Мій солодкий Господи-Отче, де Ти?

Return to the table of contents

Частина перша

SFL 1-24. Перші 24 молитви цієї книжи були запропоновані Шрі Чинмоєм деяким його японським учням 18 грудня 1987 року під час Різдвяної подорожі в Японії.

1.

My Lord Supreme,
May I see Your Beauty's Eye
And
Feel Your Duty's Heart
Everywhere —
Wherever I go.

Мій Всевишній Господи,
Дозволь мені бачити Око Твоєї Краси
І
Відчувати Серце Твого Обов'язку
Всюди,
Хоч би куди я йшов.

2.

My Lord Supreme,
I know, I know
That my present difficulties
Will soon be removed
By Your infinite Compassion-Light
And
Your Illumination-Salvation.

Мій Всевишній Господи,
Я знаю, я знаю,
Що мої теперішні труднощі
Незабаром буде усунено
Твоїм безмежним Світлом-Співчуттям
І
Твоїм Спасінням-Просвітлінням.

3.

My Lord Beloved Supreme,
May I keep my heart-door open,
Wide open,
Every hour, every minute
And every second
For You to enter
With Your Compassion infinite
And play all the time
Inside my heart-garden.

Мій Любий Всевишній Господи,
Нехай щогодини, щохвилини
Й щосекунди
Двері мого серця будуть відчинені,
Настіж відчинені,
Щоб із безмежним Співчуттям
Ти міг прийти
І гратися
В саду мого серця весь час.

4.

My Lord Supreme,
May my curiosity about spirituality
Come to an end.
May my heart's sleepless hunger for You
Come to the fore
And make You feel that I am all ready
For You, only for You.

Мій Всевишній Господи,
Нехай моя допитливість щодо духовності
Припиниться.
Нехай невгамовна спрага мого серця за Тобою
Вийде на передній план
І даси Тобі відчути, що я тепер — цілком
Для Тебе, лише для Тебе.

5.

My Lord Beloved Supreme,
In my previous incarnations
I pleased You
With my life's strict discipline-light.
In this incarnation
I would like to please You
With my heart's sleepless surrender-delight
To Your Vision transcendental
And
Your manifestation universal.

Мій Любий Всевишній Господи,
В минулих інкарнаціях
Я радував Тебе
Світлом суворої дисципліни мого життя.
У теперішній інкарнації
Я б хотів порадувати Тебе
Торжеством безсонного зречення мого серця
Перед Твоїм трансцендентальним Провидінням
Та
Твоїм універсальним проявом.

6.

My Lord Beloved Supreme,
My heart's mounting cries
And
My life's spreading smiles
Are my sacred gifts
Which I am placing
At Your Compassion-Feet
So that at every moment
I can please You
And fulfil You
In Your own Way.

Мій Любий Всевишній Господи,
Дедалі більший поклик мого серця
Й
Дедалі ширша усмішка мого життя —
Це мої священні дари,
Які я кладу
До Твоїх Стіп-Співчуття,
Аби щомиті
Радувати Тебе
І здійснювати Тебе
Так, як Ти того бажаєш.

7.

My Lord Supreme,
I have given You this time
Bravely
What I have long cherished:
My mind of confusion-night.
In return, You have given me
What You eternally are:
Your Heart's Compassion-Illumination,
Compassion-Perfection
And
Compassion-Satisfaction.

Мій Всевишній Господи,
Цього разу я віддаю Тобі
Залюбки
Те, що так довго плекав, —
Ніч-збентеження мого розуму.
Ти, натомість, даєш мені
Те, чим одвічно Ти є, —
Співчуття-Просвітління,
Співчуття-Вдосконалення
Й
Співчуття-Задоволеність Твого Серця.

8.

My Lord Supreme,
In my previous incarnations,
My hungry heart used to cry and cry
For Your Compassion-Nectar.
In this incarnation,
My life is smiling sleeplessly
At Your Compassion-Heart,
At Your Perfection-Feet
And
At Your Oneness-fulfilled Heart-Home.

Мій Всевишній Господи,
В минулих інкарнаціях
Моє спрагле серце плакало й плакало
За Нектаром Твого Співчуття.
У теперішній інкарнації
Моє життя невтомно усміхається
Твоєму Серцю-Співчуттю,
Твоїм Стопам-Досконалості
І
Твоєму Дому — Серцю, сповненому Єдності.

9.

My Lord Supreme,
In my previous life You wanted me
To be materially successful
And earthly great.
Therefore, You placed me into
A royal family.
But in this incarnation
You are telling me
That to be spiritually rich
Is the most important thing.
If I can be spiritually rich,
Only then will I be able to please You
Most satisfactorily.
My Lord, may Thy Will be fulfilled
As soon as possible in and through me.

Мій Всевишній Господи,
В минулому житті Ти бажав, щоб я
Був матеріально успішним
Та по-земному великим.
Тому Ти послав мене
В королівську сім'ю.
А в теперішній інкарнації
Ти кажеш мені,
Що найважливіше — бути багатим духовно.
Лише будучи багатим духовно,
Я зможу радувати Тебе
Якнайкраще.
Мій Господи,
Нехай якнайшвидше здійсниться Твоя Воля
В мені і крізь мене.

10.

My Lord Supreme,
You have removed my mind's doubts,
My mind's confusion-darkness
And
My mind's anxiety-clouds.
You have replaced them
With climbing aspiration-cries,
With glowing dedication-smiles
And
With Your ever-fulfilling Love and Joy.

Мій Всевишній Господи,
Ти розвіяв сумніви мого розуму,
Темряву безладу
Й
Хмари тривоги в ньому.
Ти замінив їх
Покликом-стремлінням, що зростає,
Усмішкою присвяти, що сяє,
І
Твоїми всездійсненними Любов'ю й Радістю.

11.

My Lord Supreme,
The time has come for me
To please You in Your own Way —
To make my surrender and oneness complete
In my own secret and sacred heart-room
And
To become a choice instrument of Yours.

Мій Всевишній Господи,
Настав мій час
Радувати Тебе так, як Ти того бажаєш:
У таємній і священній кімнаті мого серця
Зробити мої зречення і єдність
Остаточними
І
Стати Твоїм вибраним інструментом.

12.

My Lord Supreme,
My unconscious fear of You
Takes me away from You,
But my conscious faith in You
And
My conscious love for You
Not only bring me back to You
But also make me feel
That Your Compassion-Light
Is closer than the closest.
Soon You will make me feel
That throughout Eternity
Your Compassion and my surrender
Will be inseparable friends
For Your complete Satisfaction
And my complete fulfilment.

Мій Всевишній Господи,
Мій неусвідомлений страх перед Тобою
Віддаляє мене від Тебе,
А моя усвідомлена віра в Тебе
Й
Моя усвідомлена любов до Тебе
Не лише повертають мене до Тебе,
А й змушують відчувати,
Що Твоє Світло-Співчуття
Дуже близько.
Незабаром Ти даси мені відчути,
Що Твоє Співчуття та моє зречення
Будуть нерозлучними друзями
Навіки
Заради Твоєї Задоволеності
І мого повного здійснення.

13.

My Lord Supreme,
You have given me
A mind that longs for Truth,
Your Truth,
For You as the Truth Supreme.
My Lord Supreme,
You have given me
A heart that cries for Your Heart,
Only Your Heart.
You have made me feel
That my tiny drop-heart
Will eventually become one,
Inseparably one,
With Your larger than the largest
Compassion-flooded Ocean of Delight.
My Lord Supreme,
With Your infinite Compassion
You are making me feel
This Truth sublime, illumining
And all-fulfilling.

Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені
Розум, що прагне Істини,
Твоєї Істини,
Тебе як Всевишньої Істини.
Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені
Серце, що кличе Твоє Серце,
Тільки Твоє Серце.
Ти дав мені відчути,
Що моє маленьке серце-крапля
Зрештою стане єдиним,
Неподільно єдиним
Із Твоїм величезним Океаном,
Сповненим Блаженства і Співчуття.
Мій Всевишній Господи,
Із безмежним Співчуттям
Ти даєш мені відчути,
Що ця Істина велична, осяйна
І всездійсненна.

14.

My sweet Father-Lord,
Where are You?
How is it that I cannot see You
All the time,
Or at least when I want to see You?
"My sweet child,
Your soul and I play hide-and-seek.
We enjoy this game immensely.
Now is the time for you to seek Me
And for Me to hide.
But soon you will try to hide from Me
And I will seek you out.
Then we shall end
Our hide-and-seek game.
I shall transform your little,
Earthly life-plant
Into a Heavenly-blossomed life-tree."

“Мій солодкий Господи-Отче,
Де Ти?
В чому річ, що я не бачу Тебе
Постійно
Або принаймні тоді, коли я хочу бачити Тебе?”
“Моє солодке дитя,
Твоя душа і Я граємо в хованки.
Ми дістаємо величезну насолоду від цієї гри.
Тепер твоя черга шукати Мене,
А Моя — ховатися.
Згодом ти намагатимешся сховатися від Мене,
А Я — шукатиму тебе.
Потім ми закінчимо
Нашу гру в хованки.
Я перетворю твоє земне життя
Малого саджанця
На Небесне життя квітучого дерева”.

15.

My Lord Supreme,
You have given me a heart
That cries for You.
You have given me a life
That wants to serve You.
But, my Lord, is there any way
That I can run fast, faster, fastest
In my heart of aspiration
And in my life of dedication?

"Yes, My child, there is a way,
And this way is very, very simple
And very direct.
This way is the way
Of your gratitude-offering to Me.
The more you can offer
Your gratitude-heart and gratitude-life
To Me,
The sooner you will be able to run
Faster than the fastest
In your heart of aspiration
And in your life of dedication."

“Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені серце,
Що плаче за Тобою.
Ти дав мені життя,
Яке хоче служити Тобі.
Мій Господи, чи є ж якийсь спосіб
Бігти якнайшвидше
В моєму серці стремління
Та в моєму житті присвяти?”

“Так, Моє дитя, є спосіб.
Він дуже-дуже простий
І дуже безпосередній.
Цей спосіб — спосіб
Виявлення твоєї вдячності Мені:
Що більше ти виявлятимеш
Мені
Вдячність у серці і вдячність у житті,
То швидше
Зможеш бігти
В серці стремління
Й житті присвяти”.

16.

My Lord Supreme,
When I pray to You,
I see the sky lifting me up
High, higher, highest.
When I meditate on You,
I see the same sky descending
Slowly, steadily and unerringly
And touching my earth-existence
Most compassionately.
My Lord Supreme, You are telling me
Not to be afraid of the Unknown,
But to love the Unknown
And become one with the Unknown,
For this unknown Reality
Will not remain forever unknown,
And my life's perfection
And my heart's satisfaction
Will grow in it.
My Lord, make me ready
And make me worthy
Of Your blessingful Promise to me.

Мій Всевишній Господи,
Коли я молюся Тобі,
Я бачу, як небо підіймає мене
Дедалі вище й вище.
Коли я медитую на Тебе,
Я бачу, як те саме небо спускається
Повільно, поступово й несхибно,
З великим співчуттям торкаючись
Мого земного буття.
Мій Всевишній Господи, Ти кажеш мені
Не боятися Невідомого,
А любити
Й ставати одним цілим із Невідомим,
Бо ця невідома Реальність
Не лишиться невідомою навіки.
Досконалість мого життя
І задоволеність мого серця
Перетворяться на Неї.
Мій Господи, підготуй
І зроби мене гідним
Твоєї благословенної Обіцянки.

17.

My Lord Supreme,
You are telling me that
My heart's inner cry
And
My life's hunger for You
Must have a slow, steady
And unerring pace.
The crown of spirituality
Cannot be achieved overnight,
In the twinkling of an eye.
Slowly, steadily and unerringly,
I shall abide by Your
Compassion-Decision about my life,
For I must be fully ready
Before the God-Hour strikes for me.
Once the God-Hour strikes,
My life has to respond immediately.
My Lord Supreme, from today on
I shall wait for Your Arrival
With the utmost confidence
In Your choice Hour.
May Your Compassion and Satisfaction
Climb up and down
Inside my life's patience-tree.

Мій Всевишній Господи,
Ти кажеш мені,
Що внутрішній поклик мого серця
І
Спрага мого життя за Тобою
Повинні мати неквапливий,
Твердий і правильний характер.
Корона духовності
Не досягається раптом,
За одну мить.
Без поспіху, твердо й несхибно
Я виконуватиму Твоє
Співчутливе Рішення щодо мого життя,
Бо мені слід бути повністю готовим
До Божої Години.
Щойно проб'є Божа Година,
Моє життя має негайно відгукнутися.
Мій Всевишній Господи, відсьогодні
Я чекатиму на Твоє Прибуття
З великою довірою
До Твого вибраного Часу.
Нехай Твоє Співчуття й Задоволеність
Підіймаються і спускаються
По дереву терплячості мого життя.

18.

My Lord Supreme,
I do not know
What You have in mind for me.
I do not know
And I do not want to know.
I have only one prayer to You:
That I not be afraid
In my own spiritual life,
So that, like a divine warrior,
I can conquer my mind's giant doubts
And my life's anxiety-mountains.
I want to be what You want me to be:
A self-giving and perfect instrument
Of Your highest Vision for earth.

Мій Всевишній Господи,
Я не знаю,
Що Ти задумав для мене.
Не знаю
І не хочу знати.
Єдину молитву я маю до Тебе:
Щоб у духовному житті
Я не боявся,
А, наче божественний воїн,
Долав гігантські сумніви мого розуму
Й скелі тривог мого життя.
Я хочу бути тим, чим Ти хочеш, щоб я був, —
Самовідданим і бездоганним інструментом
Твого найвищого Провидіння щодо землі.

19.

My Lord Supreme,
My Beloved Supreme,
In my previous incarnation
You showered on me
Your most powerful Blessing-Light.
I cried and cried and cried
While receiving from You
Your immortal Treasures.
In the evening of my life,
In that incarnation,
I claimed You as my own, very own.
In this incarnation,
At my journey's dawn,
I see myself seated inside
Your infinite Compassion-Heart-Garden,
And I see that You are giving me
The capacity to enjoy
The celestial Beauty
And the celestial Fragrance
Of Your Heart-Garden.

Мій Всевишній Господи,
Мій Любий Всевишній,
У моїй минулій інкарнації
Ти проливав на мене
Препотужне Світло-Благословення.
Я плакав, плакав і плакав,
Отримуючи Твої
Безсмертні Скарби.
В тій інкарнації,
На схилі мого життя,
Я визнав Тебе своїм рідним, найріднішим.
У теперішній інкарнації,
На зорі моєї подорожі,
Я бачу себе, як сиджу
В Саду безмежного Співчуття Твого Серця.
Я бачу, як Ти даєш мені
Здатність насолоджуватися
Небесною Красою
Й небесним Ароматом
Саду Твого Серця.

20.

My Lord Beloved Supreme,
You have given me a childlike heart.
In my previous incarnations also
You gave me a childlike heart,
And I know that You will always give me
A childlike heart.
My Lord Beloved Supreme,
Do tell me why You gave me,
Have given me and will forever give me
A childlike heart.

"My child, your childlike heart
Is My Divinity's most special Boon.
It is in and through this most illumining
And fulfilling Boon
That I see, I grow into and I become one with
My own universe.
Only a childlike heart can please Me.
Only a childlike heart can fulfil Me.
Only a childlike heart will reach
My Immortality's highest Height."

“Мій Любий Всевишній Господи,
Ти дав мені чисте, як у немовляти, серце.
І в минулих інкарнаціях
Ти давав мені чисте, як у немовляти, серце.
Я знаю, що Ти завжди наділятимеш мене
Чистим, як у немовляти, серце.
Мій Любий Всевишній Господи,
А скажи, навіщо Ти давав,
Даєш і завжди даватимеш мені
Чисте, як у немовляти, серце?”

“Моє дитя, твоє чисте, як у немовляти, серце —
Це дуже особливе Благо Моєї Божественності.
Саме завдяки цьому найосяйнішому,
Найздійсненнішому Благові
Я бачу, Я перетворююся,
Я стаю одним цілим
Із Моїм всесвітом.
Лише чисте, як у немовляти, серце може радувати Мене.
Лише чисте, як у немовляти, серце може здійснити Мене.
Лише чисте, як у немовляти, серце досягне
Найвищих Висот Мого Безсмертя”.

21.

My Lord Supreme,
My mind wants outer education.
My heart wants inner education.
My mind wants to see the Truth
In its own way.
My heart wants to feel the Truth
The way the Truth wants to be known
And felt.
My Lord Supreme,
You want my inner education
To come first and foremost in my life.
Make me strong, make me confident
So that I can please You at every moment
By having You as my only Teacher
In my life's inner school.
I know that when I study
In my heart's school,
You will not only teach me,
But also make me feel
That I will be able to claim
Your infinite Wisdom-Light-Ocean
As my own, very own.

Мій Всевишній Господи,
Мій розум хоче зовнішньої науки.
Моє серце хоче внутрішньої науки.
Мій розум хоче бачити Істину
По-своєму.
Моє серце хоче відчувати Істину так,
Як Істина хоче, щоб її знали
Й відчували.
Мій Всевишній Господи,
Ти хочеш, щоб моя внутрішня наука
Була на першому місці в моєму житті.
Зроби мене сильним, зроби мене впевненим,
Щоб у внутрішній школі мого життя
Я міг щомиті радувати Тебе
Як свого єдиного Вчителя.
Я знаю, що коли я навчатимуся
У школі серця,
Ти не лише навчатимеш мене,
А й даси мені відчути,
Що я можу вважати
Твій безмежний Океан Світла-Мудрості
Своїм власним, цілком своїм.

22.

My Lord Supreme,
You have given me a simplicity-mind
And a purity-heart unconditionally.
What shall I give You in return
Soulfully?

"My sweet child,
You do not have to give Me anything
In return.
Just feel that I shall do everything
In you and for you in My own Way
In accordance with My Vision's
Choice Hour.
From this moment on may your life
And your heart
Become only a garland
Of gratitude-satisfaction."

“Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені розум-простоту
І серце-чистоту безумовно.
Що ж мені дати Тобі навзаєм
Від усієї душі?”

“Моє миле дитя,
Ти нічого не повинен давати Мені
Навзаєм.
Просто відчувай, що Я все роблю
В тобі і для тебе так, як Я того бажаю,
Згідно з вибраним Часом
Мого Провидіння.
Від цієї миті нехай твоє життя
І твоє серце
Стануть гірляндою
Самої вдячності й задоволеності”.

23.

My Lord Supreme,
You have taken me out of
Ignorance-forest.
You have taken me out of
Ignorance-clay.
You have taken me out of
Ignorance-destruction.
Now You have placed me
At Your Lotus-Feet.
Therefore, I am safe,
Permanently safe.
May my own heart-lotus
Petal by petal blossom
And offer its gratitude-fragrance
To You,
To Your entire creation.
May my heart of love,
May my life of gratitude,
May my entire earthly reality
Become an unconditional surrender-river
To flow into
Your Infinity's Compassion-Ocean,
Your Immortality's Satisfaction-Ocean.
My Lord Supreme, how happy I am
To claim You, only You, only You,
As my own, very own.

Мій Всевишній Господи,
Ти вивів мене
З лісу невігластва.
Ти вивів мене
З трясовини невігластва.
Ти вивів мене
З руїн невігластва.
Тепер Ти посадив мене
Серед Лотосів Твоїх Стіп.
Ось чому я — в безпеці,
В надійній безпеці.
Нехай мій власний лотос серця
Розквітає пелюстка за пелюсткою
І дарує аромат вдячності
Тобі
Й усьому Твоєму творінню.
Нехай моє серце любові,
Моє життя вдячності
Й уся моя земна реальність
Стануть рікою безумовного зречення
Й увіллються
В Океан Твого нескінченного Співчуття,
Океан Твоєї безсмертної Задоволеності.
Мій Всевишній Господи,
Я такий щасливий
Визнати Тебе, лише Тебе, лише Тебе
Своїм найближчим, найріднішим.

24.

My Lord Supreme,
Who am I?
Do tell me.

"My child,
You are My Eternity's Dream-boat.
You are My Eternity's Dream-passenger
And
You are My Eternity's Vision-partner.
You have the body,
But you are the soul-consciousness.
Your earthly mind-possession
You have not claimed and should not claim.
Only claim your heart as your own.
If you remain in the heart,
You will remain My friend,
My Eternity's friend,
And your soul will remain forever
My most satisfied and most satisfying wealth.
If you can bring to the fore
Your soul-consciousness,
You will please Me infinitely more
Than even your own heart
Can ever imagine.
Remain in the soul, remain in the soul,
Forever and forever."

“Мій Всевишній Господи,
Скажи, скажи мені,
Хто я?”

“Моє дитя,
Ти — човен Мрії Моєї Вічності.
Ти — пасажир Мрії Моєї Вічності,
Ти — супутник Провидіння Моєї Вічності.
Ти маєш тіло,
Але ти є свідомість-душа.
Земне володіння-розум
Ти не визнаєш і не повинен визнавати своїм.
Визнавай своїм тільки серце.
Якщо перебуватимеш у серці,
То будеш Моїм другом,
Моїм вічним другом.
А твоя душа стане назавжди
Моїм премилим, превтішним багатством.
Якщо ти виведеш вперед
Твою свідомість-душу,
Ти порадуєш Мене непорівнянно більше,
Ніж твоє серце
Може колись собі уявити.
Будь у душі, будь у душі
Завжди-презавжди”.

Part two

SFL 25-55. Sri Chinmoy offered these special prayers during the years 1989 to 1997. SFL 25-55. Наступні особливі молитви були запропоновані Шрі Чинмоєм протягом періоду 1989 — 1997 рр.

25.3

My Lord, my Lord, my Lord, my Lord,
My soul's Lord, my heart's Lord,
My mind's Lord, my vital's Lord,
My body's Lord,
No matter how many times
I have failed You,
I shall never give up.
I shall please You,
I shall please You
In Your own Way,
In Your own Way.
This is my life's only promise
To You, to You, my Lord,
My Beloved Lord Supreme.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Господи моєї душі, Господи мого серця,
Господи мого розуму, Господи мого віталу,
Господи мого тіла,
Хоч би скільки я
Підводив Тебе,
Я ніколи не здамся.
Я буду радувати Тебе,
Я буду радувати Тебе
Так, як Ти того бажаєш,
Так, як Ти того бажаєш.
Це — єдина обіцянка мого життя
Тобі, Тобі, мій Господи,
Мій Любий Всевишній Господи.


SFL 25. 26 липня 1989 року, Нью-Йорк

26.4

My dear Supreme, my sweet Supreme,
My Lord Supreme, my Beloved Supreme,
My Absolute Master Supreme,
May my mind thank You most sincerely
For all the things that it has received from You.
May my heart thank You most soulfully
For all the things that You have not given
To my heart.

My Supremely Beloved Supreme,
My Absolute Master Supreme,
Am I correct in saying and in feeling
That my mind's world-possession-hunger
Has made me enormously happy?

My Absolute Master Supreme,
My Supremely Beloved Supreme,
Am I perfect in saying and in feeling
That my heart's bondage-renunciation-flight
Has made You proudly happy?

"My child, My Eternity's Dream-child,
My Infinity's Reality-being,
In the world of your mind
You are definitely correct,
And in the world of your heart
You are absolutely perfect.
With your mind's possession-world,
You may make yourself powerful.
With your heart's renunciation-life,
You can and will
Make My transcendental Dream beautiful
And My universal Reality fruitful."

“Мій дорогий Всевишній, мій солодкий Всевишній,
Мій Всевишній Господи, мій Любий Господи,
Мій Абсолютний Всевишній Учителю,
Нехай мій розум із великою щирістю подякує Тобі
За все, що отримав від Тебе.
Нехай моє серце із великою одухотвореністю подякує Тобі
За все, чого Ти не дав моєму серцю.

Мій Найулюбленіший Всевишній,
Мій Абсолютний Всевишній Учителю,
Чи маю я рацію, коли кажу і відчуваю,
Що жага світу-володіння мого розуму
Зробила мене неймовірно щасливим?

Мій Абсолютний Всевишній Учителю,
Мій Найулюбленіший Всевишній,
Чи маю я рацію, коли кажу й відчуваю,
Що крилате зречення мого серця від залежності
Зробило Тебе гордим і щасливим?”

“Моє дитя, дитя-Мріє Моєї Вічності,
Буття-Реальносте Моєї Нескінченності,
У світі розуму
Ти, безперечно, маєш рацію.
У світі серця
Ти абсолютно маєш рацію.
Завдяки світу-володінню розуму
Ти можеш стати могутнім.
Завдяки життю зречення серця
Ти можеш зробити і зробиш
Мою трансцендентальну Мрію прекрасною,
А мою універсальну Реальність — плідною”.


SFL 26. 23 листопада 1989 року, Нью-Йорк

27.5

My ever-increasingly
Compassionate Lord Supreme,
I am praying to You
With my heart's silence-tears.
Do accept the cheerful surrender
Of my mind's freedom.

Мій дедалі співчутливіший
Всевишній Господи,
Я молюся Тобі
У сльозах-безмовності мого серця:
“Будь ласка, прийми радісне зречення
Волі мого розуму”.


SFL 27. 7 січня 1992 року, Тенеріфе, Канарські острови

28.6

My Lord,
Please, please, give me Your Peace.
"My child,
Please, please, give Me your willingness-heart."

My Lord,
Please, please, give me Your Peace.
"My child,
Please, please, give Me your surrender-life."

My Lord,
Please, please, give me Your Peace.
"My child,
Please, please, give Me your gratitude-breath."

My Lord,
Please, please, give me Your Peace.
"My child,
Please, please, give Me a new promise
That you belong to Me only,
You need Me only,
You love Me only,
You came into the world to please Me in My own Way.

"My child,
You are My Eternity's all,
My Infinity's all,
My Immortality's all."

“Мій Господи,
Будь ласка, будь ласка, подаруй мені Свій Спокій”.
“Моє дитя,
Будь ласка, будь ласка, подаруй Мені своє серце-охочість”.

“Мій Господи,
Будь ласка, будь ласка, подаруй мені Свій Спокій”.
“Моє дитя,
Будь ласка, будь ласка, подаруй Мені своє життя-зречення”.

“Мій Господи,
Будь ласка, будь ласка, подаруй мені Свій Спокій”.
“Моє дитя,
Будь ласка, будь ласка, подаруй Мені своє дихання-вдячність”.

“Мій Господи,
Будь ласка, будь ласка, подаруй мені Свій Спокій”.
“Моє дитя,
Будь ласка, будь ласка, дай Мені нову обіцянку,
Що ти належатимеш тільки Мені,
Потребуватимеш тільки Мене,
Любитимеш тільки Мене,
Ти прийшов у світ, щоб радувати Мене
Так, як Я того бажаю.
Моє дитя,
Ти — все у Моїй Вічності,
Ти — Все в Моїй Безмежності,
Ти — Все в Моєму Безсмерті”.


SFL 28. 5 грудня 1992 року, Нью-Йорк

29.7

My Lord Supreme,
Your Head was aching
Because I was not pleasing You
In Your own Way.
My Lord Supreme,
Your Heart is bleeding
Because I am not pleasing You
In Your own Way.
My Lord Supreme,
Your Life will be dying
Because I shall not be pleasing You
In Your own Way.
My Lord Supreme,
What can I do?
What shall I do?
I am so helpless and useless.

"My child, do not worry.
I have already forgiven you.
I am now preparing Myself
To help you embark on a new journey
And watch your heart's blossoming,
Singing and dancing rainbow-sunrise."

“Мій Всевишній Господи,
В Тебе боліла Голова,
Бо я не радував Тебе так,
Як Ти того бажав.
Мій Всевишній Господи,
Твоє Серце кровить,
Бо я не радую Тебе так,
Як Ти того бажаєш.
Мій Всевишній Господи,
Твоє Життя згасатиме,
Бо я не радуватиму Тебе так,
Як Ти того бажаєш.
Мій Всевишній Господи,
Що я можу зробити?
Що я повинен робити?
Я такий безпорадний і нікчемний”.

“Моє дитя, не хвилюйся,
Я вже простив тобі.
Тепер Я готуюся,
Щоб допомогти тобі розпочати нову подорож
І спостерігати, як розквітає,
Співає й танцює райдужний схід сонця у твоєму серці”.


SFL 29. 18 грудня 1992 року, Хошимін, В'єтнам

30.8

My Lord Beloved Supreme,
Greatness You have given to my mind,
Goodness You have given to my heart
And
Oneness You have given to my life.
Now, my Supreme, my Supreme, my Supreme,
Out of Your infinite Bounty,
Do give me something else:
One heart of gratitude-tears,
Two eyes of gratitude-smiles.

Мій Любий Всевишній Господи,
Величчю Ти наділив мій розум.
Добротою Ти наділив моє серце.
Єдністю
Ти наділив моє життя.
Тепер, мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній,
Від безмежної Щедрості
Наділи ж мене ще дечим:
Одним серцем зі сліз удячності,
Двома очима з усмішок вдячності.


SFL 30. 7 червня 1993 року, на шляху до Бостона

31.9

This morning my Lord Beloved Supreme
Is telling me
That before I dare to claim
His immortal Love,
Immortal Joy
And
Immortal Pride
As my own, very own,
My own faith-heart-garden-blossoms
Must infinitely increase
Their beauty and fragrance
Inside His own Compassion-flooded Heart.

Сьогодні вранці мій Любий Всевишній Господь
Сказав мені,
Що, перед тим, як я наважусь визнати
Його безсмертну Любов,
Безсмертну Радість
І
Безсмертну Гордість
Своїми, цілком своїми,
Треба безмежно примножити
Красу й аромат
Цвітіння саду віри мого серця
В Його Серці, сповненому Співчуття.


SFL 31. 2 січня 1994 року, Фіджі

32.10

My Lord, my Lord, my Lord,
I am swimming in the sea of tears
Because I do not love You
In Your own Way.
My Lord, my Lord, my Lord,
I am drowning in the ocean of death
Because I do not need You
In Your own Way.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Я плаваю у морі сліз,
Бо люблю Тебе не так,
Як Ти того бажаєш.
Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Я тону в океані смерті,
Бо потребую Тебе не так,
Як Ти того бажаєш.


SFL 32. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк

33.11

My Lord, my Lord, my Lord,
I do not love You,
Yet You love me.
I do not need You,
Yet You need me.
Why, why?

"My child, let us try
To be kind to each other
Once and for all.
You give Me what you have:
Your ignorance-forest-mind.
Let Me give you what I am:
My Oneness-Fragrance-Heart."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Я не люблю Тебе,
Однак Ти любиш мене.
Я не потребую Тебе,
Однак Ти потребуєш мене.
Чому? Чому?”

“Моє дитя, стараймося
Бути добрими один до одного
Раз і назавжди.
Ти даєш Мені те, що маєш, —
Ліс невігластва твого розуму.
Дозволь Мені дати тобі те, чим Я є, —
Моє Серце-Фіміам Єдності”.


SFL 33. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк

34.12

My Lord, my Lord, my Lord!
Look, I have come back to You
With my heart's mounting
Aspiration-flames.

"My child, My child!
Look, look what I have for you:
My Heart's Happiness-Ocean."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи!
Поглянь, я повернувся до Тебе
З палаючим полум'ям
Стремління мого серця”.

“Моє дитя, Моє дитя!
Поглянь, поглянь, що Я маю для тебе —
Океан Щастя Мого Серця”.


SFL 34. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк

35.13

My Lord, my Lord, my Lord,
How can I be a perfect instrument
Of Yours?

"My child, do not think of your future,
Do not think of your past,
Do not think of your present.
Just think of this very moment.
Try to see Me second by second,
And not minute by minute,
Not to speak of hour by hour.
Try to see yourself
Inside My own Heart-Garden,
And never desire to see yourself
Inside your own mind-forest.
Behold, My child!
I am declaring to the world at large
That you are My supremely
And eternally chosen instrument
And My proudest perfection-child."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Як мені стати Твоїм
Бездоганним інструментом?”

“Моє дитя, не думай про своє майбутнє,
Не думай про своє минуле,
Не думай про своє теперішнє.
Думай лише про цю мить.
Старайся бачити Мене щосекунди —
Не щохвилини,
Годі й казати — щогодини.
Старайся бачити себе
В Саду Мого Серця
І ніколи не бажай бачити себе
В лісі твого розуму.
Дивись, дитя!
Я заявляю всьому світу,
Що ти — Мій превисокообраний
Інструмент навіки,
Дитя-досконалість,
Моя найбільша гордість”.


SFL 35. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк

36.14

My Lord, my Lord, my Lord,
Every morning when You ask
Your beloved son-sun to wake up,
Do ask me also to wake up,
And please bless my heart
With prayer-gratitude-tears
And my life
With surrender-perfection-smiles.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Щоранку, коли Ти просиш
Твого любого сина-сонце вставати,
Проси ж і мене прокинутися
І благословляй, будь ласка, моє серце
Молитвою-сльозами вдячності,
А моє життя —
Усмішками досконалого зречення.


SFL 36. 14 грудня 1994 року, Катманду, Непал

37.15

My Lord, my Lord, my Lord,
I shall not blame You any more.
I shall not blame myself any more.
I shall only pray to You
To make me a self-giving
Instrument-child of Yours.

My Lord, my Lord, my Lord,
I came into the world
To see Your Eyes smiling
And feel Your Heart happy.
Do fulfil my hope,
Do fulfil my promise.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Я більше не буду звинувачувати Тебе.
Я більше не буду звинувачувати себе.
Я тільки молитимуся Тобі,
Щоб Ти зробив мене Твоїм
Самовідданим інструментом-дитям.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Я прийшов у світ,
Щоб бачити, що Твої Очі усміхаються,
І відчувати, що Твоє Серце щасливе.
Прошу, здійсни мою надію.
Прошу, здійсни мою обіцянку.


SFL 37. 15 грудня 1994 року, Катманду, Непал

38.16

My Lord, my Lord, my Lord,
Do give me the capacity
To place at Your Feet
Every morning
My heart's readiness,
My heart's willingness,
My heart's eagerness
And
My heart's happiness.
My Lord, my Lord, my Lord,
Do tell me how
I can claim You as my own,
Very own.
Do tell me how
You can claim me as Your own,
Very own.

"My child,
Give Me what your mind has:
Unwillingness.
If you can give Me
Your mind's unwillingness,
Then you will be able to claim Me
As your own, very own.

"My child,
Give Me what your heart is:
Love.
If you can give Me
Your heart's love,
Then I shall claim you
As My own, very own."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Дай же мені здатність
Щоранку
Класти біля Твоїх Стіп
Готовність мого серця,
Охочість мого серця,
Завзяття мого серця
І
Щастя мого серця.
Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Скажи,
Як мені визнати Тебе своїм,
Цілком своїм?
Скажи,
Як Тобі визнати мене Твоїм,
Цілком Твоїм?”

“Моє дитя,
Віддай Мені те, що має твій розум, —
Байдужість.
Якщо ти віддаси Мені
Байдужість твого розуму,
Ти зможеш визнати Мене своїм,
Цілком своїм.

Моє дитя,
Дай Мені те, що має твоє серце, —
Любов.
Якщо ти даси Мені
Любов твого серця,
Я визнаю тебе Своїм,
Цілком Своїм”.


SFL 38. 16 грудня 1994 року, Катманду, Непал

39.17

My Lord, my Lord, my Lord,
This morning, to my mind's extreme surprise
And to my heart's extreme sorrow,
I saw the distance
From Your Heart to my mind.
The distance is unimaginably long!
This frightened me to death.
My Lord, my Lord, my Lord,
Do tell me how I can shorten the distance,
How I can nullify the distance,
How I can make Your Heart and my mind one.

"My child, My child, My child,
From today on do not remain
A student of your desire-mind.
Become a companion of your aspiration-heart.
You and your aspiration-heart
Will be able to compel your mind
To sit at My Feet.
Once your mind is at My Feet,
My Heart and your mind will become one,
Inseparably one.
Your mind will be illumined,
You will be fulfilled
And I shall be satisfied."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Сьогодні вранці я, на превеликий подив мого розуму
Й на превеликий жаль мого серця,
Побачив відстань
Між Твоїм Серцем та моїм розумом.
Неймовірно довгу відстань!
Це налякало мене до смерті.
Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Скажи, як я маю скоротити цю відстань,
Як маю скасувати цю відстань,
Як маю об'єднати Твоє Серце і мій розум?”

“Моє дитя, Моє дитя, Моє дитя,
Відсьогодні припини
Бути учнем твого розуму-бажання.
Стань супутником серця-стремління.
Ти і твоє серце-стремління
Зможете примусити розум
Сісти біля Моїх Стіп.
Щойно твій розум сяде біля Моїх Стіп,
Він стане одним цілим із Моїм Серцем,
Неподільно одним.
Твій розум просвітиться,
Ти — відбудешся,
А Я отримаю задоволеність”.


SFL 39. 17 грудня 1994 року, Катманду, Непал

40.18

My Lord, my dear Lord, my sweet Lord,
My Lord Divine, my Lord Supreme,
How can I, even for a single day,
Love You in Your own Way,
Offer You my devotion in Your own Way
And
Surrender my entire earth-existence to You
In Your own Way?

"My sleeplessly and breathlessly
Dream-blossoming child,
It is not an impossible task.
It is not even a difficult task.
It is an unbelievably easy task.
My child, from today on,
Do not try to hide from Me
And live in your darkness-mind-cave-
Absurd, My child, absurd!
The entire creation, the entire universe,
Is created by Me.
I am the body
And
I am the Spirit of the universe.
My child, I am most affectionately,
Most blessingfully inviting you
To come and live with Me
In My Heart-Nest.
Come, My child, come!
Come play with Me and sing with Me.
Lo, My child,
Perfect is your love for Me,
Perfect is your devotion to Me,
Perfect is your surrender to Me.
Your name is now perfect perfection-sky,
And
My Name is perfect Satisfaction-Sun.
My child, to make the Real in you happy,
Today, tomorrow and forever and forever
I must love you in My divine Way,
The only Way.
My child, My child, My child!"

“Мій Господи, мій дорогий Господи, мій солодкий Господи,
Мій Божественний Господи, мій Всевишній Господи,
Як мені, хоча б один день,
Любити Тебе так, як Ти того бажаєш,
Виявляти свою відданість так, як Ти того бажаєш
Та
Зрікатися усім своїм земним буттям перед Тобою
Так, як Ти того бажаєш?”

“Моє дитя, безсонно й безперервно
Квітуча мріє,
Це завдання здійсненне
І навіть не складне.
Воно неймовірно просте.
Моє дитя, відсьогодні
Не намагайся ховатися від Мене,
Живучи у темній печері розуму.
Це безглуздо, Моє дитя, безглуздо!
Усе творіння, весь всесвіт
Створені Мною.
Я — тіло
І
Дух всесвіту.
Моє дитя, з превеликою любов'ю
І найщедрішими благословеннями Я запрошую тебе
Прийти і жити зі Мною
У Гнізді Мого Серця.
Приходь, Моє дитя, приходь!
Приходь, щоб гратися зі Мною і співати.
Поглянь, Моє дитя:
Твоя любов до Мене — досконала,
Твоя відданість Мені — досконала,
Твоє зречення переді Мною — досконале.
Тепер тебе зовуть досконалою досконалістю-небом,
А Мене
Зовуть досконалою Задоволеністю-Сонцем.
Моє дитя, щоб зробити щасливим Реальне в тобі,
Я повинен сьогодні, завтра й навіки-віків
Любити тебе єдиним Способом —
Моїм божественним Способом,
Моє дитя, Моє дитя, Моє дитя!”


SFL 40. 19 грудня 1994 року, Катманду, Непал

41.19

When I see my Master's sorrowful eyes,
I cry, I cry and I cry.

When I touch my Master's sorrowful heart,
I sigh, I sigh and I sigh.

When I feel my Master's sorrowful life,
I die, I die and I die.

When I see my Master's God-smiling eyes,
My God-realisation-hope blooms.

When I touch my Master's God-smiling heart,
My God-realisation-promise blossoms.

When I feel my Master's God-smiling life,
My God-realisation-dream-manifested reality
Feeds the God-hungry seekers of God's Universe.

Коли я бачу сумні очі мого Вчителя,
Я плачу, плачу й плачу.

Коли я торкаюся печального серця мого Вчителя,
Я зітхаю, зітхаю й зітхаю.

Коли я відчуваю смуток життя мого Вчителя,
Я помираю, помираю, помираю.

Коли я бачу, як у очах мого Вчителя усміхається Бог,
Моя надія на усвідомлення Бога розквітає.

Коли я торкаюся серця мого Вчителя, в якому усміхається Бог,
Моя обіцянка усвідомити Бога цвіте повним цвітом.

Коли я відчуваю життя мого Вчителя, в якому усміхається Бог,
Проявлена реальність моєї мрії про усвідомлення Бога
Напуває шукачів, спраглих Бога, у Божому Всесвіті.


SFL 41. 20 грудня 1994 року, Катманду, Непал

42.20

My Lord, My Lord, My Lord,
This morning do You have
Any special Blessing-Message for me?

"My child, I do.
My child, every day,
In the small hours of the morning,
You must wake up.
Then immediately
You must wake up your child, aspiration.
Then immediately
You and your child, aspiration,
Must open your heart-door to My Hope.
Then immediately
I shall open My Heart-Door
To your promise.
Then immediately
Give Me the beauty
Of your heart's tears
And the fragrance
Of your soul's smiles.
I shall then immediately
Give you the Beauty
Of My Heart's Universal Dream
And the Fragrance
Of My Soul's Transcendental Reality."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Чи сьогодні вранці Ти маєш
Якесь особливе Повідомлення-Благословення для мене?”

“Так, Моє дитя.
Моє дитя, щодня
Ти повинен прокидатися
Рано-вранці
Й одразу
Будити своє дитя-стремління.
Ти і твоє дитя-стремління
Повинні негайно
Відчиняти двері твого серця Моїй Надії.
А Я тут же
Відчиню Двері Свого Серця
Твоїй обіцянці.
Відтак ти негайно
Подаруй Мені красу
Сліз твого серця
Й аромат
Усмішок твоєї душі.
А Я тут же
Подарую тобі Красу
Універсальної Мрії Мого Серця
Й Аромат
Трансцендентальної Реальності Моєї Душі”.


SFL 42. 24 грудня 1994 року, Катманду, Непал

43.21

My Lord, my Lord, my Lord,
Do bless me with
Your last-minute Advice.

"My child, My child, My child,
The higher you think of Me,
The longer you think of Me
And
The deeper you think of Me,
The sweeter will be your heart,
The purer will be your mind
And
The easier will be your self-giving to Me.
My child, there shall come a time
In the very near future
When you will come to realise
Who you truly are:
You are the Beauty of My Dream,
You are the Fragrance of My Reality."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Наостанок
Прошу, благослови мене Твоєю Порадою”.

“Моє дитя, Моє дитя, Моє дитя,
Що вищими будуть твої думки про Мене,
Що довшими будуть твої думки про Мене,
Що глибшими будуть твої думки про Мене,
То солодшим буде твоє серце,
То чистішим буде твій розум,
То легшою буде твоя самовіддача Мені.
Моє дитя,
У близькому майбутньому
Настане час,
Коли ти усвідомиш,
Ким ти є насправді:
Ти — Краса Моєї Мрії,
Ти — Аромат Моєї Реальності”.


SFL 43. 26 грудня 1994 року, Катманду, Непал

44.22

My Lord, do prove to me
That You love me.

"My child, how?"

My Lord, if You can make me
And keep me happy
Only for an hour every day,
Then I shall feel
That You really love me.

"My child, do prove to Me
That you love Me."

My Lord, how?

"My child, if you can make Me
And keep Me happy
Only for five minutes every day,
Then I shall feel
That you really love Me.
My child, if you can please Me,
I shall make you and keep you happy,
Not only for an hour every day
But for the entire day."
My Lord, I want to make You happy,
But please show me the way.

"My child, just give Me
Your unconditional surrender
For five minutes every day.
My child, I want to keep you happy
Throughout the entire day.
Just show Me the way."
My Lord, just give me
Your Infinity's Affection
And
Your Immortality's Love.

“Мій Господи, докажи-но мені,
Що Ти любиш мене”.

“Яким чином, дитя Моє?”

“Мій Господи, якщо Ти щодня робитимеш
Мене щасливим
Бодай на годину,
Я відчуватиму,
Що Ти справді любиш мене”.

“Моє дитя, докажи-но Мені,
Що ти любиш Мене”.

“Мій Господи, яким чином?”

“Моє дитя, якщо ти щодня робитимеш
Мене щасливим
Бодай на п'ять хвилин,
Я відчуватиму,
Що ти справді любиш Мене.
Моє дитя, якщо ти порадуєш Мене,
Я робитиму тебе щодня щасливим
Не лише на годину,
А цілодобово”.

“Мій Господи, я хочу зробити Тебе щасливим,
Але, будь ласка, вкажи мені спосіб”.

“Моє дитя, просто даруй Мені
Безумовне зречення
На п'ять хвилин щодня.
Моє дитя, Я хочу зробити тебе щасливим
Цілодобово.
Лише скажи Мені як”.

“Мій Господи, просто даруй мені
Твою Ніжність-Безмежність
І
Твою Любов-Безсмертя”.


SFL 44. 2 лютого 1995 року, Нью-Йорк

45.23

May the beauty of the New Year
Beautify my heart.
May the purity of the New Year
Purify my mind.
May the simplicity of the New Year
Simplify my vital.
May the intensity of the New Year
Intensify my body.
May the responsibility of the New Year
Glorify my life.
May only the divinity of the New Year
Fully satisfy me.

Нехай краса Нового Року
Наповнить красою моє серце.
Нехай чистота Нового Року
Наповнить чистотою мій розум.
Нехай простота Нового Року
Наповнить простотою мій вітал.
Нехай енергійність Нового Року
Наповнить енергією моє тіло.
Нехай відповідальність Нового Року
Зробить славним моє життя.
Нехай божественність Нового Року
Буде моєю єдиною цілковитою задоволеністю.


SFL 45. 1 січня 1997 року, Taкамацу, Японія

46.24

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
I love You with all my heart.

"My child, from now on you will tell Me
That you love Me with all My Heart.
My child, your heart is too small
To love My big Heart.
My child, if you can love Me
With My big Heart,
Then, only then, you will feel complete
And I shall feel satisfied."

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Я люблю Тебе всім своїм серцем”.

“Моє дитя, відтепер кажи Мені,
Що ти любиш Мене всім Моїм Серцем.
Моє дитя, твоє серце надто мале,
Щоб любити Моє велике Серце.
Моє дитя, коли ти любитимеш Мене
Моїм великим Серцем,
Тоді — і тільки тоді — ти почуватимешся довершеним,
А Я почуватимусь задоволеним”.


SFL 46. 2 січня 1997 року, Taкамацу, Японія

47.25

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
Do bless me fully and compassionately.
Do give me the soul to sing,
Do give me the heart to smile,
Do give me the eyes to cry,
Do give me the life to hope,
Do give me the breath
To be Your dreamer,
To be Your server
And to be Your lover
Unconditional.

Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Благослови ж мене щедро й співчутливо:
Дай мені душу, щоб співати,
Дай мені серце, щоб усміхатись,
Дай мені очі, щоб плакати,
Дай мені життя, щоб надіятися,
Дай мені дихання,
Щоб мріяти про Тебе,
Служити Тобі
Й любити Тебе,
Не ставлячи умов.


SFL 47. 3 січня 1997 року, Taкамацу, Японія

48.26

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
In the small hours of this morning
I came to You.
I saw You were extremely, extremely
And extremely busy.
Even then You said to me,
"My child, take Affection infinite from Me."
I refused.
"My child, take Love infinite from Me."
I refused.
"My child, take Joy infinite from Me."
I refused.
"My child, take Peace infinite from Me."
I refused.
"My child, what do you want?"
I said,
"My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
I just want to be with You."
My Lord, You became
Your Infinity's Smile-Blossoms.

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Сьогодні рано-вранці
Я приходив до Тебе.
Я бачив, що Ти дуже-дуже
Зайнятий.
Утім, Ти сказав мені:
“Моє дитя, прийми Мою безмежну Ніжність”.
Я відмовився.
“Моє дитя, прийми Мою безмежну Любов”.
Я відмовився.
“Моє дитя, прийми Мою безмежну Радість”.
Я відмовився.
“Моє дитя, прийми Мій безмежний Спокій”.
Я відмовився.
“Моє дитя, чого ж ти хочеш?”
Я сказав:
“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Я хочу просто бути з Тобою”.
“Мій Господи, Ти став
Незліченним Цвітом Твоїх Усмішок”.


SFL 48. 4 січня 1997 року, Taкамацу, Японія

49.27

My Lord, my Lord, my Supreme Lord,
Please tell me
What my express need should be.

"My child, My Eternity's child,
Your express need should be
Your devotion, your sleepless devotion
To Me."

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
Please tell me
What my daily need should be.

"My child, My Infinity's child,
Your daily need should be
Your love, your sleepless love
For My Will-manifestation."

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
Please tell me
What my ultimate need should be.

"My child, My Immortality's child,
Your ultimate need should be
My Satisfaction, only My Satisfaction,
In My own Way."

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Будь ласка, скажи мені,
В чому повинна полягати моя перша потреба?”

“Моє дитя, дитя Моєї Вічності,
Твоя перша потреба —
Відданість, безсонна відданість
Мені”.

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Будь ласка, скажи мені,
В чому повинна полягати моя щоденна потреба?”

“Моє дитя, дитя Моєї Безмежності,
Твоя щоденна потреба —
Любов, безсонна любов
До проявляння Моєї Волі”.

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Будь ласка, скажи мені,
В чому повинна полягати моя остаточна потреба?”

“Моє дитя, дитя Мого Безсмертя,
Твоя остаточна потреба —
Моя Задоволеність, тільки Моя Задоволеність
Так, як Я цього бажаю”.


SFL 49. 7 січня 1997 року, Kумамото, Японія

50.28

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
I think of You.
You do not think of me.
Alas, why?
My Lord, I look at You.
You do not look at me.
Alas, why?
My Lord, I come to You.
You do not come to me.
Alas, why?

"My child, I, too, think of you.
I, too, look at you.
I, too, come to you.
My child, when I think of you,
You are not inside your mind.
When I look at you,
You are not inside your eyes.
When I come to you,
You are not inside your heart-home.
My child, if you want to know
When I think of you,
Then keep your mind empty of thoughts.
If you want to see Me
While I am looking at you,
Then keep your eyes pure, absolutely pure.
If you want to see Me
While I am coming to your heart-home,
Then keep your heart-home-door wide open
Only for Me.

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Я думаю про Тебе.
А Ти, на жаль, не думаєш про мене.
Чому?
Мій Господи, я дивлюся на Тебе.
А Ти, на жаль, не дивишся на мене.
Чому?
Мій Господи, я приходжу до Тебе.
А Ти, на жаль, не приходиш до мене.
Чому?”

“Моє дитя, Я також думаю про тебе.
Я також дивлюся на тебе.
Я також приходжу до тебе.
Моє дитя, коли Я думаю про тебе,
Ти не перебуваєш у своєму розумі.
Коли Я дивлюся на тебе,
Ти не перебуваєш у своїх очах.
Коли Я приходжу до тебе,
Ти не перебуваєш у своєму домі-серці.
Моє дитя, якщо ти хочеш знати,
Коли Я думаю про тебе,
Тримай свій розум вільним від думок.
Якщо ти хочеш бачити Мене,
Коли Я дивлюся на тебе,
Тримай свої очі в чистоті, абсолютній чистоті.
Якщо ти хочеш бачити Мене,
Коли Я приходжу до твого дому-серця,
Тримай двері дому-серця настіж відчиненими
Лише для Мене”.


SFL 50. 8 січня 1997 року, Kумамото, Японія

51.29

My Lord Supreme, my Beloved Supreme,
My Absolute Lord Supreme,
Please teach me how to sweeten my heart
With my soulfulness-tears.
Please teach my heart how to climb up
Into the skies of readiness, willingness,
Eagerness and selflessness.
Please teach me how to escape
From my doubting mind,
From my ungrateful heart
And from my fearful life.
Please teach me how to forgive my enemies
So that I can have newness in my life.
Please teach me how to forgive myself
So that I can have fulness in my life.
Finally, please teach me how to love myself
The way You love me,
For my real perfection
And for my real satisfaction.

Мій Всевишній Господи, мій Любий Всевишній,
Мій Абсолютний Всевишній,
Будь ласка, навчи мене, як пом'якшити моє серце
Одухотвореними сльозами.
Будь ласка, навчи моє серце, як здійматися
В небеса готовності, охочості,
Завзяття й некорисливості.
Будь ласка, навчи мене, як утекти
Від сумнівів мого розуму,
Від невдячності мого серця,
Від страхів мого життя.
Будь ласка, навчи мене, як простити моїх ворогів,
Щоб мати новизну у своєму житті.
Будь ласка, навчи мене, як простити себе,
Щоб мати повноту у своєму житті.
Наостанок, будь ласка, навчи мене, як любити себе
Так, як Ти любиш мене
Заради моєї істинної досконалості,
Заради моєї істинної Задоволеності.


SFL 51. 9 січня 1997 року, Kумамото, Японія

52.30

My dear God, my dearer God, my dearest God,
My sweet Lord, my sweeter Lord,
My sweetest Lord,
At my journey's start You blessed me
Most compassionately and most affectionately
With quite a few divine qualities.
My life's God, my heart's Lord,
In the future if once more I displease You,
Then You may take away
All the divine qualities
Save and except one:
Please, please, please keep with me
My obedience-heart
To breathe prayerfully, happily
And gloriously
In my mind, in my vital and in my body.

My life's God, my heart's Lord,
This morning my soul, that represents You
Divinely, supremely and eternally,
In soundless sound has told me
That if I continue displeasing You,
Either consciously or even unconsciously,
Then mine will be the life
Of utter failure-tears
At the end of my journey's close.

My life's God, my heart's Lord,
May my outer life of dedication
Become Your absolute Commander-Will-obedience-perfection.
May my inner heart of aspiration
Become Your absolute Commander-Will-
Obedience-satisfaction.

Мій дорогий Боже, мій дуже дорогий Боже, мій найдорожчий Боже,
Мій солодкий Господи, мій дуже солодкий Господи,
Мій найсолодший Господи,
На початку моєї подорожі
Ти із превеликим співчуттям та превеликою любов'ю благословив мене
Багатьма божественними властивостями.
Боже мого життя, Господи мого серця,
Якщо в майбутньому я ще раз засмучу Тебе,
Ти можеш забрати
Всі божественні властивості,
За винятком однієї:
Будь ласка, будь ласка, будь ласка, залиш мені
Моє слухняне серце,
Щоб, молячись, воно щасливо
І славно дихало
В моєму розумі, віталі й тілі.

Боже мого життя, Господи мого серця,
Сьогодні вранці моя душа — Твій божественний,
Верховний, вічний представник —
Беззвучним звуком сказала мені,
Що, коли я, свідомо чи нехай навіть несвідомо,
Засмучуватиму Тебе й надалі,
То наприкінці моєї подорожі
Моє життя стане життям сліз
Цілковитої поразки.

Боже мого життя, Господи мого серця,
Нехай моє зовнішнє життя-присвята
Стане абсолютно бездоганною Слухняністю
Перед Твоєю Волею-Наказом.
Нехай моє внутрішнє серце-стремління
Стане абсолютно радісною Слухняністю
Перед Твоєю Волею-Наказом.


SFL 52. 12 січня 1997 року, Kумамото, Японія

53.31

My Lord, my Lord, my Lord,
My Lord!
If I love You just because
You love me,
Then I am eternally and infinitely
Worse than the worst.
But, my Lord, if I love You
Because I cannot breathe
Without loving You,
Then do allow me to enjoy
Prayerfully, sleeplessly
And breathlessly
The dust-beauty, the dust-fragrance
And the dust-delight
Of Your Nectar-Feet.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Мій Господи!
Якщо я люблю Тебе тільки тому,
Що Ти любиш мене,
То я навіки й безкінечно
Гірший від найгіршого.
Та якщо я люблю Тебе, мій Господи,
Бо не можу дихати
Без любові до Тебе,
То дозволь же мені
Молитовно, невсипно,
Затамувавши дух,
Насолоджуватися пилом-красою, пилом-ароматом
І пилом-блажеством
Нектару Твоїх Стіп.


SFL 53. 25 жовтня 1997 року, на шляху дo Kiнґстoна, Oнтaрio

54.32

My Lord,
My Lord Supreme,
My Absolute Supreme,
You have not allowed me to do many things.
And I shall also not allow You
To do one thing, only one thing:
I shall not allow You to surrender
To humanity's absurd
And self-aggrandising demands.

Мій Господи,
Мій Всевишній Господи,
Мій Абсолютний Всевишній,
Багато чого Ти не дозволив мені.
І я не дозволю Тобі,
Але тільки одне, одне-єдине:
Я не дозволю Тобі зректися
Перед безумними людськими
Вимогами самозвеличення.


SFL 54. 8 грудня 1997 року, Нaссaу, Бaгaмські острови

55.33

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I enter into Your Heart
To love You only in Your own Way.

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I sit at Your Feet
To need You only in Your own Way.

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I look at Your Eye
To fulfil You only in Your own Way.

Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом мого серця
Я входжу в Твоє Серце,
Щоб любити тільки Тебе лише так, як Ти того бажаєш.

Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом мого серця
Я сідаю біля Твоїх Стіп,
Щоб потребувати тільки Тебе лише так, як Ти того бажаєш.

Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом мого серця
Я дивлюся у Твоє Око,
Щоб здійснювати тільки Тебе лише так, як Ти того бажаєш.


SFL 55. 18 грудня 1997 року, озеро Aтитлан, Гвaтeмaлa