спокій
Усуває вади
Світу.

505.

Love may not necessarily
Be peace,
But peace is unmistakably
The Love
Of God the Father-Creator
And God the Mother-Creation.

Любов не конче буде
Спокоєм,
А спокій — це, безперечно,
Любов
Бога, Батька-Творця
Й Бога, Матері-Творення.

506.

Without peace,
Either in the inner world
Or in the outer world
We cannot go beyond
The world-devouring danger zone.

Без спокою,
Як у внутрішньому світі,
Так і в зовнішньому,
Ми не можемо вийти
З небезпечної зони поглинання світом.

507.

The inner peace
And the outer perfection —
We must love them alike.

Внутрішній спокій
Та зовнішня досконалість —
Ми маємо любити їх однаково.

508.

Peace
Has two private tutors:
God's Perfection-Eye
And God's Satisfaction-Heart.

Спокій
Має двох приватних учителів:
Боже Око-Вдосконалення
Та Боже Серце-Задоволеність.

509.

Peace
Is the master-key
To open up
All the aspiration-heart-doors
Of mankind.

Спокій —
Універсальний ключ
До всіх дверей
Сердець устремління
Людства.

510.

If you plant
Good thought-seeds,
You will be able to gather
A bumper peace-harvest.

Якщо посієш
Зерна добрих думок,
То зможеш зібрати
Небувалий урожай спокою.

511.

You can perform
Your own miracle
If you just sow the seed
Of a world-transforming
Peace-smile.

Ти сам
Витвориш диво,
Коли просто посієш зерно
Усмішки спокою,
Яка преображає світ.

512.

If you do not have peace
To accompany you
To your God-destination,
You will never be able
To be successful.

Якщо на шляху до мети,
Призначеної тобі Богом,
Тебе не супроводжує спокій,
То ти ніколи не зможеш
Її досягти.

513.

If you pray and meditate
Self-givingly,
Rest assured that
Peace-bird will ask you
To sit on its wings
For a world-tour.

Якщо ти молишся й медитуєш
Самовіддано,
То будь певен,
Що птах спокою попросить тебе
Сісти на його крила
Й облетіти цілий світ.

514.

Man's history
Has countless pages
To give man joy.
God's History
Has only one page:
Peace,
All-illumining and all-fulfilling.

Людська історія
Містить чимало сторінок,
Котрі порадують людину.
Історія Бога
Містить лише одну сторінку —
Всеосяйний і всездійсненний
Спокій.

515.

Without a life of prayer and meditation,
We can never have peace-dove
At our disposal,
Either by chance or by choice.

Без життя молитви й медитації
Ми ніколи не матимемо голуба спокою
У своєму розпорядженні —
Ні випадково, ні з власного наміру.

516.

It is from God's
Unconditional Self-giving
That we grow into a
Universal God-peace-tree.

Саме в безумовній
Самовіддачі Бога
Ми виростаємо
Деревом Божого універсального спокою.

517.

When I am
A peace-empty mind,
In God's Eye,
I am nothing.

Коли в моєму розумі
Відсутній спокій,
В Очах Бога
Я — ніщо.

518.

When I am
A peace-flooded heart,
I am not just something
But everything
To God.

Коли я — серце,
Залите спокоєм,
Для Бога я —
Не абищо,
А все.

519.

I never knew
And I did not want to know
Who I was:
A peace-devouring mind
And a peace-supplying heart.

Я ніколи не знав
І не хотів знати,
Ким я є:
Розумом, що поглинає спокій,
Серцем, що постачає спокій.

520.

The silence of my mind
Is surprisingly potent.
The peace of my heart
Is omnipotent.

Безмовність мого розуму
Дивовижно могутня.
Спокій мого серця —
Всемогутній.

521.

In secrecy supreme,
Even the unaspiring human mind
Is certain that peace
Is the only answer
To all world-questions.

Навіть розум того, що не має устремління,
Вглибині таємно
Вірить, що спокій —
Це єдина відповідь
На всі питання світу.

522.

When I accompany
A man of peace
On the road to my
Satisfaction-destination,
I take the shortest short cut.

Якщо до свого призначення-задоволеності
Я прямую вслід
За людиною
Спокою,
То я скорочую максимально свій шлях.

523.

Before peace
Became my possession,
No goal was achievable.

Допоки спокій
Не став моїм надбанням,
Кожна ціль була недосяжною.

524.

Not only the worst in us
But also the best in us
Needs peace every day.

Не тільки найгірше,
А й найкраще всередині нас
Потребує спокою щодня..

525.

Peace
Is at once
God's greatest creation
And man's highest achievement.

Спокій —
Це найчудовіший Божий витвір
І водночас
Найвище людське досягнення.

526.

Among my heart's
God-pleasing songs,
My peace-songs
God considers by far the best.

Серед любих Богові
Пісень мого серця
Пісні спокою
Бог вважає найкращими.

527.

Peace
Does not have to justify
Its divine existence on earth.
It is we who have to justify
Our existence
By embodying, revealing
And manifesting peace on earth.

Спокій
Не повинен виправдовувати
Свого божественного буття на землі.
Саме нам потрібно виправдати
Своє буття,
Втілюючи, розкриваючи
Й проявляючи спокій на землі.

528.

A God-lover
Sleeplessly loves to listen
To stories about peace
From God,
The Peace-Storyteller.

Той, що любить Бога,
Невсипно любить слухати
Історії про спокій,
Які розповідає Бог,
Оповідач Спокою.

529.

When I am able to serve peace
To the peace-hungry mankind,
I feel that I am a true citizen
Of this world -
And not otherwise.

Коли я можу пригостити спокоєм
Людство, що має голод спокою,
Тоді я почуваюся справжнім громадянином
Цього світу,
І тільки тоді.

530.

I feel enormous peace
In my life
When my life-boat plies
Between my mind's honesty-shore
And my heart's receptivity-shore.

Коли човен мого життя снує
Між берегами чесності мого розуму
Та сприйнятливості мого серця,
Я відчуваю у своєму житті
Великий спокій.

531.

God tells me that He knows
No sweeter melody
Than my heart's
Peace-fountain-melody.

Бог каже мені, що Він не знає
Ніжнішої мелодії,
Ніж мелодія спокою
Водограю мого серця..

532.

My peace and I are afraid
Of watching the race
Between my mind's chaos
And my life's catastrophe.

Моєму спокою й мені
Боязко спостерігати за перегонами
Між безладом мого розуму
Та халепами мого життя.

533.

My peace and I proudly enjoy
The oneness-run
Of my soul's compassion
And my heart's aspiration.

Мій спокій і я гордо насолоджуємося
Забігом єдності
Співчуття моєї душі
Та устремління мого серця.

534.

May my peace every day prepare
A new God-shrine
Where I can worship God
With new willingness,
New enthusiasm
And new self-givingness.

Нехай мій спокій щодня готує
Новий вівтар для Бога,
В якому я поклонятимуся Богові
З новою охочістю,
Новим ентузіазмом
І новою самовіддачею.

535.

Now that I have deliberately placed
My mind's narrow sight
Inside my heart's unhorizoned vision,
My life has become
All-embracing and all-fulfilling peace.

Тепер, коли я цілеспрямовано послав
Вузький погляд мого розуму
В безмежність бачення мого серця,
Моє життя перетворилося
На всеохопний і всездійсненний спокій.

536.

When I do not have peace,
I say to myself,
"It is so exhausting
To love even one person
In the world."

Коли я не маю спокою,
Я кажу собі:
“Яка це мука —
Любити бодай когось
У цьому світі”.

537.

When I do have peace,
I say to myself,
"It is so encouraging,
Illumining and fulfilling
To love each and every human being
On earth."

Коли я маю спокій,
Я кажу собі:
“Яка бадьорість,
Просвітління і наповнення —
Любити всіх і кожного на землі.”

538.

The mind's peace-run
Covers a shorter-than-the-shortest
Distance.

Коли розум бере участь у забігу спокою,
Його вистачає на дуже коротку
Відстань.

539.

The heart's peace-run
Has neither a starting point
Nor a finish line.

Забіг спокою серця
Не має ні лінії старту,
Ні лінії фінішу.

540.

I get peace,
Abiding and fulfilling,
Only when I write down
God's Messages to my life
With my heart's tears.

Тільки тоді я маю
Непорушність і повноту спокою,
Коли записую
Зі сльозами серця
Боже Послання для мого життя.

541.

I was mistakenly searching for peace
In my mind's thickening clouds.
I am now rightly looking for peace
In my heart's climbing
Aspiration-flames.

Я шукав спокій неправильно —
В гущі хмар мого розуму.
Тепер я шукаю спокій там, де слід —
У палкому полум'ї
Стремління мого серця.

542.

O my soul's peace,
I beg of you,
Do not leave me alone
With my elephant-heavy
Ignorance-night.

О спокою моєї душі,
Я благаю тебе:
Не лишай мене на самоті
З важкою, як слон,
Ніччю мого невігластва.

543.

O my stupid mind,
Why do you think that
You do not belong
To my soul's peace-kingdom?
Can you not see that
My soul's peace-kingdom
Is so compassionately and lovingly
Beckoning you?

О мій нетямущий розуме,
Чому ти вважаєш,
Що не належиш
До королівства спокою
Моєї душі?
Хіба ти не бачиш,
Як співчутливо й люб'язно
Кличуть тебе туди?

544.

If you can receive peace
Unreservedly from God,
You will be able to give God
Everything that you have
And everything that you are.

Якщо ти зумієш отримати від Бога спокій
В необмеженій мірі,
То ти зумієш дати Богові
Все, що ти маєш,
І все, чим ти є.

545.

I shall feel completely safe
And satisfied
Only if peace brings me
To my Heaven-Home
At my earth-journey's close.

Я почуватимуся цілком захищеним
І задоволеним тільки тоді,
Коли вкінці моєї земної подорожі
До мого Небесного Дому
Мене вестиме спокій.

546.

God asks me to speak
To His creation
With His Peace-Heart
And not with
My blaring trumpet-mind.

Бог просить мене говорити
З Його творінням
Його Серцем Спокою,
А не вереском сурм
Мого розуму.

547.

The outer fortune —
Name and fame —
Comes only to go.
The inner fortune —
Peace —
Comes and occupies
Its permanent seat
In the aspiration-hearts
Of God-lovers.

Зовнішня фортуна —
Ім'я і слава —
Приходить тільки, аби піти геть.
Внутрішня фортуна —
Спокій —
Приходить і оселяється
Назавжди
В серці устремління
Того, хто любить Бога.

548.

Be sure
That what you want is
Peace
And not comfort.

Упевнися,
Що те, чого ти хочеш, —
Це спокій,
А не комфорт.

549.

Peace
Does not believe in
Any opposition or division.
Peace
Believes only in
Oneness-connection.

Спокій
Не вірить
У жодні протидії й поділи.
Спокій
Вірить тільки
У зв'язок-єдність.

550.

Make no demand
On the future.
Peace
Will come and garland you.

Не висувай вимог
Майбутньому.
Спокій прийде
Й уквітчає тебе гірляндою.

551.

What is peace?
Peace
Is Eternity's Infinity.

Що таке спокій?
Спокій —
Це Нескінченність Вічності.

552.

Discover where peace really is.
Peace
Is in God-dependence
Solely.

Відкрий, де насправді перебуває спокій.
Спокій —
У залежності від Бога,
І тільки від Бога.

553.

Let tomorrow
Worry about tomorrow.
You just breathe in today's
Peace.

Нехай завтра
Турбується про завтра.
Ти просто дихай сьогоднішнім
Спокоєм.

554.

I cannot separate
My peace-wish
From my peace-goal.

Я не можу відокремити
Моє бажання спокою
Від моєї мети-спокою.

555.

Do not allow worry
To devour you.
Just face the truth.
Peace will immediately
Befriend you.

Не давай хвилюванню
Поглинути тебе.
Поверни обличчя до істини.
Спокій негайно
Заприятелює з тобою.

556.

I do not want to discover
My peace
In Eternity and Infinity.
I want to discover
My peace
Inside my sweet little heart-nest.

Я не хочу відкривати
Свій спокій
У Вічності й Нескінченності.
Я волію відкрити
Свій спокій
Всередині маленького гнізда мого ніжного серця.

557.

Adjust yourself
To the stark realities
Of your life.
Peace is bound to take your side.

Пристосуйся
До суворих реалій
Свого життя.
Спокій неодмінно стане на твій бік.

558.

Expectation
Eagerly arrives.
Peace
Secretly departs.

Очікування
Стрімко прибувають.
Спокій
Таємно відбуває.

559.

Alas, my expectation
And my peace of mind
Are never on good terms.

На жаль, мої очікування
Та спокій розуму
Ніколи не є у добрих стосунках.

560.

Peace
Is the fruit
Of my God-surrendered action
And not of my cherished
Imaginary expectation.

Спокій —
Це плід
Моїх дій у зреченні перед Богом,
А не плід моїх омріяних,
Уявних сподівань.

561.

O my Power-God,
I can definitely wait for You.
O my Peace-God,
My heart can bear no further delay.

О Мій Боже-Могутносте,
Я, безперечно, чекатиму на Тебе.
О Мій Боже-Спокою,
Моє серце не переживе Твоєї подальшої затримки.

562.

If you allow
Others to speak first,
Others to go first,
Others to become first,
Peace will, without fail,
Come to you first.

Якщо ти дозволиш іншим
Казати першими,
Йти першими,
Стати першими,
То Спокій неодмінно
Прийде спершу до тебе.

563.

Keep trying, keep crying, keep smiling.
Someday peace will definitely tell you,
"I am coming, I am coming."

Старайся ще, благай ще, усміхайся ще.
Одного дня спокій, безумовно, скаже тобі:
“Я йду до тебе, я вже йду”.

564.

Do you really want
To control yourself?
Then look at the eye of peace
And feel the heart of peace
Within you.

Ти справді хочеш
Контролювати себе?
Тоді дивися в око спокою
Й відчувай серце спокою
Всередині себе.

565.

First things first.
You do not have to know
The secret of peace.
You just have to know
The secret of self-transcendence.
Your self-transcendence
Will surround your entire being
With peace.

Спочатку про головне:
Тобі не потрібно знати
Секрет спокою;
Тобі слід пізнати
Лише секрет самоперевершення.
Твоє самоперевершення
Огорне спокоєм
Усе твоє єство.

566.

Before God grants me
Peace,
He demands my promise-declaration
And not my problem-demonstration.

Перед тим, як подарувати мені
Спокій,
Бог просить, щоб я оголосив свою обіцянку,
А не демонстрував свою проблему.

567.

You must first know
More precisely about yourself
Than about anybody else,
And then work
On your perfect perfection.
Lo, peace is standing
At your life's door,
Smiling and smiling.

Спершу ти маєш
Ближче пізнати самого себе,
А не інших,
А далі — трудитися
Над вдосконаленням своєї досконалості.
Дивися: спокій стоїть
Біля дверей твого життя,
Усміхаючись і усміхаючись.

568.

God can and does do everything
In and through others
As well as through you.
This truth will definitely help you
To have peace of mind.

Бог може робити й робить усе
Всередині інших та крізь них
Так само, як крізь тебе.
Ця істина, безперечно, допоможе тобі
Отримати спокій розуму.

569.

To have peace,
Be the one who says
A permanent farewell
To self-indulgence
And self-pity.

Щоб мати спокій,
Будь тим, що постійно
Каже “прощай”
Самопотуранню
Й жалю до себе.

570.

Spend considerable time
In finding sterling qualities
In others,
Rather than in finding
Their blazing faults.
Your mind will be full
Of peace-blossoms.

Витрачай більше часу
На те, щоб виявляти
Цінні властивості
Інших,
А не їхні очевидні вади.
Твій розум наповниться
Квітучим спокоєм

571.

Do not spurn
The poor world.
Just burn
Your mind's desire-nets.
Peace-plenitude
Your mind will have.

Не відштовхуй
Бідолашний світ.
Просто спали
Сітку бажань свого розуму.
Твій розум отримає
Повноту спокою.

572.

The reasoning mind
And the fulfilling peace
Are the North Pole
And the South Pole.

Розум, що метикує,
Та спокій, що здійснює, —
Це Північний і Південний
Полюси.

573.

God is a perfect gentleman.
He is not satisfied
With His infinite Peace alone.
He wants to share His Peace
With each and every creation
Of His Vision.

Бог — бездоганний джентльмен.
Він не насолоджується
Безмежним Спокоєм наодинці.
Бог хоче ділитися Своїм Спокоєм
Із кожним-кожним творінням
Його Бачення.

574.

How difficult it is
To live on earth
Without the heart
Of a peace-sea.

Як складно
Жити на землі
Без моря спокою
У серці.

575.

Unless we are genuine God-lovers,
The peace we offer
To the world at large
Is indeed a counterfeit peace.

Якщо ми не любимо Бога по-справжньому,
То спокій, який ми пропонуємо
Всьому світові, на ділі —
Фальшивка.

576.

Peace
Moves around unarmed,
Yet peace can challenge
The entire world
Of worries, anxieties and doubts.

Спокій
Ходить без зброї.
Проте спокій кидає виклик
Цілому світові
Хвилювань, тривог і сумнівів.

577.

Our inner divinity wakes up
Inside our heart's peace
When the all-illumining soul
Beckons us.

Всередині нашого серця спокою
Прокидається внутрішня божественність,
Коли нас манить
Всеосяйна душа.

578.

God's peace-birds
Eat not only from God's Hand,
But also from
The bleeding heart of humanity.

Птахи Божого спокою
Живляться не лише з Рук Бога,
А й зі зраненого
Серця людства.

579.

O seeker,
If you really want to please God
At every moment of your life,
You must every day renew
Your soul's peace-vows.

О шукачу,
Якщо ти справді хочеш радувати Бога
Кожної миті свого життя,
То щодня ти повинен оновлювати
Клятви спокою своєї душі.

580.

On the battlefield of life,
Eventually the buffets of time
Will surrender
To God's Peace-Manifestation on earth.

На життєвому полі бою
Ляпаси часу врешті-решт
Здадуться
Прояву Божого Спокою на землі.

581.

O peace,
Do not forget to come
And bless my entire being
Before I pass beyond
The curtain of Eternity.

О спокою,
Не забудь прийти
І благословити все моє єство
Перш, ніж я відійду
За лаштунки Вічності.

582.

We try to cling
To God's Compassion-Peace.
God tries to cling
To our satisfaction-smile.

Ми намагаємося пригорнутися
До Божого Спокою-Співчуття.
Бог намагається пригорнутися
До усмішки нашої задоволеності.

583.

Never allow doubt-thorns
To ruthlessly invade
Your mind-peace
If you want God
To remain in His own
Transcendental Delight-Height.

Ніколи не дозволяй шипам сумніву
Безжалісно колоти
Спокій твого розуму,
Якщо хочеш, аби Бог
Перебував далі у Його
Трансцендентальних Висотах Захвату.

584.

Peace
Is the vision-beauty
Of ancient dawns.
Peace
Is the vision-dream-choice
Of modern noons.

Спокій —
Це бачення-краса
Ранків давнини.
Спокій —
Це бачення, мрія і вибір
Полуднів сучасності.

585.

Alas, why do I so often allow
My mind's God-disobedience
To mar and torture
My heart's peace?

Який жаль... Чому ж я так часто дозволяю,
Щоб мій розум, що не слухається Бога,
Шкодив і дошкуляв
Моєму серцю спокою?

586.

My doubtful and suspicious mind's
Totally unexpected
Sincere peace-letters
Please God more than my heart's
Always expected
Love-devotion-surrender-letters.

Цілком несподівані
Щирі листи спокою мого розуму,
Що сумнівається й підозрює,
Радують Бога більше, ніж завжди очікувані
Листи любові, відданості і зречення
Мого серця.

587.

God is extremely hungry
Every day
For humanity's peace-prayers.

Бог щодня відчуває
Нестерпний голод
За молитвами людства про спокій.

588.

My heart's peace-breath
Is, indeed,
My Lord's Satisfaction-Sun.

Дихання спокою мого серця —
Це воістину
Сонце Задоволення мого Господа.

589.

A sincere seeker gets peace
In profuse measure
Even from his very attempt
To scale Heaven-Heights.

Щирий шукач отримує спокій
Щедрою мірою
Навіть від самої спроби
Осягнути Висоту Небес.

590.

Now that my mind has become,
Like my heart,
A peace-fountain,
The desire-world fails
To enter into my mind.

Тепер, коли мій розум став,
Як моє серце —
Фонтаном спокою,
Світові бажань не вдається
Проникнути в нього.

591.

When your eyes
Are closed to Truth,
Your heart loses its joy.
When your heart
Is closed to Truth,
Your life loses all its peace.

Коли твої очі
Закриваються перед Істиною,
Твоє серце втрачає радість.
Коли твоє серце
Закривається перед Істиною,
Твоє життя цілком втрачає спокій.

592.

Peace
Is the smile
That unites God's Compassion-Eye
With man's aspiration-heart.

Спокій —
Це усмішка,
Що поєднує Око Божого Співчуття
Та людське серце устремління.

593.

If we do not pray and meditate
Unconditionally,
We shall shatter
God's Peace-Manifestation-Dreams
Here on earth.

Якщо ми не молитимемося
Й не медитуватимемо безумовно,
То ми розіб'ємо вщент
Божі Мрії Проявлення Спокою
Тут, на землі.

594.

Be not afraid of peace.
Peace is the divine Truth
That makes,
Not the undivine falsehood
That breaks.

Не бійся спокою.
Спокій — це божественна
Творча Істина,
А не небожественний
Руйнівний обман.

595.

My Lord,
How can I ever erase
My deplorable past?
"My child,
Create a peace-garden
With the tears of your heart
Inside your mind."

“Мій Господи,
Як стерти
Моє плачевне минуле?”
“Моє дитя,
Зі сльозами серця
Твори сад спокою
У своєму розумі”.

596.

When we cherish
An unforgiving minute
Inside our mind,
We become the peace-loser
Immediately.

Коли ми на хвилину
Затримаємо в розумі
Непрощення,
Ми втратимо спокій
Негайно.

597.

God blesses us
With a peace-flooded mind
When our heart's eagerness
Runs, flies and dives
With God's Readiness.

Бог благословляє нас
Повнотою спокою розуму,
Коли завзяття нашого серця
Біжить, летить і пірнає
Разом з Його Готовністю.

598.

Peace
Is the only runner
That always wins
Humanity's perfection-race
And Divinity's Satisfaction-Goal.

Спокій —
Це єдиний бігун,
Котрий завжди перемагає
В забігу людського вдосконалення
Й досягає Цілі Задоволення Божественності.

599.

When the heart is eager to love
And the life is eager to serve,
Only then is God eager to bless
The heart and life
With His Heart's
Compassion-flooded Peace.

Лише тоді,
Коли серце має наснагу любити,
А життя має наснагу служити,
Бог має наснагу благословляти
Серце і життя Спокоєм,
Потоком Його Сердечного Співчуття.

600.

Whenever I have
A profound meditation,
I am fed by the sweet smile
Of God's all-illumining
And all-fulfilling Peace.

Щоразу,
Коли моя медитація глибока,
Я насичуюся ніжними усмішками
Всеосяйного і всездійсненного
Божого Спокою.